دانلود پایان نامه حقوق : هم سانی درونی

پایایی پرسشنامه:
ابزار پایایی یا معتبر ابزاری است که خاصیت تکرارپذیری وسنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.
اعتبار آزمون به دقت اندازه گیری وثبات وپایایی آن مربوط است. به طور کلی آزمون در صورتی دارای اعتبار است که عاری از خطای اندازه گیری غیر نظام دار می باشد. خطای اندازه گیری غیر نظام دار که بر نمره های آزمون تأثیر می گذارند غیر قابل پیش بینی بوده واعتبار تست را کاهش می دهد.
مقصود از اعتبار یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه موردسنجش را با همان وسیله (یا وسایل مشابه) تحت شرایط مشابه دو بار اندازه گیری کنیم، نتایج حاصله تا چه حد مشابه، دقیق وقابل اعتماد است.
در این پژوهش برای سنجشاعتبار پرسشنامهاز روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ یک روش تعیین اعتبار پایایی است که هم سانی درونی آزمون را ارزشیابی نموده ونشان می دهد که سوال های آزمون تا چه اندازه توانایی دارد تا خصیصه واحدی را اندازه گیری نماید. در این ابزار پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. اعتبار پرسشنامه تنظیم شده بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 878/.شده است یعنی داده های به دست آمده در این تحقیق نشان داد که پرسشنامه از ضریب اعتبار بالایی برخوردار می باشد.
3-9- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات در این پژوهش پس از جمع آوری پرسشنامه ها با بهره گیری از آمار توصیفی واستنباطی وبر اساس اصول منطق صوری واز روش COMPUTبا توجه به نوع متغیرها از ضرایب همبستگی توافق C وپیرسون برای بررسی روابط معنا دار بین متغیرها استفاده شده است.
3-10-روش وابزار جمع آوری اطلاعات:
دراین تحقیق از هر دو روش اسنادی وپیمایشی جهت بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است در بخش ادبیات تحقیق با استفاده از روش اسنادی اطلاعات مورد نیاز از منابع مدون شامل کتب علمی ،تحقیقات علمی وپایان نامه های دانشجویی،مقالات ومنابع اینترنتی بهره گرفته شده است ودر بخش پیمایشی تحقیق اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از جامعه نمونه که محقق ابتدا افراد خبره ومتخصص در موضوع را مورد شناسایی قرار داده وپس از اینکه در خصوص موضوع وروش کار توضیحات لازم داده شد، با استفاده از پرسشنامه ، بدون ذکر نام نظرات کارشناسان ومتخصصان را به طور مستقل دریافت گردیدتکمیل پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت به صورت سوالاتی با پاسخ های پنج گزینه ای شامل خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم استفاده شده است .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
داده ها
4-1- مقدمه:
فصل چهارم به یافته های پژوهش اختصاص دارد، که به صورت دو قسمت1- آمار توصیفی(جداول توزیع فراوانی و نمودارها) و2- آمار استنباطی(تحلیل و استنباط از جداول آزمون فرض ها)بیان می شود. در این فصل داده های حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده پس از بازبینی وکدگذاری ، در مرحله ورود اطلاعات به رایانه، تعریف شده است و سپس با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. کار تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش انجام شده است در بخش اول این فصل به توصیف داده ها بر اساس جداول توصیفی و نمودارها پرداخته شده است و در بخش دوم با توجه به نوع متغیرها از روش COMPUT برای اصلاح داده ها و ضرایب همبستگی ضریب توافق C و پیرسون برای بررسی روابط معناداری بین مؤلفه ها و شاخص هاو بررسی فرض ها استفاده می کنیم.
4-2- آمار توصیفی:
توصیف جداول و نمودارها
مشخصات فردی پاسخگویان
جدول 4-1- توزیع فراوانی بر حسب جنسیت افراد پاسخگو
 
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
درصد فراوانی تجمعی
مرد
43
100.0
100.0

100.0
4-1- نمودار توصیفی داده های مربوط به جنسیت پاسخگویان
با توجه به جدول و نمودار فوق 100درصد پاسخگویان معادل 43 نفرمذکر بوده اند.
جدول 4-2- توزیع فراوانی بر حسب سن افراد پاسخگو
 
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
درصد فراوانی تجمعی
<=30
3
7.0
7.1
7.1
31 – 40
22
51.2
52.4
59.5
41-50


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

15
34.9
35.7
95.2
>=50
2
4.7
4.8
100.0
جمع
42
97.7
100.0
مشاهدات بدون پاسخ
1
2.3
جمع
43
100.0
4-2- نمودار توصیفی داده های مربوط به سن پاسخگویان
بر اساس جدول و نمودار فوق که بیانگر سن افراد پاسخگو می باشد، 7% از پاسخگویان 30 سال و کمترسن داشته اند، 51.2% از آنان در فاصله سنی 40-31 و 39.4% در فاصله سنی 50-41بوده ند و تنها 2 نفر در فاصله سنی <=50 بوده اند و1نفر از پاسخگویان سن خود را اظهار نکرده است.
جدول 4-3- توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات افراد پاسخگو
 
فراوانی
درصد فراوانی

درصد معتبر
درصد فراوانی تجمعی
دیپلم
2
4.7
4.7
4.7
فوق دیپلم
7
16.3
16.3
20.9
لیسانس
25

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *