دانلود پایان نامه حقوق : قصد مجرمانه

قتل
بررسی رابطه تعامل پلیس و دستگاه قضایی در کشف جرم قتل
گیبرث،1377
2
تعامل در جمع آوری دلایل ومدارک جرم قتل
انصاری،1380
3
تعامل در راستای کشف آلات وابزار جرم
گیبرث،1377
4
تعامل برای انجام معاینه محلی از محل وقوع قتل
مصطفایی وبیابانی،1387
5
تعامل با پزشکی قانونی وحضور در صحنه قتل
انصاری،1380
6
تعامل با کارشناسان مربوطه وحضور در صحنه قتل
تجربه محقق
7
تعامل در ایجاد سیستم جامع متهمین تحت تعقیب
جشان،1384
8
تعامل در انجام تحقیقات محلی در راستای کشف قتل
اقدام در راستای جمع آوری ادله و آثار در صحنه قتل
تجربه خدمتی محقق
9
تعامل در بازجویی فنی از متهم به قتل
تجربه محقق
10
تعامل در گرفتن اقرار از متهم به قتل
جشان،1384
11
تعامل برای بازجویی از شهودومطلعین
انصاری،1380
12
تعامل در جهت جلوگیری از تبانی متهم با شهود
انصاری،1380
13
تعامل در جهت عدم تطمیع یا تهدید شهودازسوی متهم
تجربه محقق
14
تعامل در انجام مواجهه حضوری بین متهمین
پرویزی،1379
15
تعامل در اخذ نظریه از آزمایشگاه جنایی
اقدام برای کسب اطلاعات از سایر منابع مطلع وموثر
خلعتبری،1388
16
تعامل در راستای بکار گیری منابع ومخبرین
خلعتبری،1388
17
تعامل باسایر ادارات وارگان ها ی دولتی
تجربه محقق
18
تعامل با سازمان های مردم نهاد
خلعتبری،1388
19
تعامل با مردم
خلعتبری،1388
20
تعامل با رسانه ها
2-10- مدل مفهومی تحقیق
اطلاع وقوع قتل
حضورعوامل انتظامی
کارشناسان تشخیص هویت
کارآگاهان کشف قتل
بازپرس
پزشکی قانونی
کارشناسان مربوطه
بررسی صحنه
عکسبرداری وفیلم برداری
ترسیم کروکی
یاداشت برداری
معاینه محلی
جمع آوری ادله وآثار وکشف ابزار جرم
تحقیقات محلی
تحقیق از شهود ومطلعین
جلوگیری تبانی متهم با شهود
اقدام درجهت عدم تطمیع
یاتهدید شهود
کسب خبرازمنابع ومخبرین
اخذ اطلاعات از مردم
شناسایی ودستگیری مظنونین ومتهمین
بازجویی متهم
انجام مواجهه حضوری
اخذنظریه پزشکی قانونی
اخذنظریه آزمایشگاه جنایی
اخذ اطلاعات از ادارات وارگان ها
اقرار متهم
کشف قتل
فصل سوم

روش شناسی
تحقیق
3-1-مقدمه:
دستیابی به هدف های علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد دکارت در اثرش تحت عنوان «گفتار در روش» روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود. درعرف دانش نیز روش را مجموعه شیوه ها وتدابیری دانسته اند که برای شناخت حقیقی وبرکناری از لغزش به کار برده می شودروش لازمه دانش است وهیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست،اعتبار دستاوردهای هر روش نیز به ایقان روش یا روش هایی وابسته است که در آن مورد استفاده قرار گرفته است، لذا ویژگی های خاصی که هر روش علمی بایستی داشته باشد عبارتند از: انتظام، عقلانی بودن، روح علمی ، واقعیت گرایی (ساروخانی،1378،ص240).
یکی از ارکان مهم هر فعالیت پژوهشی متدولوژی وروش انجام آن می باشد چنانچه یک تحقیق را به ساختمان مسکونی تشبیه کنیم، روش شناسی آن، طرح ونقشه اولیه ای است که ساختمان بر اساس آن بنا می گردد ومی توان انتظار داشت که هر فردی که این نقشه وطرح را مورد بررسی قرار دهد قادر باشد ساختمانی را که مبتنی بر آن ساخته خواهد شد در ذهن تجسم نماید به تعبیر علمی ، روش تحقیق نشانگر فرآیندی نظام مند است که برای یافتن پاسخ یک پرسش ویا راه حل یک مسأله اجراء می شود ومراحل گوناگون تحقیق را معین می سازد. (وفادار،1382،125).
3-2- تعاریف نظری وعملیاتی مفاهیم:
3-2-1)تعامل:
از نظر لغوی «التعامل مصدر» معامله ودادوستد با یکدیگر«تعامل النقد»دست به دست گشتن وبه جریان افتادن پول1
در اصطلاح امروزی ورایج در جامعه آن را می توان کارکردن با همدیگر ویا با دیگران طوری که احترام وحقوق همدیگر را رعایت نموده .یاری نمودن همدیگر برای رسیدن به یک هدف واحد وعدم وجود آن برای رسیدن به هدف را برای هردو مشکل خواهد نمود(ساروخانی،1377،ص365).
1–(فرهنگ لاروس عربی به فارسی جلد یکم ص 595دکترخلیل حر – تره سید حمید طبیبان . امیر کبیر تهران 1376)
3-2-2)دستگاه قضایی:
از نظرلغوی قضا:یعنی رأی، حکم، اراده والزام ،خلق کردن، تمام کردن وفیصله دادن آمده است.
قاضی از نظر اصطلاحی یعنی کسی که میان مردم حکومت می کند ودر مورد اختلافات ونزاع فصل خصومت می کند ویا به واسطه فیصله دادن، واینکه امر را تمام می کند اورا قاضی می نامند.(آخوندی،1388،ص26).
3-2-3)پلیس:
از نظر لغوی:نظم ،انتظام،پاسبان
از نظر اصطلاحی :یک سازمان اداری که وظیفه آن الزام مردم به اجرای قوانین، پیشگیری ومبارزه با جرم وکشف جرم است.(انصاری،1380،ص27).
3-2-4)پلیس علمی:
پلیسی است که در کشف جرایم وحل مسائل وقضایای جنایی از روش های علمی وآزمایش های لابراتوری استفاده می نماید وبا ارائه دلیل هستند. که شالوده آن بر اصول علمی پایه گذاری شده ارتکاب جرم رااز ناحیه مجرم ثابت می نماید وانتساب آن را به وی آن چنان محرز می نماید که مقاما ت قضایی را برای صدور حکم واخذ تصمیم مقتضی بی نیاز از دلایل نظری اقرار متهم،انکار متهم، اظهارات شهود،سوگندو…می نماید. یا به عبارتی رشته ای مرکب ومختلط از دانش های مهم روز است که در جستجوی شناخت حقیقت وچگونگی وقوع عمل مجرمانه با روش های علمی می باشد. طبق این تعریف می توان گفت پلیس علمی یکی از رشته های علوم پلیسی است؛ زیرا:در مدیریت امروز یکی از وظایف اصلی پلیس کشف جرم،جمع آوری دلایل وارائه آن به دستگاه قضایی است وهدف آن کشف حقیقت در بخشی از فرآیند عمل مجرمانه یعنی چگونگی وقوع جرم است.(انصاری،1380،ص44).
3-2-5)کارآگاه:
از نظر لغوی: کار آشنا، کارآزموده وخبر دهنده ،کاشف به عمل آوردن،آشکار نمایی وافشاگری
ازنظر اصطلاحی: کارآگاه کسی است که در طی سال های متوالی گره از معما های جنایی فراوانی گشوده وپرونده هایی را با اشراف و آگاهی لازم به سرانجام رسانده است(بیابانی،1382،ص2).
لفظ کارآگاه در پلیس صرفاً به مأمورینی اطلاق می گردد که در عملیات پنهان پلیسی، پی جویی پرونده های جنایی فعالیت دارند وبه طور کلی به کلیه کارکنانی که در زمینه کشف جرم فعالیت دارند کارآگاه اطلا ق می شود(هادیانفر،1382،ص37).
اما تعریف عملیاتی کارآگاه جنایی در واقع کسی است که می تواند از صحنه جرم به مجرم برسد.
3-2-6)جرم:
از نظرلغوی:شکستن ارزش ها، نقض قانون، تجاوز به حریم دیگری
اصطلاحی:هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .

3-2-7)قتل:
از نظرلغوی:کشتن نفس، خارج کرن نفس
اصطلاحی:عبارت است از کشتن غیر قانونی یک انسان با قصد مجرمانه قبلی که ممکن است صریح یا ضمنی باشد وتوسط کسی که دارای سلامت فکر وحافظه واختیار می باشد صورت گرفته است (منصور،1381،ص275).
3-2-8)کشف :
از نظر لغوی:به معنی آشکار ساختن، پیدا کردن، برهنه کردن است (فرهنگ فارسی عمید).
اصطلاحی :عبارت است از پی بردن به ماهیت وچگونگی وقوع جرم وشناسایی عامل یا عاملین ارتکاب جرم.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-2-9)مرگ:
از نظرلغوی:در فرهنگ لغت مرگ به نیستی، فنا، موت تعریف شده است (عمید ص 2224).
اصطلاحی:جدایی ومفارقت از بدن که پایان زندگی مادی واین جهانی است مرگ نامیده می شود که از نظرمذهبی،عرفانی،فلسفی وعلمی تعاریف گوناگونی دارد(گودرزی،1370،ص91) .
3-3- روش تحقیق:
این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی واز نظر ماهیت روش توصیفی – تحلیلی است .تحقیقات کاربردی روشی است، برای حل مسأله ای اجتماعی انجام می گیرد ورابطه منطقی بین کارپژوهشی وجامعه پدید آمده ودر نتیجه محقق در اندیشه کاربرد دستاوردها نیز قرار می گیرد.
در تحقیقات به روش توصیفی واقعیات وویژگی های یک پدیده یا یک جامعه معین به صورت منظم ودقیق توصیف می گردد وغالباً با داده های زیادی سروکار دارد وبه منظور جمع آوری اطلاعات در باره یک گروه با هدف شناخت ماهیت وطبیعت آن صورت می گیرد، وداده های جمع آوری شده با استفاده از فنون خاص آماری مورد سنجش قرار می گیرد ومحقق اطلاعات را از طریق مصاحبه وپرسشنامه بدست می آورد.
3-4- جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد ، اشیاء و…که حداقل در یک صفت مشترک باشند. در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر در باره صفت (صفت های )متغیر واحدهای آن به مطالعه می پردازد.(امین صارمی،1385،ص 114).
نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا یک جامعه ای بزرگ ترانتخاب می شود به طوری که این مجموعه کیفیت وویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگ تر باشد(نادری ونراقی،1378،159).
جامعه آماری در این تحقیق عبارتند از:
دادستان دادسرهای عمومی وانقلاب شهرستان کرمانشاه به تعداد 1 نفر
بازپرسان دادسرا ،بازپرسان ویژه قتل ،قضات تحقیق ،دادیاران وقضات ویژه رسیدگی به پرونده های قتل در محاکم کیفری به تعداد 20 نفر
خبرگان وکارآگاهان پلیس آگاهی وکارکنان اداره مبارزه با جرائم جنایی ودایره مبارزه باقتل به تعداد 22نفر
3-5-قلمرو زمانی ومکانی تحقیق:
بیان قلمرو زمانی ومکانی تحقیق از آن جهت دارای اهمیت است که خواننده در نهایت با توجه به مقطع زمانی ومحل تحقیق انجام شده ، قادر خواهد بود که در رابطه با تحلیل واستنتاج هایی که پیرامون فرضیه های صورت گرفته ارزیابی مطلوب تری داشته باشد.
در این پژوهش بررسی رابطه تعاملی بین کارآگاهان پلیس آگاهی وقضات رسیدگی به پرونده های قتل درشهرستان کرمانشاه در خصوص کشف قتل در سال های 89 و90 مورد بررسی قرار گرفته است.
3-6-ابزار جمع آوری داده ها:
برای تهیه و تدوین فصل دوم پژوهش (ادبیات ومباحث نظری) با استفاده از راهنمایی ونظرات اساتید محترم راهنما ومشاور، با بهره گیری ومطالعه کتب داخلی ومنابع خارجی ترجمه شده، مقالات، پایان نامه ها ونشریات از روش فیش برداری مطالب جمع آوری گردیده ودر روش مطالعات میدانی با حضور در پلیس آگاهی ودادسراها ومصاحبه حضوری با خبرگان در خصوص نتایج حاصله در راستای تعامل وموفقیت های کسب شده دراین زمینه نظر سنجی بعمل آمد .
الف – پرسشنامه:
در این پژوهش پرسشنامه های که از دوقسمت تنظیم شده است تا بتوانیم نظریات واطلاعات مورد نظر را از جامعه مورد نظر گردآوری گردد.
قسمت اول: مشخصات فردی پاسخگوشامل:سن، تحصیلات، جنس، عنوان شغل،سابقه خدمت به سال لحاظ شده است.
قسمت دوم: مربوط به سئوالات تستی به تعداد 20 سوال در قالب طیف لیکرت تنظم وپاسخ گزینه بصورت(خیلی کم،کم، متوسط، زیاد وخیلی زیاد، )طراحی گردیده واز پاسخ دهندگان مورد سوال قرار گرفته است.
ب- مصاحبه:
در راستای کسب مطالب واخذ اطلاعات لازم با خبرگان ومتخصصین در امر کشف قتل مصاحبه ودیدگاه ونظرات آنان مورد استفاده قرا گرفت.
3-7- روایی پرسشنامه:
برای تعیین روایی با ارزش معیار سنجش می توان از روش هایی مانند منطقی بودن مطالب با هم وهماهنگی آنها با یکدیگر استفاده کرد. برای روایی محتوا اظهار نظر گروه محققان وهماهنگ بودن نتایج قبلی مهم است. منظور از روایی این است که مقیاس ومحتوای ابزار یا سئوالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها وموضوع مطالعه را بسنجد(حافظ نیا، 1386).
در پژوهش حاضر نیز قبل از تنظیم نهایی وتکثیر پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است بدین گونه که پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما ومشاور قرار گرفته وبا تأسی از نقطه نظرات آنان استفادهو سپس برای بدست آوردن روایی این پرسشنامه ابتدا چند نمونه از پرسشنامه بین خبرگان، صاحب نظران وکارآگاهان وقضات (بازپرسان)توزیع گردید ودر طول تکمیل پرسشنامه پس از جمع آوری آنها مشخص گردید که نتایج بدست آمده از این پرسشنامه با نتایج حاصل از پژوهش همسو بوده بنابراین محرز گردید که واقعیت سنجی آن در حد مطلوب وقابل قبولی است وقادر به اندازه گیری اطلاعات در زمینهمتغیر های پژوهش می باشد.
3-8-

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *