دانلود پایان نامه حقوق : تحقیقات جنایی

مخبر به مأمورین انتظامی ملحق واطلاعات دقیقی از موقعیت گروه مخالف ومحل اختفاء مواد مخدر یا اشیاء قاچاق می دهد که در اثر پیگیری عوامل انتظامی ،منتج به کشف مهم ودستگیری متهمین می گردد وسپس بستگان وشرکای دستگیر شدگان درصدد کشف انگیزه لو رفتن خود برآمده وسرانجام مخبر را شناسایی می نمایند ودرنتیجه در مقام انتقام جویی برآمده مخبر یا یکی از کسان خانواده او را در یک فرصت مناسب می ربایند وبه محل نا معلومی انتقال می دهند ودر نهایت یا او را به قتل می رسانند یا اینکه به وسیله تلفن از فرد مخبر یا کسان او تقاضای پول به منظور جبران خسارت می نمایند وبه این ترتیب یک آدم ربایی قومی انجام می شود که اکثر اوقات منجر به قتل فرد ربوده شده می گردد.(خلعتبری،1388،ص84).
10)قتل به انگیزه از دست دادن دارایی توسط یقه سفیدان:
کلاهبرداران وجاعلین که به مجرمین یقه سفید اشتهار دارند از لحاظ اجتماعی سازگار و به راحتی خود را با محیط تطبیق می دهند وجزو طبقه مرفه اجتماع هستند ولی قوانین مربوط به فعالیت شغلی خود را نقض ویا با تقلب، جعل اسناد ودفاتر تجارتی برای تقلیل میزان مالیات، عوارض گمرکی وغیره جرایم مختلفی را مرتکب می شوند اینگونه بزهکاران با مهارتی که در ارتکاب جرایم مذکور دارند کمتر دستگیر شده وتعداد آنان در بین جمعیت کیفری (زندانیان) خیلی کم است، یقه سفیدها با استفاده از ضعف نفس، ساده لوحی وعدم تجربه دیگران،برایهوی وهوس وسود جویی خود، با توسل به حیله وتقلب، آنان را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها وکارخانه ها، موسسات موهوم، داشتن اختیارات واهی، اسم وسمت مجعول وامور غیر واقع امید وارکرده واموال یا وجوه، اسناد، حوالجات، قبوض یا مفاصاحساب وامثال آنها را به دست می آور ند وبدین وصف کلیه دارایی وثروت دیگران را که محصول یک عمر دسترنج شان می باشدتاراج وبه یغما می برند(دانش،1377،ص324). وفرد زیان دیده چون تلاش خود را در دستیابی به دارایی از دست رفته مأیوس می بیند این احتمال را متصور است که در صورت ربایش فرد کلاهبردار، دارایی خود را باز یابد. در جامعه ای که انضباط اقتصادی کمتری بهرمند باشد دستیازی به شیوه های متقلبانه به دارایی مردم بیشتر می گردد تجربه موید آنست مالباختگانی که به انگیزه مزبور، سوژه ای را ربایش می نمایند با تحصیل طلب خود فرد ربوده شده را رهامی سازند. این دسته از افراد که عملاً گرایش در بزهکاری ندارند وهمچنین به جهت تنگناهای اقتصادی، توان صبر وتأمل در پیگیری امور از مجرای قانونی را از دست می دهند ذاتاً علاقه ای به ایراد صدمه وآزار واذیت طمعه خود را ندارند، لیکن برای تحصیل نتیجه آنی، به اسباب قهری متوسل می گردند. آنچه که در وقوع این جرم حائز اهمیت می باشداین است آدم ربایان در حالت غیر عادی روانی ویا در حالت کاملاً عادی وبا طرح نقشه وتهیه وسایل جرم زا، مرتکب بزه می گردند وهمچنین به تصور اجرای عدالت اجتماعی مرتکب جرم می شوند وچنانچه فاعل وفاعلین در حالت غیر عادی روانی، شخصی را بربایند، قناعت وجدانی خود را با حس انتقام جویی تسکین می دهند وسوژه را به قتل می رسانند.(خلعتبری،1388،ص85).
2-6-7- طبقه بندی انواع قتل در تحقیقات پلیسی:
طبقه بندی قتل از لحاظ تحقیقات پلیسی به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:(سیستم ارتقاء توان مقابله با مجرمین:ناجا ،1379،ص25).
2-6-7-1- قتل سیاسی:به قتل هایی اطلاق می شود که به انگیزه خاص سیاسی واقع می گردد.ترور های سیاسی در این گروه قرار دارد.
2-6-7-2- قتل سریالی:قتل هایی هستند که بیش از دو فقره ودردو زمان ومکان مختلف واقع وقاتل یا قاتلین مشترک دارد.
2-6-7-3- قتل فجیع:به قتل هایی گفته می شود که در آن اولاً در ابتدای رسیدگی مقتول مجهول الهویه،قاتل نا مشخص وانگیزه معلوم نیست، ثانیاً جسد به علت اقدامات قاتل «مثله شده، قطعه قطعه شده، سوخته شده» ودر تحقیقات فنی مقتول شناسایی وقاتل دستگیر می شود.
2-6-7-4- قتل مرموز:به قتل هایی گفته می شود که اولاً مقتول مجهول الهویه ،قاتل نامشخص وانگیزه نیز نامعلوم بوده ثانیاً در ابتدای رسیدگی به علت فقد آثارضرب، جرح،صدمه در جسم احتمال قتل ضعیف بوده وپس از رسیدگی مشخص می شود قتل به وسیله مواد سمی، شیمیایی وغیره واقع شده است. خودکشی هایی که در خلال رسیدگی منجر به قتل می گردد در این گروه قرار دارد.

2-6-7-5- قتل پیچیده درجه یک:به قتل هایی اطلاق می شود که در آن هویت مقتول مشخص ولی قاتل وانگیزه نامعلوم است ودر خلال رسیدگی انگیزه مشخص وقاتل شناسایی ودستگیر می شود،مرگ های مشکوک نیز که پس از رسیدگی منجر به قتل وکشف می شود در این دسته قرار دارند.
2-6-7-6- قتل پیچیده درجه دو:به قتل هایی اطلاق می شود که در آن مقتول دارای هویت معلوم وانگیزه قتل در بررسی صحنه جرم مشخص ودر ادامه تحقیقات قاتل یا قاتلین شناسایی ودستگیر می شوند.
2-6-7-7- قتل پیچیده درجه سه:به قتل هایی اطلاق می شود که مقتول دارای هویت معلوم، انگیزه مشخص وقاتل نیز در بین مظنونین در مظان اتهام قرار دارد.
2-6-7-8- قتل اتفاقی وقبیله ای:در گیر هایی که بین دو نفر رخ می دهد وقصد قتل وجود ندارد ویکی از طرفین به قتل می رسد. که در این نوع پرونده ها قاتل ومقتول مشخص هستند یا در نزاع های دسته جمعی منجر به قتل که منازعین مشخص وقاتل در بین آنان قرار دارد.
2-6-7-9- قتل غیرعمد:تصادف منجر به فوت ودر مواردی که قاتل قصد قتل نداشته در این دسته قرار دارد.
2-6-7-10- مرگ دراثرحادثه:مرگ هایی که در کار گاه ها یا اماکن عمومی از قبیل استخر یا غیره رخ می دهد، سقوط از ارتفاعات حین کوهنوردی یا کار وغیره که مورد رسیدگی واقع ورخ دادن مرگ در اثر سانحه به اثبات می رسد در این دسته قرار دارد.
2-6-7-11- خودکشی:انواع خودکشی با وسایل گوناگون طناب، تیغ، قرص، سم، پرتاب از ارتفاع و… در این گروه قرار دارد.
2-6-7-12- قتل هایی دسته جمعی:در مواردی که قاتل یا قاتلین به طور دسته جمعی اقدام به قتل بیش از یک نفر، از اعضای یک خانواده یا چند نفر دیگر نمایند بنا به وضعیت (مقتولین انگیزه قاتل)در دسته بندی های مربوطه قرار می گیرد.
2-6-7-13-ترور منجربه فوت:که اغلب دارای انگیزه سیاسی است صرف نظر از انگیزه اعم از خصومت، حسادت، انتقام جویی سیاسی وغیره، شامل قتل سیاسی محسوب می گردد.
2-6-7-14- سوء قصد:که همان ترور نافرجام است به تناسب وضعیت آن ومعلوم بودن یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم، انگیزه، فاعل یا عامل ..در دسته بندی قتل ها قرار می گیرد .
2-6-7-15- آتش سوزی های عمدی منجر به فوت یا صدمه به اشخاص:با توجه به معلوم یا مجهول بودن عناصر تشکیل دهنده در دسته بندی قتل قرار می گیرند.
2-6-8- انگیزه های وقوع قتل عمد:
شوق یا ذوق واحساسی که مجرم را به ارتکاب جرم سوق داده وموجبات بروز آن را فراهم می کند اصطلاحاً انگیزه نامیده می شود.(کی نیا،1369،ص79).
نخستین بار پیروان مکتب تحقیقی توجه دیگران را به این نکته جلب کرده اندکه:انگیزه یکی از وسایلی است که پرده از روی حالت خطرناک برمی دارد.هیچکس بی دلیل کاری انجام نمی دهد بر اساس نظریات لیت جیمزکه یک روانشناس جنایی می باشد:
«انگیزه هایی که پشت اعمال یک مرد دیوانه قرار دارد منطق اورا تشکیل می دهد حتی قاتل روانی هم کاری را کاملاً غیر منطقی وبی معنی انجام نمی دهد. اونیز روشی برای دیوانگی دارد. در پشت پرده آنچه که او انجام می دهد وچگونگی انجام آن کار یک منطق قابل توجهی (از نظر خودش)وجود دارد هر چند عمل وی بسیار وحشیانه وکاملاً بی دلیل به نظر برسد»(گیبرث،1377،ص294).
هرمأمورتحقیق به هنگام بررسی صحنه جرم با سئوالات وپرسش هایی دایمی مواجه می شود. سئوالاتی مثل چه اتفاق افتاده است؟ چه کسی می توانسته این کار را انجام داده باشد؟ دلیل وعلت یا انگیزه جرم نقش بسیار مهمی در جهت دادن به تحقیقات ایفا می کند. آیا قتل در نتیجه نزاع به وقوع پیوسته است؟ آیا قتل می تواند بواسطه خصومت شخصی رخ داده باشد؟ آیا به نظرمی رسد انگیزه روانی که گاهی مواقع در قتل های وحشیانه وبی انگیزه وجود داشته ،در بین باشد؟ یا اینکه آیا قتل می تواند کار یک پسکوپات جنسی بوده وبه طور اتفاقی بوقوع پیوسته باشد؟ هر کدام از این حالات انجام اقدامات خاصی را در پی خواهد داشت. هر چند در تحقیقات مربوط به برخی از انواع قتل ها نظیر قتل های جنسی انگیزه ای در پشت جنایت موجود است وبلا فاصله مشخص نمی گردد وحتی زمانی که عقیده بر این است که توانسته ایم انگیزه قتل را مشخص نماییم اما تجربه می گوید که باید احتیاط کرد.گیبرث ورنون – جی در کتاب تحقیقات علمی پیرامون قتل با بیان بررسی یکی از پرونده های قتل مورد رسیدگیش در این زمینه می گوید:
«به خاطر دارم من در حال بررسی پرونده ای بودم که جسد نیمه عریان دانشجوی دختر بیست وهشت ساله ای در محوطه یک دانشگاه بزرگ کشف گردیده بود. شلوار ولباس های زیر وی از تنش خارج گردیده وپاهایش از هم باز شده بود وبلوزش به نحوی بالا کشیده شده بود که سینه های وی پیدا بود. علت مرگ در صحنه روشن نبود. با وجود این، در صحنه آثاری از فعالیت جنسی به چشم می خورد وپزشک قانونی نیز وجود منی را در مهبل دختر تأیید نمود انگیزه قتل تجاوز جنسی به نظر می رسید اما تحقیقات بعدی مشخص ساخت که زن جوان دانشجوی رشته دارو سازی دانشگاه بود، وعصر روز قبل خودکشی کرده بوده است. یاداشتی در خوابگاه از متوفی به دست آمد که حاکی از افسردگی شدید وی بوده وبه همین دلیل اوبا استفاده از داروهای مخدر خودکشی نموده بود. کالبد شکافی آسیب شناسی تأیید نمود که مرگ در اثر استفاده از داروهای مخدر رخ داده است سر انجام باز جویی های به عمل آمده آشکار ساخت که نگهبان محوطه که ابتدا وجود جسد را گزارش نموده بود مسئول انجام اعمال جنسی بر روی جسد دختر بوده است وی اعتراف کرد که به محض مشاهده جسد دختر دچار تحریک جنسی شده است. جسد که بیش از دوازده ساعت در محل قرار داشت سفت شده بود ونگه
بان با گشودن پاهای وی از هم، حالت سفتی جسد را به هم زده بود ولباس های او را در آورده وبه وی تجاوز کرده وعمل مرده بازی انجام داده است. آنچه که تجاوز منجر به قتل به نظر می رسد در واقع خودکشی توأم با انحراف جنسی مرده بازی بود که پس از مرگ به وقوع پیوسته بود»
باتوجه به تعاریف و موارد فوق در تعریف انگیزه واهمیت آن در کشف قتل ایده محقق بر این است که انگیزه یکی از عوامل احراز کننده دلایلی ضمنی در تحقیقات جنایی است ومأمورین پی جو را به کشف جرائم رهنمون می سازد وهر چند از نقطه نظر قضایی قتل به هر انگیزه ای که صورت گرفته باشد قتل است خواه انگیزه قتل کینه یا انتقام یا عشق یا شهرت یا تصاحب مال منقول یا رهانیدن اواز درد ورنج وشکنجه توان فرسای بیماری درمان ناپذیر از روی ترحم (قتل شیرین) یا تعصب سیاسی یا مذهبی باشد لیکن شناخت انگیزه وتوجه به آن محقق پی جویی قتل را به شناسایی قاتل نزدیک می کند با این کار او در می یابد به دنبال چه قاتلی بگردد. لذا می توان ادعا کرد یکی از پر اهمیت ترین جنبه های تحقیقات در پرونده های قتل تعیین علت وانگیزه قتل می باشد کار آگاه کشف قتل می تواند با شناسایی انگیزه وقوع قتل مسیر تحقیقاتی خود را مشخص واز میان راه های مختلف کانال تحقیقاتی خود را انتخاب کند این امر او را در کشف سریع تر جنایت یاری می دهد هر چند شناخت انگیزه وقوع قتل به تنهایی نمی تواند علت تام کشف قتل باشد لیکن در هر قتلی احتمالاتی وجود دارد که بایستی مد نظر مأمورین تحقیق قرار گیرد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-6-9- طبقه بندی قتل های عمد بر اساس انگیزه:
شاید با طبقه بندی قتل های عمد واقعه بر اساس انگیزه مرتکبین بهتر بتوان انگیزه های موجود در ارتکاب قتل ها را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارداد از این رو می توان قتل را به دونوع مهم واصلی:1- قتل های تعارض آمیز 2- قتل های تجاوز گرانه تقسیم بندی نمود.(نجفی ابرندآبادی،1378،ص78-98).
2-6-9-1- قتل های تعارض آمیز:
منظور از تعارض وجود هر گونه اختلاف ونا سازگاری بین دو یا چندنفر بر سرموضوعی خاص است که منجر به تبادل خصومت ودر نهایت خشونت در میان آنان ومرگ یک یا چند نفر می گردد از این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *