دانلود پایان نامه حقوق : تحقیقات جنایی

دانلود پایان نامه

اند:همانندافرادی که به خاطرازدست دادن عزیزانشان خودکشی کرده اند.
تأثیر گذاری بر افراد: گاهاًاشخاص برای جلب ترحم یا توجه ویا مجبور کردن دیگران به انجام کاری یا عدم انجام آن به خودکشی روی می آورند.
راحت کردن دیگران از مشکلات خویشتن: این نوع انگیزه معمولاًدر بیماران وجود دارد آنجایی که به دلیل هزینه ها وزحمت هایی که بر اطرافیان بار می کنند دست به خودکشی می زنند.
به طور کلی در خودکشی ها نکته ای که مأموران در خصوص شخصیت قربانی باید مد نظر قرار دهند انگیزه های روانی فرد می باشد. مأمور رسیدگی کننده باید برای دو سئوال پاسخ منطقی پیدا نماید.
الف – در زندگی چه چیزی باعث شده تا او دچار فشارهای روحی وروانی شود که منجر به خودکشی شده است.
ب- عکس المعل های فردقبل از خودکشی دربرابر این فشارهای روانی چه بوده است(جشان،1384،ص84-89).
2-6-20- دیدگاه مقام قضایی به یک صحنه قتل:
منظور نگارنده از دید قضایی در واقع یک دید موشکافانه وتجسسی است. دیدی که به راحتی از هر موضوع نگذرد وهر چیز عجیب را بعید نپندارد چرا که احتمال وقوع هر امری در صحنه قتل متصور است که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می کنیم.
مقام قضایی بایستی دید عمدی بودن نسبت به وقوع قتل داشته باشدکه این امر هیچ گونه منافاتی با حقوق متهمین ندارد وبلکه دقت وتیز بینی رابالا می برد ونگرش به جزئیات دقیق ترمی شود که درواقع، همه چیز در جزئیات است.
مقام قضایی بایددقت داشته باشد که هر کاری امکان وقوع دارد وچیزی با عنوان «محال است»یا «بعید است» وجودندارد.دلیل این امر را بایستی در قابلیت وتوانایی افراد جامعه جستجو کردکه توانمندی افراد مثل هم نیست برای نمونه افرادی مشاهده شده اندکه با قدی کوتاه توانسته اند گاوصندوق چند برابر وزن خود را حمل کنند ویا دربرخی دیگر مشاهده شده است که ازیک آپارتمان چند طبقه آن چنان صعود کرده اندکه درنگاه اول امری بعید وناممکن به نظر می رسید.علاوه بر عمدی بودن،مقام قضایی درزمان تردید بین قتل وخودکشی بایستی انجام تحقیقات رابر مبنای وقوع قتل برنامه ریزی کندکه همان طور پیشتر آمد به دلیل بالا بردن دقت نظر است.
در وقوع یک قتل احتمال ارتکاب آن توسط اعضای خانواده وحتی همسر بسیار بالا است. این امرنبایستی موجب پیش داوری شود وتا جمع آوری دلایل حق انتساب آن را به یک شخص خاص نداریم.
احتمال وقوع قتل های سریالی هم وجود دارد که بایستی مقام قضایی آن را مد نظر داشته باشد.
«هیکی»تمام مجرمینی که با طرح ونقشه قبلی اقدام به قتل سه نفر یا بیشتر در فاصله زمانی چند روز یا هفته یا ماه یا سال نموده اندرا جزوقاتلین سریالی به حساب آورده است(خلعتبری،1388،ص157).
مقام قضایی نبایستی صرفاً به دنبال یک نفر قاتل باشد بلکه بایستی احتمال بالایی بدهد که چند نفر وبه صورت تشریک مساعی اقدام به ارتکاب قتل کرده اند.
2-6-21- صفات وویژگی های مأمورین پی جویی قتل:
برخی از حرفه ها دارای ویژگی های خاص هستند که صاحب آن حرفه نمی تواند جامه حرفه مذکور را بدون کسب ویژگی های آن را برتن کند. برای کارآگاه یا مأمور تحقیقات جنایی خصوصیات زیادی وجوددارد که اهم آنها بشرح ذیل قابل طبقه بندی است(انصاری ،1380،ص252-253).
الف – خصوصیات شخصیتی شامل:
هوشمندی وسرعت ادراک
داشتن روحیه انتقاد وتجزیه وتحلیل قوی وقدرت تفکر
دقت و موشکافی
پشتکار
خونسردی
حوصله وشکیبایی
علاقمندی به کار
روح کنجکاوی
رازداری
ب- خصوصیات خدمتی شامل:
1.وظیفه شناسی
2.اعتقاد به مبانی اخلاقی شغل وحرفه وانجام وظیفه برطبق قانون
3.واقع بینی وبی طرفی، تبعیض قائل نشدن در اجرای مقررات ، نداشتن تعصبات قومی وقبیله ای، خودداری از پیش داوری،داشتن صداقت وامانت
4.داشتن اطلاعات کافی در زمینه شغلی (شایستگی ومهارت) وآشنایی کامل به تمام فنون وحیل بزهکاران وروش های ارتکاب جرم،قواعد وفنون خاص کشف جرایم وروانشناسی فردی وگروهی
5.برخورداری از مدیریت خوب وقدرت تصمیم گیری
6.داشتن اطلاعات عمومی به طور کلی واطلاعات حقوقی به طور اخص
7.آشنایی با روش های تحقیقات جنایی
8.آشنایی کامل با طرز استفاده از وسایل ودستگاه های کشف جرم یا وسایل کمکی.
یکی از صفات مهمی که همواره یک مأمورتحقیق باید تا اندازه ای زیادی به آن آراسته باشد، انضباط است (سوانسون وهمکاران،1381،ص80).
علاوه بر موارد فوق عوامل زیر نیز در رسیدگی به پروندهای قتل مهم است:
اولین عامل، داشتن علم در این زمینه است یعنی با مطالعه کتب وگذراندن دوره های ویژه ،تبحر لازم را در این امور داشته وتسلط کافی را بر وظایف وقوانین دارا باشد.
دومین عامل داشتن تجربه است چرا که تجربه از علم بالاتر بوده وحتی سنگ بنای علوم را کسب تجربه دانسته اند. فلذا بایستی دراین زمینه تجربه کافی را کسب نموده باشد.
عامل سوم استفاده ازکارشناسان در مسائل فنی وتخصصی است. بدین معنی که پاسخ گویی به خیلی ازمسایل در تخصص مأمورتحقیق وشخص بازپرس نمی باشدوبایستی ازکارشناسان درحل معماها وجمع آوری ادله وآثار بپردازند.
آقای لی مون اشنایدر در کتاب پی جویی قتل معتقداست مأمور پی جویی سه پل را پشت سر خود خراب وراه بازگشت خود را مسدود می کند وبه همین دلیل است که اقدامات لازم باید قبل از خراب شدن پل ها بطور دقیق وصحیح اجرا گردد.
اولین پل- قبل از حرکت دادن جنازه از محل خود عکس برداری واندازه گیری وجستجوی آثار انگشت وسایر اقدامات لازمه با دقت بعمل آید زیرا به محض اینکه جنازه از محل خود حرکت داده شد قرار دادن مجدد آن درست به حالت اولیه واجرای عملیات پی جویی مجدد با هیچ تدبیری امکان پذیر نیست.
دومین پل- پل دوم موقعی خراب می شود که جنازه شستشو داده شود، زیرا غسل دادن، شستشو کردن به هر ترتیب وبا هر موادی که به عمل آید به نحوی از انحاء بسیاری از آثار باقیه روی بدن متوفی را از بین خواهد برد.

سومین پل– سومین وآخرین پل دفن یا مومیایی کردن جنازه است. زیرا علاوه بر آن که نبش قبر و بیرون آوردن میت از قبر عمل مشکل ومکروهی است عملیات دفن وگذشت زمان تغییراتی روی بدن بوجود می آورد که آزمایش های علمی روی آن را بسیار مشکل می سازد. جنازه های مومیایی شده امکان آزمایش های بعدی را به کلی از دست می دهند(اشنایدر ،1377،ص2).
آشنایی با روش کار مجرمان ودارا بودن مهارت، صبوری، راست وجامعیت به علاوه ذوق خاص یک کارآگاه موفق به عنوان اولین لوازم کار پرونده کارآگاهی می باشد(تروی،1385،ص11).
یک کارآگاه باید در نظر داشته باشد که هر روش مناسب، واجد پنج عنصر اصلی است. داشتن«آگاهی»نسبت به کار«مهارت»دربکار بستن آگاهی ها ودانش موجود وداشتن یک«رویکردروش مند» که به کارآگاه ترتیب وتوالی انجام کارها را نشان دهد، «انعطاف پذیری» که به کارآگاه این امکان را می دهد تا خود را با شرایط موجود در صحنه جرم هماهنگ نماید ودر نهایت، روشی برای ایجاد «هماهنگی » در امور لازم است تا بیشترین اطلاعاتی را که تمام افراد از صحنه جرم دارند کنار هم قرار دهد. وقتی تمام این پنج مورد رعایت شوند، آنگاه کار آگاه می تواند به صورت مستدل ومنطقی از بین راه های مختلفی که برای بررسی صحنه جرم پیش رودارد، مناسب ترین روش را برگزیند(گاردنر،1385،ص22).
تحقیقات پی جویی پیرامون قتل، کاریست گروهی نه یک نفره وبه منظور دستیابی به یک نتیجه موفقیت آمیز، تمامی افراد دست اندر کار وتیم های تحقیقاتی بایستی با هم همکاری، همفکری ومبادله افکار نمایند تا به نتیجه مطلوبی برسند(گیبرث،1377،ص90).
2-7- شهرستان کرمانشاه:
2-7-1-پیشینه تاریخی:
کرمانشاه از شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران به شمار می‌رود و پیدایش آن به قرن چهارم میلادی باز می‌گردد و از آن دوران تا حمله اعراب به ایران به عنوان دومین پایتخت ساسانیان مورد توجه حکومت بود. اوج شکوفایی کرمانشاه بعد از اسلام، در قرن یازدهم میلادی یعنی دوران سلجوقیان بود؛ زمانی که این شهر به عنوان مرکز فرمانداری ایالت کردستان در غرب خاورمیانه برگزیده شد. با گذشت یازده قرن از حمله اعراب به ایران، این شهر در دوران قاجار مجدداً شکل شهر نشینی خود را باز یافت و به‌دلیل قرارگرفتن در تقاطع دو محور شمال به جنوب و شرق به غرب و نیز همجواری با کشور عراق و واقع‌شدن بر سر راه شهرهای زیارتی کربلا و نجف از اهمیت بسیاری برخوردار است.
2-7-2- حدود ومساحت:
شهرستان کرمانشاه با مساحتی در حدود5773 کیلو متر مربع تقریبا 23%از مساحت کل استان را به خود اختصاص داده است ودراستان از اهمیت استراتژیک خاصی بر خوردار میباشد
شهرستان کرمانشاه ازشمال با استان کردستان .از غرب با شهرستانهای روانسر .دالاهو واسلام آباد غرب .ازجنوب با استان ایلام ولرستان وازشرق با شهرستانهای صحنه وهرسین محدود می باشد .

شهرستان کرمانشاه در34 درجه و19 دقیقه عرض شمالی و47 درجه و7 دقیقه طول شمالی نسبت به نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است.
2-7-3- وضعیت جمعیت ومذهب:
بر اساس آخرین سرشماری نفوس ومسکن در سال 1390 شهرستان کرمانشاه دارای 1030978نفر جمعیت بوده که از این تعداد 510596 نفر مرد و520382نفر زن بوده است.تعداد خانوار 288479 ، نرخ رشد سالانه جمعیت 1.29 وسهم جمعیت از کل استان 53 درصد می باشد.حدود 99%از جمعیت شهرستان کرمانشاه مسلمان هستند و1% نیز دارای سایر ادیان الهی می باشند (زرتشتی ،کلیمی ،ارمنی )وبرابر آخرین آمار 75%درصد شیعه 17%درصد اهل تسنن و7%اهل حق می باشند .
2-7-4- قومیت ونژاد:
ترکیب جمعیتی کرمانشاه از اقوام وطوایف گوناگون بوده که قوم کر دولک بیشترین درصد را داشته است وبطور کلی تقریبا 15 ایل وقبیله و63 طا یفه در سطح شهرستان کرمانشاه زندگی می کنند .  
2-7-5- زبان:
زبان اهالی کرمانشاه، کردی و لهجه فارسی کرمانشاهی است. عده‌ای از مردم کرمانشاه به زبان کردی، گویش کلهری سخن می‌گویند. علاوه بر کردی کلهری دیگر گویش‌های کردی از جمله کردی کرمانشاهی، سنجابی، زنگنه و سورانی هم گویشورانی در میان مردم دارد. در کنار زبان کردی، عده‌ای از مردم به لهجه فارسی کرمانشاهی که از ۲۰۰ سال پیش تاکنون در کرمانشاه رایج شده‌است تکلم می‌کنند. لهجه فارسی کرمانشاهی تنها خاص شهر کرمانشاه است. همچنین در بخشی از مناطق شهر، گویش لکی در میان برخی ساکنان رواج دارد.(سالنامه آماری استان،1390)
2-7-6- مسائل امنیتی واجتماعی:
این شهرستان یکی از کلان شهر های غرب ایران می باشد با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری وفقر اقتصادی افزایش جرائم عمومی به خصوص سرقت واعتیاد در اثر بیکاری وسایر علل اقتصادی ونزدیکی به مرزوورود سلاح ومهمات ومشروبات الکلی ودسترسی آسان به سلاح ومهمات وگرایش جوانان به مواد مخدر صنعتی وسنتی امنیت اجتماعی شهروندان راتهدید وبیشترین قتل ها نیز با سلاح انجام می گیرد .
2-8- مدل عملیاتی(تحلیلی) تحقیق:
مدل تحلیلی نوعی نمودار سازی برای متغیرهای استخراج شده از چارچوب های نظری تحقیق است (خاکی ،136،ص 84) مدل رابطه بین تئوری وکار جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات است. در علوم اجتماعی مدل هل شامل نشانه ها وعلائم هستند، یعنی خصوصیات بعضی از پدیده های تجربی (شامل اجزاء وارتباط آن ها) به طور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط با یکدیگر بیان می شود. به طور خلاصه باید گفت که مدل دستگاهی است متشکل از مفاهیم، فرضیه ها وشاخص ها که کار انتخاب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل می کند( ایران نژاد پاریزی، 1378، ص50). با توجه به عنوان تحقیق ویافته های موجود در ادبیات موضوع در خصوص بررسی رابطه تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف قتل ، چارچوب نظری این تحقیق به گونه ای تهیه وتدوین شده است که راهنمایی محقق در جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها باشد. لذا به صورت شکل زیر ارائه شده است. شایان ذکر است عوامل دیگری تحت عنوان متغیرهای مداخله گر می توانند بر متغیرهای تحقیق موثر باشند که اثر آنها در این تحقیق ثابت فرض شده است.
2-9- مدل تحلیلی تحقیق
منابع
سوال های پرسش نامه
شاخص ها
متغیرهای مستقل
مفهوم
ابعاد
مصطفایی وبیابانی،1387
1
تعامل پلیس ودستگاه قضایی در حفظ صحنه جرم قتل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اقدامات عملیاتی در صحنه

دیدگاهتان را بنویسید