دانلود پایان نامه حقوق : ارزش های اخلاقی

اجتماعی عمل می کنند. از آنجا که نظر وتصور قاتل منحر ف وناصحیح است، کل وجود او یعنی هم«خود»وهم«فراخود» او باشد قتل را می بخشد وتوجیه می کند. همانطور که از وجود دسته های آدم کشی بر می آید انگیزه نفع شخصی بطور وضوح در ارتکاب جرم موثر است.نمونه این دسته ها«شرکت آدم کشان» است که عده ای افراد مجرم تشکیل می شد . بسیاری از آنها آدم کش حرفه ای بودند ودر سال های 1930 به بعد در بروکلین به فعالیت مجرمانه اشتغالداشتند ودر شیکاکو،دترویت،سانفرانسیسکو هم شعبه تشکیل داده بودند.
قتل های بدون انگیزه آشکار:
در این طبقه بندی«قتل های بدون انگیزه آشکار»قتل هایی قرار می گیرد که مرتکب قتل، کشف نمی شود وهیچگونه انگیزه روشنی برای عمل او وجود ندارد، یا آنکه قاتل دستگیر می شود ولی چنان با عوامل پیچیده گوناگون محاصره شده است که نمی توان انگیزه اورا تشخیص داد.
از نظر روانپزشکی وجرم شناسی ضروری است که هر شخصی که به ارتکاب قتل یا جنایت مهم دیگری متهم می شود، قبل از انجام محاکمه از طرف روانپزشک صالحی که دولت تعیین می کند، مورد آزمایش روانپزشکی قرار گیرد، غرض از این آزمایش آن است که ویژگی های اصلی ساخت شخصیت متهم، نیروهای محرکه روانی اووجریان امور شناخته شده وتعیین شود که آیا او روان پریش است یا نه. ضمناً باید فرافکنی ها، ترس ها وانگیزش های هیجانیکه پوشیده مانده وبه صورت بازتاب های ناخود آگاه دفاعی متهم در مقابل پر خاشگری در می آید را مورد مطالعه قرار دهیم.
روانپزشک ها گاهی در قضاوت خود به عاطفی بودن در مورد مجرمین متهم می شوند. برای مثال یک قاتل سنگ دلی وبدون احساس، مرتکب جرم می شود، توده مردم جنایت او را مشمئز کننده می شناسند ولی روانپزشک، جرم ارتکابی را روش دفع اضطراب از طرف قاتل تلقی می کند.
قتل های آشکاربا دو انگیزش از سوی قاتلین صورت می پذیرد. یکی به خاطر پول، وضعیت مادیودیگر بدون انگیزش. معمولاً قتل های آشکار به صورت گروهی وباندی انجام می شود وقتل ها با خشونت صورت می پذیردواعضاء آن ضداجتماعی می باشند. این دسته از قاتلین از طریق کشف انگیزه ها، شناسایی ودستگیر می شوند. قتل های آشکار بدون انگیزش به جهت عدم کشف انگیزه در صحنه های قتل، معمولاً قاتلین دستگیر نمی گردند ویا اینکه بر حسب اتفاق دستگیر می شوند ودر صورت دستگیری با علل خود فریبی، مبادرت به توجیه قتل می نمایند ویا اینکه آن قدر طرح مسائل متنوع وپیچیده می نمایند که علت قتل ها نامشخص ومبهم باقی می ماند. این افراد مسئولیت خودرا در زمینه عمل مجرمانه انکار نموده تا احساس گناه نکنند ودر تلاشند تا جنایت ارتکابی را از ذهن خود خارج کنند.(خلعتبری،1388،ص20-22).
2-6-6- تقسیم بندی قتل بر مبنای تئوری انتقال:
معمولاً در یک قتل به دنبال یافتن یک یا چند رابطه ی نظری بین دو یا چند شئی وپدیده های موجود است تا بر این اساس حداقل بتوان به انتخابی بودن یا اتفاقی بودن قتل و آشنا یا غریبه بودن قاتل ومقتول ویا تعداد جانی یا جانیان پی برد. تحصیل واقعیت های بین اشیاء در صحنه ها به تئوری انتقال یا مبادله اشتهار دارد.بر اساس این تئوری قتل ها به یازده دسته کلی قابل تقسیم هستند که عبارتنداز :
1)قتل به صورت اتفاقی و به انگیزه سرقت :
در این قتل ها، قاتلین انگیزه ی قتل فرد یا افراد را تعقیب نمی نمایند بلکه انگیزه های آنان در تحصیل مال است وبر حسب اتفاق با مقاومت ویا تعقیب صاحب مال واقع وبرای رهایی خود،مرتکب جنایت می گردند. در نظر بگیرید سارق یا سارقان مسلح وارد یک مغازه جواهر فروشی می گردند وبا تهدید سلاح،خواهان تسلیم جواهر فروش وتأدیه جواهرات می گردند،لیکن به جهت مقاومت ویا هجوم صاحب مال، سارق یا سارقین به جهت گریز از صحنه،صاحب مال را به قتل می رسانند(خلعتبری،1388،ص71).
2)قتل به صورت اتفاقی به انگیزه عدالت خواهی فرد یا افراد نا آشنا:
در این قبیل قتل ها اغلب تعارض در طول زمان پدید نمی آید وقاتل ومقتول رابطه ی آشنایی یا خانوادگی یا فامیلی چندانی با همدیگر ندارند بلکه بیشتر غریبه های هستند که بطور خواسته یا نا خواسته وعمدتاً بصورت تصادفی در مجاورت یکدیگر واقع شده وبروز یک تعارض کوچک میان آنان سبب درگیری لفظی یا جسمی ونهایتاً قتل یکی توسط دیگری می گردد(خلعتبری،1388،ص72).

3)قتل هیجانی ناشی از روابط جنسی ویا انحراف اخلاقی توسط فرد یا افراد آشنا:
هنگامی که افراد پایبندی به قیودها وارزش های اخلاقی خود را از دست می دهند وتابع منیات ومطامع نفسانیات واقع می گردند عملاً به حیوانات افسار گسیخته مبدل واز مدنیت وانسانیت خارج وبرای رهانیدن خود از نفس بیدادگر، دست به هر جنایتی خواهند زد این افراد با سوژه قرار دادن فردی آشنا وبا بهره گیری از عنصر اغفال،شرایط نا خواسته واضطرار انگیزی را برای طمعه ایجاد وبرای تأمین خواسته نا مشروع خود،با تلاش واقدام قهری وجسورانه،سوژه را مورد تجاوز قرار می دهند وسپس برای رهایی از قانون وبیم شناسایی ودستگیری،چاره ای جز به قتل رسانیدن طعمه خود را ندارند وکودکان از جمله افرادی هستند که به جهت اعتماد مقهور آشنایی قاتل می گردند(خلعتبری،1388،ص73).
4)قتل هیجانی وجبری متأثر از مطامع جنسی قاتل یا قاتلین نا آشنا:
این شیوه از قتل ها عمدتاً مشمول سریال کشان است وآنان با نقشه قبلی زنان ودختران ویا کودکان را بر حسب اتفاق وبدون گزینش قبلی، لیکن با انگیزه ارتکاب جنایت، در اختیار وپس از انتقال به مکان خلوت وامن مورد تجاوز قرار داده، آنان را به فجیع ترین وضع مقتول می نمایند در این زمره می توان به قاتل سریالی کش، غلامرضا خوشرو که به خفاش اشتهار داشت اشاره نمود که در سال 75-74 دختران وزنان را به عنوان مسافر، سوار خودرو می نمود وعمده آنان را نیز پاکدامنانی تشکیل می دادند که صرفاً با تقصیر در غفلت خود گرفتار چنگال خونین خفاش صفتی چون او شدند و…و یا به جنایات سریالی وموحش کودکان در پاکدشت وقیامدشت در سال های 83-81 توسط محمد بیجه اشاره نمود.(خلعتبری،1388،ص78).
5)قتل بصورت انتخابی به انگیزه انتقام از یک«موقعیت خاص عاطفی»توسط فرد یا افراد نا آشنا:
«قتل جنبه انتقام از سوژه به انگیزه هتک عرض بوده است»موقعیت خاصی که افراد را مستعد در حذف یک انسان از حیات وبقاء می کند عمدتاً نشأت گرفته از حالت تعارض آمیزی است که شخص را آماده انتقام می نماید وتجاوز به عرض وحیثیت افراد می تواند بر انگیختگی عاطفی منفی ایجاد واستعداد روانی اصحاب بزه دیده را آنچنان برانگیزد تا سنگین ترین عقوبت را برای متجاوز تعقیب واجرأ نمایند،شاید قتل های تعارض آمیز خانوادگی را بتوان موجد از هم پاشیدن یا سست شدن نهاد خانواده ها دانست وبر همین مبنأ از بین رفتن ارزش های اخلاقی خانواده همواره مورد توجه وتأکید روان شناسان وجرم شناسان قرار گرفته ونسبت به آن هشدارهایی داده شده است(خلعتبری،1388،ص79).


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6)قتل به انگیزه انتقام از یک« موقعیت خاص که موجد برانگیختگی منفی عاطفی شده توسط افراد خانواده یا بواسطه آنان واقع شده است»
عمدتاً مشمول قتل های خانوادگی می گردد وموارد ذیل قابل طرح است:
قتل متأثر از خیانت زناشویی بوده است.«قتل های تعارض آمیز خانوادگی»
قتل متأثر از خیانت محارم بوده است.
قتل متأثر از تنفر در زندگی زناشویی بوده است.
قتل های تعارض آمیز خانوادگی به دو دسته الف – قتل های زناشویی ب – قتل های فامیلی تقسیم بندی شده اند:
7)قتل به انگیزه ترحم:

نوع دیگری از قتل ها که جزء هیچکدام از تقسیم بندی های قبلی نمی باشند ونه با انگیزه ی تعارضی ونه به قصد تجاوز بلکه درست بر عکس،بخاطر رحم وشفقت ومهربانی و دلسوزی برای مقتول واقع می شود،قتل های شیرین یا ترحم آمیز است که در این موارد قاتل با مشاهده رنج وعذابی که مقتول از بیماری یا ناتوانی تحمل می نماید اقدام به قتل وی وپایان دادن به درد ورنج او می کند. در چنین قتلی ممکن است حتی خود مقتول وبستگانش نیز از اقدام مطلع بوده واز کار او رضایت خاطر داشته باشند.
شاید ماجرای «جک کورکی ین»پزشکی که بعد از مساعدت به خودکشی 120 نفر به اتهام قتل «توماس یوک»محاکمه ومحکوم گردید نمونه جالبی از این نوع قتل باشد«یوک»که از یک نوع بیماری صعب العلاج رنج می برد در اثر تزریق داروی مرگ آور توسط کورکی ین فوت نمود. کلیه مراحل عمل فیلم برداری شده وبه مدت 60 دقیقه از شبکه تلویزیونی CBS برای سراسر آمریکا پخش شد . او قصد داشت با این اقدام قتل از روی ترحم را در جامعه مطرح وموجبات جرم زدایی از آن را فراهم آورد اما دادگاه اورا به اتهام قتل به 10 تا 15 سال وبه اتهام تزریق ماده مرگ آور ممنوعه 7 سال زندان محکوم نمود . متخصصان زیادی در سرتاسر دنیا وجود دارند که چنین خدمات دارویی پزشکی را به بیماران صعب العلاج خود انجام می دهند.(خلعتبری،1388،ص82-83).
8)قتل به جهت حذف یک رقیب از صحنه فعالیت های اجتماعی،اقتصادی ویا احساسی و…:
از نگاه جامعه شناسی یکی از متغیرهای از خود بیگانگی، بی معیاری است وآن به حالتی گفته می شود که فرد احساس می کند برای رسیدن به هدف هایی که برایشارزنده است، نیاز به وسایل نامشروع دارد، یا می تواند با کنش هایی به حوزه های هدف نزدیک گرددکه مورد تأیید جامعه نیست، مثلاً فرد برای رسیدن به هدف ها وتأمین نیازهایی که جامعه در او ایجاد میل نموده است دست به تلاش می زند وراه هایی را برای رسیدن به هدف هایش انتخاب می کند، اما جامعه آن راه ها را تأیید نمی کند در مواردی ممکن است فرد با تقلب هدفش را پیش ببرداما کسی حاضر نیست دست به تقلب بزند واز سویی دیگر فرد به نیازها وهدف هایش از طریق مشروع نمی تواند برسد.
خارج کردن یک رقیب از صحنه فعالیت اجتماعی ویا اقتصادی به شیوه های متقلبانه از شاخصه های کارتلهاوتراست هاویا شبکه های مافیایی ویا سرویس های اطلاعاتی در کشورهای غرب وکشورهای امریکای لاتین، بالاخص کشور آرژانتین که بیشترین بزه آدم ربایی در آن واقع می شود وبه کشور آدم ربایان اشتهاردارد که گاهاً به قتل هم منتهی می شود در طرد یا حذف یک رقیب از صحنه های اجتماعی واقتصادی وسیاسی، تلاش می نمایند، لیکن حذف ویا طرد یک رقیب عشقی که زائیده افکار احساسی است به شیوه های متقلبانه ویا همچنین آدم ربایی همراه با قتل ویا صرفاً قتل ویا ایجاد شرایط قهر آمیز وارعاب در کشورمان، مسبوق به سوابق متعدد است.
آنچه که در وقوع این نوع آدم ربایی حائز اهمیت وضر ورت به ذکر آن می باشد این است که تبهکاران قبل از اینکه انگیزه های خود را نسبت به سوژه به مرحله اجرا در آورند بطور محسوس ویا پنهان ویا بواسطه، رقیب را به خروج از صحنه مورد نظر دعوت می نمایند ودر صورت عدم تحصیل نتیجه، مبادرت به تهدید وایجاد موانع کوچک برای رقیب به عنوان یک هشدار جدی کرده وچنانچه موفق به خروج سوژه از موقعیت نگردند برای از بین بردن مقاومت وی، به ربایش وبا هدف معدوم نمودن وی روی می آورند.(خلعتبری،1388،ص83-84).
9)قتل به انگیزه های همبستگی های قومی وقبیله ای:
به علت تعاون وهمبستگی،عواطف وتعصب قبیله ای در بسیاری از موارد اهالی یک روستا دسته جمعی در برابر پدیده ها عکس العمل نشان داده وبا آدم ربایی ونزاع دسته جمعی مرتکب قتل وضرب وجرح می شوند. افرادی که به انگیزه ی قومی در معرض قتل های انتقام جویانه واقع می گردند محصول اختلافات ومنازعات در مناطق ویا کشورهایی است که با وابستگی های عشیره ای وقومی یا قبیله ای خو داشته وشیوه های خان سالاری در آنها رواج دارد وگاهی اوقات بین دو گروه از آنان،اختلافاتی بروز می نماید ولذا یکی از افراد یک گروه به منظور ضربه زدن به گروه مخالف،فرد یا افرادی از گروه دیگر را ربایش می نمایند،این نحوه اقدام در کشورمان به ویژه در منطقه ی شرق ودر کشور افغانستان وپاکستان،به میزان قابل توجهی رایج وشایع است ودر مناطقی از کشورمان گروه هایی از عوامل ناراضی وخطرناک به کار قاچاق موادمخدر واشیاء وکالای قاچاق اشتغال دارند واز این راه کسب در آمد می نمایند واکثراً در کار خود موفق هستند. گاهی اوقات بین دوگروه اختلاف بروز می نماید ولذا یکی از افراد یک گروه به منظور ضربه زدن به گروه مخالف به عنوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *