دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : تحول

عنوان :  مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

عنوان:

مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 استادراهنما:

دکتر فریده حق‌شناس کاشانی

استاد مشاور:

دکترمینا جمشیدی‌اوانکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1- بیان مسئله. 6
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8
1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 12
1-3- 1- اهداف اصلی تحقیق………………………………………………………………………………… 12
1-3-2- اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………. 12
1-4- چارچوب نظری تحقیق.. 13
1-5- مدل تحقیقق.. 16
1-6- فرضیه های تحقیق.. 17
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 17
1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق…………………………………………………………………………… 17
1-7- جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 18
1-8- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری تحقیق.. 18
1-9- روش تحقیق.. 18
1-10- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………….. 18
1-11-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 19
1-11-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 19
1-11-2-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………. 19
1-11-3-قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………… 19
1-12- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………… 19
1-12-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………………………………….. 19
1-12-1-1-تعرف مفهومی فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………. 19
عنوان                                                                                                    صفحه
1-12-1-2-تعریف عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………….. 20
1-12-2- توانمند سازی………………………………………………………………………………………… 20
1-12-2-1-تعریف مفهومی توانمند سازی…………………………………………………………………. 20
1-12-2-2-تعریف عملیاتی توانمند سازی………………………………………………………………… 20
1-12-2-3-تعاریف مفهومی ابعاد توانمند سازی…………………………………………………………. 21
 1-12-2-3-1-تعریف مفهومی بهبود کیفیت عملکرد کارکنان………………………………………… 21
1-12-2-3-2-تعریف مفهومی استقلال و آزادی کاری کارکنان……………………………………….. 21
1-12-2-3-3-تعریف مفهومی مسوولیت تصمیم‌گیری کارکنان……………………………………….. 21
1-12-2-3-4-تعریف مفهومی تنوع شغلی کارکنان……………………………………………………… 22
1-12-2-3-5-تعریف مفهومی خودکنترلی کارکنان………………………………………………………. 22
1-12-2-3-6-تعریف مفهومی آمادگی(توان و تمایل) کارکنان……………………………………….. 22
1-12-2-3-7- تعریف مفهومی توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌ای) کارکنان…………………………….. 22
1-12-2-4-تعاریف عملیاتی ابعاد توانمند سازی…………………………………………………………. 22
1-12-2-4-1-تعریف عملیاتی بهبود کیفیت عملکرد کارکنان…………………………………………. 22
1-12-2-4-2-تعریف عملیاتی استقلال و آزادی کاری کارکنان………………………………………. 23
1-12-2-4-3-تعریف عملیاتی مسوولیت تصمیم‌گیری کارکنان………………………………………. 23
1-12-2-4-4-تعریف عملیاتی تنوع شغلی کارکنان……………………………………………………… 23
1-12-2-4-5-تعریف عملیاتی خودکنترلی کارکنان……………………………………………………… 23
1-12-2-4-6-تعریف عملیاتی آمادگی(توان و تمایل)کارکنان………………………………………… 23
1-12-2-4-7-تعریف عملیاتی توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌ای) کارکنان……………………………… 24
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-1- بخش اول، توانمندسازی……………………………………………………………………………….. 29
2-1-1- تعاریف و مفاهیم توانمند سازی.. 29
عنوان                                                                                                    صفحه
2-1-2- توانمندسازی و تواناسازی کارکنان. 33
2-1-3- مفروضات توانمندسازی.. 35
2-1-4- نشانه‌های توانمندسازی.. 36
2-1-5- ابعاد توانمندسازی.. 38
2-1-5-1- بهبود کیفیت عملکرد کارکنان………………………………………………………………….. 38
2-1-5-2- استقلال و آزادی کارکنان……………………………………………………………………….. 40
2-1-5-3- افزایش مسوولیت تصمیم گیری کارکنان…………………………………………………….. 41
2-1-5-4- افزایش تنوع شغلی کارکنان…………………………………………………………………….. 42
2-1-5-4-1-ویژگی های یک شغل غنی شده…………………………………………………………….. 43
2-1-5-4-1-1-تنوع مهارتی………………………………………………………………………………….. 43
2-1-5-4-1-2-هویت کار…………………………………………………………………………………….. 43
2-1-5-4-1-3-اهمیت کار……………………………………………………………………………………. 43
2-1-5-4-1-4-استقلال……………………………………………………………………………………….. 43
2-1-5-4-1-5-بازخورد شغلی………………………………………………………………………………. 44
2-1-5-4-2- مفاهیم مربوط به تنوع شغلی………………………………………………………………… 44
2-1-5-4-2-1-مفهوم توسعه شغل………………………………………………………………………….. 44
2-1-5-4-2-2-غنی سازی شغل…………………………………………………………………………….. 45
2-1-5-5- افزایش خود کنترلی………………………………………………………………………………. 45
2-1-5-6- افزایش آمادگی کارکنان(توان و تمایل)………………………………………………………. 47
2-1-5-7- توسعه حرفه‌ای کارکنان(رشد حرفه ای)……………………………………………………… 48
2-1-6- ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمان. 50
2-1-7- نقش مدیر در ایجاد سازمان توانمند. 51
2-1-8- فنون‌ و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان‌ها 52
2-1-9- عوامل موثر در فرایند توانمندسازی کارکنان. 53
2-1-10- دستاوردهای برنامه‌های توانمندسازی.. 54
عنوان                                                                                                    صفحه
2-1-11- پیش نیازهای توانمندسازی کارکنان. 55
2-1-11-1-ویژگی های حرفه ای…………………………………………………………………………… 55
2-1-11-1-1-آموزش………………………………………………………………………………………….. 55
2-1-11-1-2-ارشاد……………………………………………………………………………………………. 56
2-1-11-1-3-تعلق حرفه ای…………………………………………………………………………………. 56
2-1-11-1-4-شبکه سازی……………………………………………………………………………………. 56
2-1-11-2-محیط کاری……………………………………………………………………………………….. 57
2-1-11-3-سبک رهبری………………………………………………………………………………………. 57
2-1-12- برنامه‌های توانمندسازی.. 58
2-1-12-1-برنامه های توانمند سازی سطح پایین……………………………………………………….. 58
2-1-12-2- برنامه‌های توانمندسازی سطح متوسط………………………………………………………. 58
2-1-12-3- برنامه‌های توانمندسازی سطح بالا……………………………………………………………. 59
2-1-13- راهکار‌های عملی توانمندسازی کارکنان. 59
2-1-13-1-آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………… 59
2-1-13-1-1- آموزش ضمن خدمت در محل کار……………………………………………………… 60
2-1-13-1-2- آموزش ضمن خدمت خارج از محل کار………………………………………………. 60
2-1-13-2- سهیم نمودن کارکنان دراطلاعات…………………………………………………………….. 61
2-1-13-3- پرورش تجارب تسلط شخصی……………………………………………………………… 62
2-1-13-4- اعمال حمایت‌های اجتماعی و عاطفی……………………………………………………… 62
2-1-13-5- الگوسازی…………………………………………………………………………………………. 63
2-1-13-6- کار تیمی………………………………………………………………………………………….. 64
2-1-13-7- تحریکات احساسی…………………………………………………………………………….. 65
2-1-13-8- باز خورد………………………………………………………………………………………….. 65
2-1-13-9- ایجاد اعتماد………………………………………………………………………………………. 65
2-1-14- نقش توانمندسازی در رفتار کارکنان. 66
عنوان                                                                                                    صفحه
2-1-15- زمینه‌های ایجاد توانمندسازی…………………………………………………………………….. 67
2-1-16- رویکردهای توانمندسازی.. 67
 2-1-16-1- رویکرد مکانیکی (ارتباطی)………………………………………………………………….. 67
2-1-16-2- رویکرد ارگانیکی (انگیزشی)…………………………………………………………………. 68
2-1-17- مزایای توانمندسازی.. 68
2-1-18- اهداف توانمندسازی.. 69
2-1-19- هزینه‌های توانمندسازی.. 70
2-1-20- مراحل توانمندسازی.. 71
2-1-21- ویژگی‌های سازمان‌های توانمند. 71
2-1-22- موانع موجود در سازمان‌ها جهت اجرای توانمندسازی.. 72
2-1-23- پیامد توانمندسازی.. 72
2-1-23-1- پیامد نگرشی توانمند سازی…………………………………………………………………… 73
2-1-23-1-1- افزایش رضایت شغلی……………………………………………………………………… 73
2-1-23-1-2- کاهش فشار روحی…………………………………………………………………………. 74
2-1-23-2- پیامد رفتاری توانمند سازی…………………………………………………………………… 74
2-2- بخش دوم، فناوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………………………… 75
2-2-1- مفهوم فناوری…………………………………………………………………………………………. 75
2-2-2- اجزای فناوری.. 76
2-2-3- طبقه‌بندی فناوری.. 77
2-2-4- مدیریت فناوری.. 78
2-2-5- مفهوم اطلاعات… 78
2-2-5-1- تعریف اطلاعات… 79
2-2-5-2- ابعاد اطلاعات……………………………………………………………………………………… 80
 2-2-5-2-1-بعد زمان………………………………………………………………………………………… 80
 2-2-5-2-2-بعد مکان………………………………………………………………………………………… 81
عنوان                                                                                                    صفحه
 2-2-5-2-3-بعد شکل………………………………………………………………………………………… 81
2-2-5-3- ارزش اطلاعات……………………………………………………………………………………. 82
2-2-5-4- انواع اطلاعات… 82
2-2-5-5- اهمیت اطلاعات…………………………………………………………………………………… 88
2-2-6- مفهوم فناوری اطلاعات… 88
2-2-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات… 90
2-2-6-2- ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات… 91
2-2-6-3- ویژگی های فناوری اطلاعات………………………………………………………………….. 92
2-2-6-4- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان. 93
 2-2-6-4-1-کاربردهای عملیاتی…………………………………………………………………………… 93
 2-2-6-4-2-کاربردهای اطلاعاتی………………………………………………………………………….. 93
2-2-6-5- جنبه‌های مرتبط با مفهوم فناوری اطلاعات… 94
2-2-6-6- به کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات… 94
2-2-6-7- نقش فناوری اطلاعات در سازمان. 96
2-2-6-8- اصول فناوری اطلاعات… 96
2-2-6-8-1- وظایف فناوری اطلاعات… 97
2-2-6-8-2- مزایای فناوری اطلاعات…………………………………………………………………….. 97
2-2-6-8-2-1-سرعت………………………………………………………………………………………… 97
2-2-6-8-2-2-ثبات و پایداری……………………………………………………………………………… 98
2-2-6-8-2-3-دقت…………………………………………………………………………………………… 98
2-2-6-8-2-4-قابلیت اطمینان………………………………………………………………………………. 98
2-2-6-8-3- فرصت‌های فناوری اطلاعات… 99
2-2-6-8-3-1-کمک به مردم………………………………………………………………………………… 99
2-2-6-8-3-2-حل مشکلات………………………………………………………………………………… 99
2-2-6-9- برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات… 100
عنوان                                                                                                   صفحه
2-2-6-9-1- روش های مبتنی بر رویکرد تجویزی…………………………………………………… 100
2-2-6-9-2- روش های مبتنی بر رویکرد توصیفی…………………………………………………… 101
2-2-6-10- سازماندهی فناوری اطلاعات… 101
2-2-6-11- فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات… 102
2-2-6-12- رابطه ویژه مهندسی مجدد فرایند کسب و کار و فناوری اطلاعات   103
2-2-6-12-1-ابعاد……………………………………………………………………………………………. 103
2-2-6-12-2-هدف………………………………………………………………………………………….. 103
2-2-6-12-3-فعالیت ها…………………………………………………………………………………….. 104
2-2-6-13- کارکردهای مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با تاکید بر فناوری اطلاعات   104
2-2-6-13-1- توانمند سازی کارکنان…………………………………………………………………….. 104
2-2-6-14- کاربردهای فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی.. 106
 2-2-7- مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی.. 108
2-2-7-1- ویژگی‌های سیستم اطلاعاتی………………………………………………………………….. 110
2-2-7-2- قابلیت‌های عمده سیستم‌های اطلاعات… 110
2-2-7-3- فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.. 111
2-2-7-4- سازمان و فناوری اطلاعات… 112
2-2-7-5- سازمان و سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………… 113
2-2-7-6- تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعات… 114
2-2-7-7- مزایای سیستم‌های اطلاعاتی.. 114
2-2-8- تعریف اتوماسیون اداری.. 115
2-2-8-1- انواع سیستم‌های اتوماسیون اداری.. 116
2-2-8-2- هدف اتوماسیون اداری.. 117
2-2-8-3- کاربردهای اتوماسیون اداری.. 118
2-2-9- تعریف ارتباطات… 118
2-2-9-1- تئوری ارتباطات…………………………………………………………………………………. 119
عنوان                                                                                                   صفحه
2-2-9-2- شبکه‌های ارتباطی.. 121
2-2-9-2-1- اینترنت………………………………………………………………………………………… 122
2-2-9-2-2- اینترانت………………………………………………………………………………………… 123
2-2-9-2-3- اکسترانت……………………………………………………………………………………… 123
2-2-9-3- انواع تکنولوژی ارتباط سازمانی.. 124
2-2-10- تعریف آموزش……………………………………………………………………………………. 125
2-2-10-1- تعریف سیستم های آموزشی……………………………………………………………….. 125
2-2-10-2- تاریخچه تکنولوژی آموزشی………………………………………………………………… 126
2-2-10-3- تکنولوژی آموزشی و ضرورت آن…………………………………………………………. 127
2-2-10-4- اجزای سیستم‌های آموزشی………………………………………………………………….. 127
2-2-10-5- سیستم های مدیریت آموزش الکترونیک…………………………………………………. 128
 2-3- بخش سوم: فناوری اطلاعات و رابطه آن با توانمندسازی کارکنان………………………….. 130
2-3-1- استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه قابلیت‌های کارکنان……………………………… 130
2-3-1-1- توسعه حرفه‌ای…………………………………………………………………………………… 131
2-3-1-2- تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری.. 131
2-3-1-3- تقویت خود نظارتی.. 133
2-3-1-4- تغییر نقش کارکنان……………………………………………………………………………… 134
2-3-1-5- تغییر شیوه کنترل کارکنان. 135
2-3-2- نقش فناوری اطلاعات در کارایی و هم افزایی اطلاعات… 135
2-3- 3- اثرات سازمانی فناوری اطلاعات… 137
2-3- 3-1- سلسله مراتب سازمانی……………………………………………………………………….. 137
2-3- 3-2- تغییر در سرپرستی.. 138
2-3- 3-3- جابجایی قدرت… 138
2-3- 3-4- اثر فناوری اطلاعات بر مشاغل.. 138
2-3- 3-5- محتوای مشاغل.. 139
2-4- بخش چهارم:پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی………………………………………………… 141
2-4-1- مروری بر تحقیقات داخلی………………………………………………………………………. 141
2-4-2- مروری بر تحقیقات خارجی……………………………………………………………………… 144
2-5- آشنایی با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی………………………………………………….. 145
2-5-1- معرفی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی    147
2-5-1-1- اداره آمار و اطلاعات…………………………………………………………………………… 147
2-5-1-2- اداره ارتباطات شبکه و اینترنت………………………………………………………………. 148
2-5-1-3- اداره تجهیزات سیستم‌های رایانه‌ای و آزمایشگاهی………………………………………. 149
2-5-2- منابع مالی…………………………………………………………………………………………….. 150
2-5-3- آشنایی با اداره کل امور اداری و منابع انسانی ……………………………………………….. 150
 2-5-3-1- بهره‌وری‎…………………………………………………………………………………………. 151
2-5-3-2-کیفیت زندگی ‏کاری‎……………………………………………………………………………… 151
2-5-3-3- پیروی از قانون‎………………………………………………………………………………….. 151
2-5-4- برخی از وظایف عمده دانشگاه آزاد اسلامی…………………………………………………. 152
2-5-5- سیاست‌های (اهداف کلان کیفی) برنامه پنج ساله و چشم‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی    153
2-5-6- بیانیه ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی در افق 1404………………………………………….. 154
 
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 156
3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 156
عنوان                                                                                                   صفحه
3-1-1- روش تحقیق بر حسب هدف……………………………………………………………………. 157
3-1-1-1-تحقیق کاربردی…………………………………………………………………………………… 157
3-1-2- روش تحقیق بر حسب ماهیت…………………………………………………………………… 157
3-1-2-1-تحقیق توصیفی…………………………………………………………………………………… 157
3-1-2-2- تحقیق پیمایشی………………………………………………………………………………….. 158
3-1-2-3- تحقیق همبستگی………………………………………………………………………………… 158
3-2- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………. 158
3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………….. 159
3-4- نمونه:روش نمونه گیری پژوهش و حجم نمونه…………………………………………………. 160
3-5- ابزار گردآوری داده های تحقیق…………………………………………………………………….. 163
3-5-1- انواع روش های گرد آوری اطلاعات………………………………………………………….. 163
3-5-1-1- روش کتابخانه ای……………………………………………………………………………….. 164
3-5-1-2- روش میدانی……………………………………………………………………………………… 164
 3-5-1-2-1- ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه………………………………………………….. 165
3-6- مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق…………………………………………………………… 166
3-7- اعتبار و پایایی ابزار سنجش…………………………………………………………………………. 167
3-7-1- روایی(اعتبار ابزار سنجش)……………………………………………………………………….. 168
3-7-2- پایایی(اعتماد پذیری ابزار سنجش)…………………………………………………………….. 169
3-8- تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق…………………………………………………………………… 173
 3-8-1- شیوه تجزیه و تحلیل کمی………………………………………………………………………. 173
3-8-1-1-تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی………………………………………………….. 174
3-8-1-2- تجزیه تحلیل با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………………… 174
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1- بخش چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق…………………………………………………. 177
عنوان                                                                                                   صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 177
4-1-1- ویژگی های جمعیت شناختی……………………………………………………………………. 177
4-1-1-1- جنسیت……………………………………………………………………………………………. 178
4-1-1-2- سن…………………………………………………………………………………………………. 179
4-1-1-3- سطح تحصیلات………………………………………………………………………………… 180
4-1-1-4- رسته شغلی……………………………………………………………………………………….. 181
4-1-1-5- سابقه خدمت…………………………………………………………………………………….. 182
4-1-1-6- وضعیت استخدامی……………………………………………………………………………… 183
4-1-2- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………… 184
4-1-2-1- آزمون آماری فرضیه های تحقیق…………………………………………………………….. 184
4-1-2-1-1- آزمون آماری فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………….. 184
4-1-2-1-2- آزمون آماری فرضیه های فرعی تحقیق…………………………………………………. 186
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 200
5-1- خلاصه و نتیجه گیری یافته‌های تحقیق……………………………………………………………. 200
5-1-1- نتیجه بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق……………………………………………………. 201
5-1-2- نتیجه گیری از آزمون فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………….. 201
5-1-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………….. 203
5-1-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌های فرعی تحقیق…………………………………………….. 204
5-1-2-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق………………………………………… 204
5-1-2-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق………………………………………… 204
5-1-2-2-3- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق……………………………………….. 204
5-1-2-2-4- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق…………………………………….. 205
5-1-2-2-5- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی پنجم تحقیق………………………………………. 205
عنوان                                                                                                   صفحه
5-1-2-2-6- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی ششم تحقیق………………………………………. 206
5-1-2-2-7- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی هفتم تحقیق……………………………………….. 206
5-2- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………….. 207
5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………… 207
5-3-1- پیشنهادهایی مبتنی برنتایج یافته های تحقیق………………………………………………….. 207
5-3-1-1-پیشنهاد فرضیه فرعی اول تحقیق……………………………………………………………… 207
5-3-1-2-پیشنهاد فرضیه فرعی دوم تحقیق…………………………………………………………….. 208
5-3-1-3-پیشنهاد فرضیه فرعی سوم تحقیق…………………………………………………………….. 208
5-3-1-4-پیشنهاد فرضیه فرعی چهارم تحقیق………………………………………………………….. 209
5-3-1-5-پیشنهاد فرضیه فرعی پنجم تحقیق……………………………………………………………. 209
5-3-1-6-پیشنهاد فرضیه فرعی ششم تحقیق…………………………………………………………… 210
5-3-1-7-پیشنهاد فرضیه فرعی هفتم تحقیق……………………………………………………………. 210
5-4- سایر پیشنهاد ها برای تحقیق آتی…………………………………………………………………… 211
پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 213
منابع………………………………………………………………………………………………………………. 213
چکیده:
در تحقیق حاضرتحت عنوان مطالعه ارتباط بین  بکارگیری ICT  با توانمند سازی کارکنان از دیدگاه تمامی پرسنل حوزه ستادی شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته شده است.اهداف تحقیق شامل هدف اصلی تحقیق به تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمند سازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد پرداخته ودر بخش اهداف فرعی آن شامل (8) اهداف که به تعیین ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با ابعاد توانمد سازی کارکنان شامل بهبود کیفیت عملکرد کارکنان، استقلال وآزادی کاری کارکنان، افزایش مسؤولیت تصمیم گیری کارکنان، افزایش تنوع شغلی کارکنان، افزایش خودکنترلی کارکنان، افزایش آمادگی کارکنان (توان وتمایل) و توسعه حرفه‌ای کارکنان و همچنین تعیین بیشترین رابطه ابعاد توانمند سازی با فناوری اطلاعات می باشد،پرداخته است.ضمن اینکه اهداف تحقیق در شکل فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی تحقیق نیز مطرح شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی-پیمایشی می باشد.جامعه آماری آن مشتمل بر225 نفر که از طریق نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه 143 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.و ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه ای می باشد که برای متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطا ت 15سؤال و برای توانمند سازی 35 سؤال و در مجموع ؛پرسشنامه 50 سؤالی بصورت استاندارد تهیه گردید.پس از اطمینان ازروایی و پایایی پرسشنامه مذکور و توزیع و جمع‌آوری آن در میان تمامی کارکنان حاضربه تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی پرداخته وبا استفاده از فنون آماری، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت نهایتاً فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی تحقیق تأیید گردیدند.
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، توانمندسازی کارکنان، دانشگاه آزاد.
مقدمه
اطلاعات یکی از ارزشمندترین ورودی‌های سازمان است. اطلاعات با ارزش باعث افزایش اطمینان و ثبات منابع انسانی و کمبود آنها سبب بی‌اطمینانی و بی‌ثباتی در سازمان می گردد. امروزه اطلاعات در سازمان‌ها از طریق فناوری اطلاعات جمع‌آوری، پردازش و نگهداری می‌شود. در گذشته اطلاعات بیشتر به صورت اسناد و مدارک موجود بود، و در اختیار فرد خاصی قرار می‌گرفت. از این رو فناوری اطلاعات این محدودیت را از میان برداشته است. در ادبیات مدیریت شریان حیاتی سازمان (شبکه اطلاعاتی) و خون جاری در آن (اطلاعات) می‌باشد. (همر، چمپی[1]، 1378، ص131)
 امروزه پیشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمی و فناوری، روندی انفجاری و غیرقابل کنترل به خود گرفته است به گونه‌ای که جهان هر روز شاهد کشف و اختراع ابزار‌ها و وسایل تبیین روش‌ها، ساختارها و فرایندهایی است که بدون کاربست آن حل مسایل و مشکلات سازمان امکان‌پذیر نیست بدین معنا که انسان ناگزیر است برای مواجهه با مسایل روزافزون و جدید سازمانی و حل آنها، همواره خود را با دانش و فناوری جدید مجهز کند. بنابراین ممکن است در مقطعی از زمان از دانش و مهارت لازم برای مواجهه با پدیده‌های سازمانی برخودار باشند ولی تغییرات محسوس و شتابزده علمی به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ، و بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات آنها را برای سازگاری با تغییرات ضروری کند. (ایزدی صمد، کریمی سلیمان، تاثیر دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد، پژوهشنامه مدیریت شماره 4، 1387)
در جهان امروز، گسترش علم و فناوری تمام فعالیت‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. از مشخصات بارز این عصر- که آن را عصر فراصنعتی نامیده‌اند- جایگزین شدن دانایی پژوهش و سرمایه انسانی با عوامل دیگر تولید است؛ در نتیجه همه سازمان‌ها در پی آن هستند که با استفاده از انسانی‌ترین، کارآمدترین و انعطاف‌پذیرترین شیوه‌ها، برای بقای خود تلاش کنند. در این میان، نیروی انسانی ماهر و کارآزموده، با ارزش‌ترین ثروت هر کشور و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر است، زیرا حیات هر سازمان به دانش و مهارت نیروی انسانی آن بستگی دارد؛ یعنی هرچه این نیرو بهینه باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر بیشتر می‌شود. چالش‌های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف‌پذیری، سازمان را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان، بسیاری از سازمان‌ها راه‌حل را در اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کرده‌اند با اجرای این برنامه‌ها، ضمن توجه به متغیرهای موثر بر احساس افراد، از توانمندسازی آنها جهت رفع موانع درونی و بیرونی استفاده کرده و زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را به وجود آورند. (سرفرازی، شاه حسینی، راهکار توانمندسازی، پژوهش نامه86، 90)
به طور کلی توانمندسازی کارکنان، پیامدهای نگرشی و رفتاری خاصی را برای سازمان‌ها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجی می‌افزاید. پس مهم‌ترین عامل بهره‌وری در سازمان‌ها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است. تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‌ای در بهبود پرورش منابع انسانی آن نهفته و بدین سبب است که مسوولان سازمان‌ها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی، توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول می‌دارند. یکی از این مهم‌ترین مفاهیم در راستای بالندگی منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان است. (همان منبع)
از آنجایی که عملکرد موفقیت‌آمیز سازمان‌ها در گروه وظایف مدیریت یعنی: برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل است و انجام این گونه وظایف نیز در گرو اطلاع رسانی به مدیریت است از این رو پیشرفت سازمان‌ها بدون برخورداری از ابزارهای اطلاع‌رسانی و کسب مهارتهای لازم در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات و همچنین اطلاع‌رسانی به کارکنان و مدیران برای توانمند کردن آنها در کارهایشان امری غیرممکن است. (استونر، فریمن[2]، 1386، ص 13)
 مفهوم توانمندسازی در سال‌های اخیر مورد توجه همه دست‌اندرکاران امور سازمان قرار گرفته است توانمندسازی بسان راهبرد منابع انسانی برای خلق کارامدی، بهره‌وری و خشنودی بیشتر کارکنان در محیط کارشان مورد استفاده قرار گرفته است. شرت وگرر(1994) اعتقاد دارد که توانمندسازی فرصتهایی است که به افراد برای خود مختاری، انتخاب، مسوولیت‌پذیری و مشارکت در تصمیم گیری سازمان داده شده است. ترلاکسن[3] توانمندسازی را فرایند تغییر عملکرد کارکنان از وضعیت آنچه که به آنها گفته شده انجام دهند به آنچه که نیاز هست انجام دهند. (اندرو سکیوس [4]، 2003، ص 262)
1-1-بیان مسئله:
امروزه در هر سازمانی بحث بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های اطلاعاتی مطرح و از سود و زیان آن سخن می‌گویند. طبیعی است فناوری یک راه باصرفه‌تر در برابر روش‌های سنتی اهمیت پیدا می‌کند پس مدیران باید تاثیر و نقش فناوری اطلاعات را بر بهره‌وری سازمان، و میزان آن را بسنجند. تعیین میزان این تحقیق از دغدغه‌های مهم تصمیم‌گیرندگان سازمانی است. فناوری اطلاعات نقش حیاتی در ادامه بقای سازمان دارد و این امکان برای مدیران فراهم می‌سازد با پردازش سریع اطلاعات امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده را داشته باشند. و موجب می‌شود عملکرد سازمان با انسجام و بازخورد سریع انجام گیرد. (مهری‌نژاد، 1381، صص 227-224)
با توجه به دگرگونی‌های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمان‌ها به عنوان یک سیستم باز با محیط در تعامل می‌باشند. و برای تداوم حیات نیازمند پاسخگوئی به تغییرات محیطی هستند. از آنجا که منابع انسانی مهم‌ترین عامل و محور سازمان‌ها محسوب می‌شوند، تجهیزات و آماده سازی منابع مزبور برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه برخوردارند و کلیه سازمان‌ها با هر نوع ماموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان‌ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند. (جعفرزاده، 1386، ص 44)
بسیاری از سازمان‌ها راه‌حل این مسأله را اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کرده اند زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را فراهم نمایند. (محمدی، 1381، ص 160)
امروزه اطلاعات یکی از منابع اصلی و با ارزش هر سازمان می‌باشد. همانطور که منابع انسانی، مواد اولیه، ماشین‌آلات در روند تولید کالا و خدمات دارای نقش اساسی هستند اطلاعات نیز دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشد. (جوادین، 1386، ص 1053)
یکی از ارزشمند‌ترین ورودی‌های هر سازمان اطلاعات است. اطلاعات نوعی دارایی برای سازمان محسوب می‌شود و با ارزشمند‌ترین اطلاعات باعث افزایش اطمینان می‌شود سازمان بدون دسترسی به اطلاعات قادر به انجام کارها نمی‌باشد. برای توانمندسازی کارکنان نیاز به ابزار‌های متفاوتی است، مانند اختیار به معنی داشتن آزادی عمل برای کارکنان جهت دستیابی به اهداف سازمان، دانش یعنی در اختیار داشتن ابزار و اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری صحیح واگذاری کار یا وظیفه‌ای که حائز اهمیت است وبه نتایج اساسی منجر می‌شود.(درگاهی، 1383، ص 5)
از آنجایی که سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک سازمان مادر در کشور مطرح است بنابر این لازم است تا به مسأله ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه نموده و نیز به رابطه این فناوری باتوانمندسازی کارکنان ستادی بپردازد.
تعداد صفحه :251
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***