دانلود پایان نامه ارشد درمورد گروه سنی و جوانان

دانلود پایان نامه

مرد
235
54.7
54.7
54.7
زن
195
45.3
45.3
100.0
جمع کل
430
100.0
100.0
جدول (4-2) توزیع فراوانی جنسیت
نمودار (4-3) نمودار درصد فراوانی جنسیت
4-3-2 ) سن :
نتایج سوال مربوط به سن افراد پاسخگو بیانگر آن است که حدود 25 درصد پاسخگویان سنی بین 10 تا 18 دارند ، 28 درصد بین 19 تا 24 و 31 درصد نیز بین 25 تا 34 سال . یعنی میتوان چنین گفت که حدود 85 درصد مخاطبین نوجوانان و جوانان این سه گروه سنی می باشند .
sen
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله عالم مثال و مسلمان