دانلود پایان نامه ارشد درمورد کسب و کار الکترونیکی و استراتژی اقیانوس آبی

دانلود پایان نامه

جدول ( 2-15 ) شش اصل استراتژی اقیانوس آبی 40
نمودار (2-16) منحنی تقاضا 59
جدول( 2-17 ) انواع تقاضا و وظایف مدیریت بازاریابی 63
شکل ( 2-18 ) مقایسه مفهوم قدیم و جدید بازاریابی 66
شکل ( 2-19 ) تعداد ایده ها از ایده زایی تا تجاری کردن 74
نمودار ( 2-20 ) پنج گروه از انتخاب کنندگان محصول 75
نمودار( 2-21 ) منحنی تقاضا برای محصولات پرستیژی 78
نمودار( 2-22 ) مقدارسفارش اقتصادی 85
شکل ( 2-23 ) روند درآمد های حاصل از تجارت الکترونیک در بخش مصرف کننده 91
شکل ( 2-24 ) سهم خرده فروشی بر خط از تجارت الکترونیکی مصرف کننده 91
شکل ( 2-25 ) طیف تجارت الکترونیکی 113
شکل ( 2-26 ) طیف کسب و کار الکترونیکی 114
نمودار ( 2- 27 ) : نمودار حافظه 129
نمودار ( 2- 28 ) : چگونه میتوان مطالب را در حافظه درازمدت خود ذخیره کرد . 130
شکل ( 2-29 ) : نمای ظاهری و ابعاد جعبه لایتنر مورد استفاده . 130
شکل ( 2-30 ) مدل مفهومی اصلاحی 133
جداول (4-1) محاسبات آلفای کرونباخ 157
جدول (4-2) توزیع فراوانی جنسیت 158
نمودار (4-3) نمودار درصد فراوانی جنسیت 159
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره عربستان سعودی و دوران اسلامی