دانلود پایان نامه ارشد درمورد کارشناسی ارشد و فراوانی سن

دانلود پایان نامه

35-44
60
14.0
14.0
97.7
45-54
10
2.3
2.3
100.0
جمع کل
430
100.0
100.0
جدول (4-4) توزیع فراوانی سن
نمودار (4-5) نمودار درصد فراوانی سن
4-3-3 ) تحصیلات :
همانطور که در جدول و نمودار ذیل مشاهده میکنید ، گروه قالب یعنی حدود 42 درصد پاسخگویان دارای مدرک لیسانس و گروه دوم با جمعیتی حدود 20 درصد دانش آموزان میباشند . یعنی کسانی که به احتمال زیاد هم اکنون یا در آینده ای نزدیک آماده شرکت در آزمون سراسری و یا کارشناسی ارشد و ورود به این مقاطع میشوند .
tahsilat
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره کمال انسانی و مسجد الحرام