دانلود پایان نامه ارشد درمورد هدف از آموزش و ارزیابی

دانلود پایان نامه

ترجمه
170
39.5
39.5
100.0
جمع کل
430
100.0
100.0
جدول (4-8) توزیع فراوانی هدف از آموزش
نمودار (4-9) نمودار درصد فراوانی هدف از آموزش
4-3-5 ) میزان تسلط پاسخگویان به زبان :
نیمی از پاسخگویان خود را دارای تسلط متوسط به زبان معرفی کرده اند . و 35 درصد دیگر نیز زیر متوسط خود را ارزیابی کرده اند .
mizane_tasalot
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خبلئ کم
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع ناسازگاری اجتماعی و برنامه های آموزشی