دانلود پایان نامه ارشد درمورد هدف از آموزش و ترجمه متون

دانلود پایان نامه

فوق لبسانس
70
16.3
16.3
94.2
بالاتر
25
5.8
5.8
100.0
جمع کل
430
100.0
100.0
جدول (4-6) توزیع فراوانی تحصیلات
نمودار (4-7) نمودار درصد فراوانی تحصیلات
4-3-4 ) هدف از آموزش زبان :
چنان که از محتویات جدول و نمودار مربوط به توزیع فراوانی هدف از آموزش زبان از منظر پاسخگویان در زیر بر می آید اکثر افراد به دنبال رفع نیاز خود در زمینه ترجمه متون انگلیسی و توانایی در مکالمه میباشند .
hadafe_amoozesh
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه نسبت قیمت به سود هر سهم و کیفیت گزارشگری مالی