دانلود پایان نامه ارشد درمورد هدف از آموزش و عملکرد محصول

دانلود پایان نامه

جدول (4-4) توزیع فراوانی سن 159
نمودار (4-5) نمودار درصد فراوانی سن 159
جدول (4-6) توزیع فراوانی تحصیلات 160
نمودار (4-7) نمودار درصد فراوانی تحصیلات 160
جدول (4-8) توزیع فراوانی هدف از آموزش 161
نمودار (4-9) نمودار درصد فراوانی هدف از آموزش 161
جدول (4-10) توزیع فراوانی میزان تسلط به زبان 162
نمودار (4-11) نمودار درصد فراوانی میزان تسلط به زبان 163
جدول (4-12) توزیع فراوانی میزان عملکرد محصولات رقبا 163
نمودار (4-13) نمودار درصد فراوانی میزان عملکرد محصولات رقبا 164
جدول (4-14) توزیع فراوانی قیمت 164
نمودار (4-15) نمودار درصد فراوانی قیمت 165
جدول (4-16) توزیع فراوانی مشابهت محصول با محصول رقبا 165
نمودار (4-17) نمودار درصد فراوانی مشابهت محصول با محصول رقبا 165
جدول (4-18) توزیع فراوانی روش تبلیغ موثر 166
نمودار (4-19) نمودار درصد فراوانی روش تبلیغ موثر 167
جدول (4-20) توزیع فراوانی نوع محصول ترجیحی 167
نمودار (4-21) نمودار درصد فراوانی نوع محصول ترجیحی 168
جدول (4-22) توزیع فراوانی ترجیج ارسال رایگان و تخفیف نقدی 168
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درباره شاه سلطان حسین و اعتمادالسلطنه