دانلود پایان نامه ارشد درمورد مقیاس های اندازه گیری و مقیاس اندازه گیری

دانلود پایان نامه

3-13-2 ) آمار استنباطی :
در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود . در این قسمت مباحثی همچون معنی داری پاسخ ها ، همبستگی بین متغییرها و تست فرضیه ها مورد بررسی و اشاره قرار میگیرد . رابطه همبستگی به بررسی ارتباط بین دو یا چند متغییر می پردازد و ضریب آن را محاسبه میکند . همبستگی بین متغییر ها ممکن است مثبت ، صفر یا منفی باشد . برای محاسبه همبستگی بین متغییرها باید محقق مقیاس اندازه گیری را ملاحظه نماید . زیرا با توجه به مقیاس های اندازه گیری که قبلا ذکر شد نوع روش و محاسبه همبستگی متفاوت است . یعنی هریک از مقیاس های اسمی ، رتبه ای ، نسبی و فاصله ای ، روش محاسبه همبستگی خاص خود را دارند و محقق باید فرمول و روش مربوط به آن استفاده کند . به عنوان مثال : (حافظ نیا ، 1386 : 242)
آزمون پیرسون برای متغییرهای فاصله ای و نسبی
آزمون اسپیرمن برای متغییرهای رتبه ای
آزمون فای برای متغییرهای اسمی و کیفی
3-14 ) انتخاب نوع آزمون :
زمانی که یک محقق آماده میشود تا یک فرضیه خاص را که از یک نظریه اقتباس شده آزمون کند و یا به یک سوال تحقیقی پاسخ دهد با مسئله انتخاب روش آماری مناسب مواجه میشود . به دلایل متعددی میتوان استدلال کرد که انتخاب روش آماری مناسب جهت آزمون یک فرضیه خاص از اهمیت بالایی برخوردار است . اول اینکه روش آماری برای آزمون هر فرضیه باید آن را به طور قابل قبولی آزمون کند زیرا در غیر اینصورت هیچگونه تفسیر معناداری از نتایج نمیتوان ارائه نمود . ثانیا انتخاب یک روش آماری نا مناسب به معنی انتخاب یک آزمون ضعیف است که در نمایان ساختن اختلاف معنادار بین میانگین گروه ها یا کشف رابطه بین متغیرها عاجز و ناتوان است . انتخاب یک روش آماری مناسب بر دو پایه استوار است :
ماهیت فرضیه یا سوال ( آزمون وجود اختلاف در مقابل آزمون وجود رابطه )
سطح مقیاس متغیرهای تحت بررسی
3-14-1 ) آزمون کای – مربع برای آزمایشات یک متغیره :
این آزمون عمدتا برای داده های اسمی بکار میرود . یعنی از آن درجایی میتوان استفاده کرد که مشاهدات در گروه های گسسته و مانعه الجمع طبقه یندی باشند و فراوانی مشاهدات و نه خود مشاهدات محاسبه شده باشد . آزمون کای – مربع برای آزمایشات یک متغیره فراوانی های مشاهده شده را با فراوانی های مورد انتظار با فرض درست بودن فرض صفر مقایسه می نماید . آماره کای – مربع از طریق مقایسه فراوانی مشاهده شده هر طبقه با فراوانی مورد انتظار عمان طبقه و تعیین اختلاف آنها محاسبه میشود .
3-14-1-1 ) مفروضات آزمون :
هریک از مشاهدات در هر طبقه ، مستقل از دیگری هستند . بدین معنی که هریک از مشاهدات تنها یک بار در جدول کای – مربع وارد میشوند .
فراوانی مورد انتظار هر طبقه حداقل باید 5 باشد . ( : 202 )
3-14-2 ) آزمون کای – مربع برای آزمون استقلال بین دو متغیر :
هدف اصلی آزمون کای – مربع برای آزمون استقلال بین دو متغیر این است که تعیین کنیم آیا دو متغیر طبقه ای از یکدیگر مستقل هستند یا اینکه با هم ارتباط دارند .
مفروضات این آزمون مانند مفروضات آزمون کای – مربع یک متغیره می باشد . ( : 206 )
3-14-3 ) رگرسیون چندگانه :
رگرسیون و همبستگی مفاهیم بسیار نزدیکی قلمداد میشوند . هردو روش دربردارنده رابطه بین متغیرها می باشند با این وجود علیرغم اینکه همبستگی تنها با بزرگی و جهت یک رابطه سروکار دارد ، رگرسیون به منظور پیش بینی ، بر آن رابطه تمرکز میکند . رگرسیون چندگانه روشی است که با استفاده از آن میتوان رابطه بین یک متغیر وابسته و مجموعه ای از متغیرهای مستقل یا پیش بینی را تحلیل نمود . از رگرسیون چندگانه میتوان به عنوان یک ابزار آماری استفاده کرد که حداقل 3 هدف را محقق می سازد :