دانلود پایان نامه ارشد درمورد مقیاس اندازه گیری و طبقه بندی اطلاعات

دانلود پایان نامه

3-10-2 ) روش های میدانی :
روش های میدانی به روش هایی اطلاق میشود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد اعم از انسان ، موسسات ، موردها و غیره ، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند .


روش های متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از : پرسشنامه ای ، مصاحبه ای ، آزمون ، تصویربرداری ویا ترکیبی .
3-10-2-1 ) پرسشنامه :
یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی ، البته روش پرسشنامه ای است که اطلاعات را در سطح وسیع امکان پذیر میسازد . در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند معمولا از روش پرسشنامه ای استفاده میشود . سوالات پرسشنامه میتواند شکل های گوناگونی از قبیل باز ، بسته ، برکیبی و تعاقبی داشته باشد .
سوالات باز : سوالاتی هستند که پاسخگو را محدود به انتخاب پاسخهای از پیش طراحی شده نمی کنند .
سوالات بسته : سوالاتی هستند که محقق با استفاده از مقیاس اسمی یا عددی و بر اساس پاسخهای فرضی تنظیم میکند و پاسخگو از بین آنها پاسخ مورد نظر خود را انتخاب نموده ، علامت می زند . به پرسشنامه ای که حاوی سوالات بسته باشد پرسشنامه منظم نیز گفته میشود . در سوالات بسته به هریک از پاسخهای مفروض گزینه میگویند . سوالات بسته نیز خود به انواعی تقسیم میشوند که عبارتند از : سوالات دو گزینه ای ، سوالات چند گزینه ای ، سوالات طیفی یا درجه بندی که به سوالات نگرش سنج یا گرایش سنج نیز معروفند و تعداد گزینه ها در چهارچوب طیف مشخص میشود . سوالات ترتیبی ، سوالات وزنی و سوالات مقایسه ای .
سوالات ترکیبی : این اصطلاح به پرسشنامه و مجموعه سوالات مربوط میشود و منظور از آن پرسشنامه هایی است ، حاوی سوالات گوناگون و از دو گروه باز و بسته تشکیل میشود .
سوالات تعاقبی : این سوالات معمولا به صورت پی دی پی و مرتبط با یکدیگر مطرح میشوند .
3-11 ) طراحی و تنظیم پرسشنامه :
محقق در آغاز باید نیاز اطلاعاتی خود را برای پاسخگویی به سوال اصلی و سوالات ویژه تحقیق خود مشخص نماید . سپس با درنظرگرفتن آنها تعداد سوالات مورد نیاز برای پرسشنامه را با توجه به متغییرها و اتعاد مسئله مورد مطالعه تعیین کند . محقق باید درنظر داشته باشد که هرچه پرسشنامه کوچکتر و سوالات محدودتر باشند تاثیر مفیدتری در نتایج تحقیق او خواهد داشت . با تعیین تعدادی سوال محدود برای پرسشنامه میزان دقت کار که یک امر بسیار ضروری و اساسی در تحقیق علمی است افزایش می یابد بنابراین محقق باید بداند که پرسشنامه حجیم دلیلی بر اعتبار تحقیق نیست بلکه پرسشنامه روا و مرتبط با مسئله تحقیق بر ارزش و اعتبار آن می افزاید . (حافظ نیا ، 1386 : 180)
3-12 ) کدگذاری ، استخراج و طبقه بندی داده ها :
پس از اتمام مرحله گردآوری اطلاعات ، محقق انیوهی از اطلاعات را د ر اختیار دارد که باید از آن برای انجام دادن اقدامات بعدی استفاده کند . یعنی باید اطلاعات موجود را استخراج و طبقه بندی نماید تا برای مرحله اساسی تجزیه و تحلیل آماده شود . کدگذاری در جاهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد ، مثلا در تحقیقات و مطالعات کتابخانه ای برای خلاصه کردن اطلاعات و صرفه جویی در وقت در هنگام فیش برداری ، ولی کدگذاری عمدتا در تحقیقات میدانی موضوعیت دارد . به علاوه امروزه به دلیل استفاده از رایانه بویژه در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها محقق لزوما باید برگه های اطلاعاتی را کدگذاری نماید . در اینجا منظور از کدگذاری اختصاص دادن شماره یا عددی خاص به هریک از اقلام مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات است تا به کمک آن امکان انتقال اطلاعات به رایانه فراهم آید . (حافظ نیا ، 1386 : 218)
پس از آنکه ابزار گردآوری اطلاعات جمع آوری شد محقق باید کار بازبینی و کنترل آن را انجام دهد . به طور کلی هدف اصلی مرحله بازبینی و کنترل اطمینان از حسن اجرای عملیات میدانی و نیز اعمال اصلاحات لازم است . پس از این اقدام محقق باید نسبت به کدگذاری پاسخها اقدام کند . پس از انجام دادن عملیات کنترل و کدگذاری داده ها محقق استخراج اطلاعات را از پرسشنامه ها و ابزارها آغاز کند . اطلاعاتی که از پرسشنامه ها استخراج میشود باید خلاصه و طبقه بندی گردد و جداول توزیع فراوانی هر صفت یا گزینه مشخص شود . خلاصه و طبقه بندی اطلاعات اعم از آنکه استخراج به شیوه دستی یا با استفاده از رایانه انجام شود امری ضروری است . زیرا پس از تهیه آنهاست که محقق میتواند وارد مرحله نهایی تحقیق یعنی تجزیه و تحلیل اطلاعات شود . (حافظ نیا ، 1386 : 221)
3-13 ) تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج :
پس از آنکه محقق داده ها را گردآوری ، استخراج و طبقه بندی نمود و جداول توزیع فراوانی و نسبت های توزیع را تهیه کرد باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است آغاز شود . این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد زیرا نشان دهنده تلاش ها و زحمات فراوان گذشته است . وقتی سخن از تجزیه و تحلیل داده ها به میان می آید ، این تصور حاصل میشود که منظور تجزیه و تحلیل داده ها تنها به شیوه آماری است . در صورتی که چنین نیست و این شیوه فقط یکی از طرق مهم تجزیه و تحلیل است که برای تحقیقات و داده هایی به کار می رود که جنبه آماری داشته باشد . بنابراین چون تحلیل داده های کیفی را نمیتوان با روش کمی و آماری انجام داد باید از روش های ماسب کیفی استفاده نمود و معیار و مبنای دیگری غیر از روشهای آماری را برای تجزیه و تحلیل آنها به کار برد یا با استفاده از تکنیکی آنهارا به داده های کمی تبدیل کرد . این مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی مشخصا عقل ، منطق ، تفکر و استدلال است . یکی از مبانی و معیارهایی که محقق در تحقیقات کیفی و نیز کمّی میتواند از آنها استفاده کند قضایای کلی علمی و نیز معیارهای الهی هستند که آنها را در فصل ادبیات مسئله و مباحث نظری تدوین نموده است . (حافظ نیا ، 1386 : 231)
اما یک تکنیک دیگر در تجزیه و تحلیل داده های کیفی استفاده از روش های کمّی بر اساس کدگذاری انجام شده و کمّی نمودن اطلاعات کیفی است که میتواند کمک شایانی در تجزیه و تحلیل داده های کیفی برای محقق باشد . محققان با این شیوه های کمی که به روش تجزیه و تحلیل آماری نیز شهرت دارند سعی میکنند پدیده ها ، متغییرها ، ویژگی ها ، ارزش ها و باورها را اندازه گیری و کمّی نمایند . استفاده از روش های آماری با توجه به نوع و روش تحقیق و هدف محقق متفاوت است و از روش های ساده و اولیه آماری تا روش های پیچیده را شامل میشود . نوع مقیاس اندازه گیری نیز در انتخاب روش آماری مناسب تاثیر دارد . استفاده از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام میگیرد .
3-13-1 ) آمار توصیفی :
آمار توصیفی را عمدتا مفاهیمی ازقبیل جداول توزیع فراوانی ، نسبت های توزیع ، نمایش هندسی و تصویری توزیع ، اندازه های گرایش به مرکز ، اندازه های پراکندگی و نظایر آن تشکیل میدهد . آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسئله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد یا در واقع ویژگیهای موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویرسازی و توصیف میگردد که در واقع همان مرحله خلاصه کردن و طبقه بندی اطلاعات است . (حافظ نیا ، 1386 : 236)