دانلود پایان نامه ارشد درمورد مسافرت و مسافر

دانلود پایان نامه

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
مسافرت
155
36.0
36.0
36.0
آزمون
45
10.5
10.5
46.5
فبلم
60
14.0
14.0
60.5
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درمورد سازمانهای یادگیرنده و عناصر کلیدی سازمان