دانلود پایان نامه ارشد درمورد مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه و راه اندازی کسب و کار

دانلود پایان نامه

رفع مشکلات و موانع مربوط به محصولات آموزشی آسونتر که میتواند موفقیت آن را به چالش بکشد .
ارائه راه کارهائی برای کارآفرینان بالقوه و بالفعل و سازمان ها در جهت فرآیند اصولی راه اندازی کسب و کار و یا ارائه محصول جدید در بازار الکترونیک .
بالا بردن سطح موفقیت کسب و کارهای جدید و نوپا .
1-8 ) مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه :
مدیران سازمان های بزرگ و کوچک ، صاحبان کسب و کار و یا کارآفرینان .
کارآفرینان باالقوه که در جستجوی راهی برای عملی کردن ایده خود هستند .
فعالان در زمینه تجارت الکترونیک .
مدیریت و صاحب امتیاز محصولات آموزشی آسونتر .
دانشجویان و محققینی که در زمینه امکان سنجی ، طرح کسب و کار و تجارت الکترونیک تحقیق میکنند .

1-9 ) روش انجام تحقیق:
1-9-1 ) روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :
با توجه به تقسیم بندی تحقیقات از نظر هدف ، این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است . یافته های تحقیقات کاربردی به میزان بسیار زیادی قائم به مکان و زمان هستند . از نظر ماهیت و روش تحقیق ، این پژوهش ، از این نظر که محقق به منظور شناخت شرایط موجود با استفاده از مطالعه و پرسشنامه به جامعه مورد نظر مراجعه کرده و اطلاعات جمع آوری می کند ، وضعیت جامعه را بدون دخل و تصرف مورد بررسی قرار میدهد ، از نوع تحقیق پیمایشی است . بطور کلی پژوهش حاضر در دو بخش میدانی و کتابخانه ای و اسنادی بصورت همزمان انجام خواهد شد . جمع آوری ادبیات موضوع در این تحقیق با استفاده از روش های کتابخانه ای و اسنادی صورت می گیرد و استخراج عوامل موثر بر استراتژی ها بر اساس نتایج مطالعات و استفاده از مصاحبه با خبرگان فعال در حوضه کسب و کار اینترنتی و سنجش تاثیرگذاری آنها با تکمیل پرسشنامه توسط مشتریان بالقوه این حوزه صورت خواهد گرفت .
1-9-2 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه وتحلیل اطلاعات بر اساس روشهای آماری توصیفی و استنباطی صورت خواهد گرفت . در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری مانند فراوانی ،درصد و نمودار های دایره ای به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته خواهد شد. در بخش استنباطی نیز به فراخور نیاز تحقیق جهت انجام آزمون فرضیه ها و تحلیل های تکمیلی از روشهای پارامتریک و ناپارامتریک مناسب با استفاده از تحلیل های آماری توسط نرم افزار spss بهره خواهیم برد .
1-10 )‌ قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی ) :
1-10-1 ) قلمرو مکانی تحقیق :
قلمرو مکانی این تحقیق کشور ایران بوده و کاربرانی که از اینترنت استفاده میکنند مورد نظر است .
1-10-2 ) قلمرو زمانی تحقیق :