دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدل مفهومی و مزایای

دانلود پایان نامه

2-4-5 ) تشریح اختراع : 125
2-4-6 ) راه حل های ارائه شده توسط اختراع : 126
2-4-7 ) توصیف اشکال پیوست : 128
2-4-8 ) اهداف و مزایای اختراع : 131
2-4-9 ) یک نمونه روش اجرائی برای استفاده از اختراع : 132
2-5 ) مدل مفهومی اصلاح شده : 133
3 ) فصل سوم : روش تحقیق 135
3-1 ) مقدمه 135
3-2 ) پژوهش علمی : 135
3-3 ) اصول اساسی تحقیق علمی : 136
3-3-1 ) قابلیت تعمیم : 136
3-3-2 ) واقعی بودن : 136
3-3-3- ) قاعده تجاهل : 137
3-3-4 ) رعایت اصل بیطرفی : 137
3-4 ) انواع تحقیق : 138
3-4-1 ) انواع تحقیق بر اساس هدف : 138
3-4-2 ) انواع تحقیق بر اساس روش : 138
3-4-2-1 ) تحقیقات توصیفی : 139
3-5 ) تعیین متغییرها و تدوین مدل ها : 140
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش در سازمان