دانلود پایان نامه ارشد درمورد محصول و توزیع

دانلود پایان نامه

فراوانی


درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
بلئ
50
11.6
11.6
11.6
خبر
380
88.4
88.4
100.0
جمع کل
430
100.0
100.0
جدول (4-16) توزیع فراوانی مشابهت محصول با محصول رقبا
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان درمورد گفتمان سیاسی و حکومت اسلامی