دانلود پایان نامه ارشد درمورد محاسبه آلفای کرونباخ و رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه

3-14-3 ) رگرسیون چندگانه : 151
3-14-3-1 ) انواع روشهای رگرسیون چندگانه : 151
3-14-3-2 ) رگرسیون چندگانه آماری یا گام به گام : 151
3-14-3-3 ) الزامات : 152
3-14-4 ) تحلیل مسیر : 153
3-15 ) مشخصات تحقیق حاضر : 153
4 ) فصل چهارم : یافته های تحقیق 157
4-1 ) مقدمه : 157
4-2 ) محاسبه آلفای کرونباخ : 157
4-3 ) تحلیل توصیفی داده ها : 158
4-3-1 ) جنسیت : 158
4-3-2 ) سن : 159
4-3-3 ) تحصیلات : 160
4-3-4 ) هدف از آموزش زبان : 161
4-3-5 ) میزان تسلط پاسخگویان به زبان : 162
4-3-6 ) تاثیر روشها و محصولات موجود در بازار : 163
4-3-7 ) قیمت : 164
4-3-8 ) میزان جدید و نوآورانه بودن محصول : 165
4-3-9 ) نحوه آشنایی با محصولات آسونتر : 166
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مبانی نظری دیابت و نشانگان دیابت