دانلود پایان نامه ارشد درمورد محاسبه آلفای کرونباخ و رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه

جامعه آماری این تحقیق افراد استفاده کننده از اینترنت در کشور ایران درنظر گرفته شده اند . با توجه به اینکه پرشسنامه ها از طریق وبسایت ، توسط فراخوان مربوطه تکمیل شده جامعه نمونه از بین خریداران بالقوه محصولات آموزشی زبان در فضای مجازی هستند که زیرمجموعه جامعه آماری میباشند که بر اساس برآوردهای انجام شده تعداد آنها حدود 50 میلیون نفر درنظر گرفته شده لذا بر اساس فرمول چاکران حجم نمونه مناسب برای تعمیم نتایج تحقیق به جامعه آماری 385 نفر بدست آمده . ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای فیش بوده و در روش میدانی همانگونه که توضیح داده شد از پرشسنامه با سوالات بسته چند گزینه ای استفاده شده است . روایی پرسشنامه با مشورت استاد راهنما و استاد مشاور و تنی چند از همکاران صاحبنظر پس از اصلاحات انجام شده به حد مطلوبی رسید تا برای پیش آزمون و سنجش پایایی بین 32 نفر داوطلب آزمایشی توزیع گردید . پس از تکمیل این تعداد پرسشنامه محاسبات مربوط به آلفای کرونباخ انجام گردید و با حذف تعدادی از سوالات مسئله دار توانستیم ثبات درونی پرسشنامه را به حر قابل قبول 7/0 برسانیم و پرسشنامه نهایی را از طریق فراخوان در بین جامعه نمونه توزیع کنیم .
کدگذاری اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه های تکمیل شده توسط نرم افزار اکسل انجام شد و پس از بازبینی و کنترل ، با استفاده از نرم افزار SPSS مرحله طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها آغاز گردید . در ابتدا جداول توزیع فراوانی تهیه شدند تا نسبت به داده های مربوطه یک دید کلی حاصل شود . سپس با توجه به سطح مقیاس اسمی سوالاتدر ابتدا با آزمون کای – مربع یک متغیره ، تصادفی یا معنی دار بودن اطلاعات مربوط به هر سوال سنجیده شد . در ادامه با استفاده از آزمون کای – مربع ارتباط متغیرها تعیین شد که آیا متغیرهای مستقل درنظر گرفته شده با متغیر وابسته که همان تمایل به خرید مشتریان بالقوه میباشد ، ارتباط معناداری دارند یا خیر . سپس با استفاده از رگرسیون چندگانه و متغیرهای ساختگی تعیین نمودیم که دقیقا کدامیک از پاسخهای داده شده و یا به عبارت دیگر متغیرهای مستقل جزئی تعریف شده با متغیر وابسته ارتباط دارند و در نهایت با روش تحلیل مسیر از طریق رگرسیون چندگانه میزان رابطه هرکدام از متغیرهای مرتبط با تمایل خرید بدست آمد که نتیجه آن در مدل مفهومی نهایی به نمایش درآید .
فصل چهارم
یافته های تحقیق
4 ) فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1 ) مقدمه :
میتوان گفت فصل پیش رو مهمترین فصل نگارش تحقیق مورد مطالعه میباشد . چرا که تمام نتایج این تحقیق به تجزیه و تحلیل دقیق داده های جمع آوری شده بستگی دارد . لذا در این فصل اطلاعات حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده را به طور مفصل طبقه بندی می نماییم و با کمک آمار توصیفی شناخت کلی نسبت به جامعه نمونه و همچنین پاسخهای مربوط به متغیرهها کلی و جزئی تعریف شده برای موضوع مورد نظر بدست می آوریم . و در نهایت با کمک آزمونهای مناسب تعیین میکنیم که کدامیک از متغیرهای مورد بررسی میتواند نتایج راه مفیدی در راه رسیدن به پاسخ های مناسب برای سوالات طرج شده درخصوص موضوع تحقیق ارائه نماید .
4-2 ) محاسبه آلفای کرونباخ :
بعد از تنظیم پرسشنامه ابتدایی ، این پرسشنامه بین 32 نفر پاسخگو به عنوان پیش آزمون توزیع شد . سپس با انجام اصلاحات لازم مقدار آلفای کرونباخ به عدد 706/0 ارتقا یافت که عدد قابل قبولی برای ثبات درونی پرسشنامه نهایی میباشد . نتایج محاسبات آلفای کرونباخ مذکور مطابق جداول ذیل میباشد .
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
32
100.0
Excludeda
.