دانلود پایان نامه ارشد درمورد قیمت تمام شده و مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

هزینه مشترک : اگر لازم نباشد که مشتری کل قیمت محصول یا خدمت را بپردازد حساسیت او فرق خواهد کرد . مانند هزینه تعمیر اتومبیل که بخشی از آن توسط بیمه پرداخت می شود.
سرمایه گذارای صرف شده : در مورد هزینه های مشاوره ، قسمتی از پول فقط برای آشنایی است که دوره یادگیری نادیده میشود این سرمایه گذاری در واقع سرمایه گذاری صرف شده یا غرق شده است زیرا نمیتوانید آن را پس بگیرید. اثر سرمایه گذاری صرف شده باعث میشود تا نسبت به قیمت مشاور دوم غیرحساس باشید.( سه استاد ، 1392 : 289)
2-2-3-15-2 ) روشهای قیمت گذاری :
دو روش عمده قیمت گذاری در ادامه به اختصار شرح داده میشوند :
2-2-3-15-2-1 ) روش قیمت گذاری مبتنی بر تقاضا
الف- قیمت گذاری ارزشی : در این روش انتخاب قیمتها براساس ارزشی است که مشتریان برای محصول ما نسبت به محصول رقبا قائلند.
ب-قیمت گذاری پرمایه و گران : در این روش هدف کسب سود زیاد برای دوره ای کوتاه است و با ورود رقبا برای حفظ یا افزایش سهم بازار ، قیمتها کاهش یافته در سطح قیمت رقبا قرار می گیرد.
ج-قیمت گذاری نفوذی : باید دقت کنیم که این روش در شرایطی موثر است که مصرف کنندگان نسبت به قیمتها حساس می باشند .
د-قیمت گذاری تشخصی یا پرستیژی : در این روش با استفاده از قیمت بالا ذهنیت و تصویری از کیفیت یا انحصار ایجاد میگردد.
اگر چه قیمت گذاری تشخصی و پرمایه هر دو گرانند دو تفاوت عمده دارند:
هدفهای دو روش متفاوت است . قیمت جزئی از تصویر کلی محصول (پرستیز) یا قیمت برای کسب سود زیاد (پرمایه)
قیمت گذاری تشخصی یک استراتژی بلند مدت ولی پرمایه کوتاه مدت است.
هـ) قیمت گذاری با اعداد خرده : این روش همانند روش قیمت گذاری تشخصی برای تاثیرات روانی روی مصرف کننده استفاده می شود. مانند 99 تومان به جای 100 تومان .
و)قیمت گذاری گروهی و ردیفی : وقتی شرکتی بیش از یک محصول در رشته های مختلف دارد می تواند از این روش استفاده کند. حد نهایی صف‌بندی قیمت را قیمت گذاری یکسان می نامند که در آن همه محصولات به یک قیمت فروخته می شود.
ز)دیگر روشهای قیمت گذاری مبتنی بر تقاضا : مانند قیمت گذاری براساس واحد ، قیمت گذاری جمعی یا بسته ای ، قیمت گذاری پس رو
2-2-3-15-2-2 ) روشهای قیمت گذاری مبتنی بر قیمت تمام شده و سود:
الف) قیمت تمام شده به اضافه درصد سود : فروشنده هزینه را مشخص می‌کند ودرصد خاصی از هزینه ها را به آن اضافه می کند. در مورد محصولاتی که نسبت به قیمت حساس اند سهم سود استاندارد پائین‌تر در نظر گرفته می شود .
ب)قیمت گذاری براساس منحنی تجربه، مفهوم منحنی تجربه این است که همراه با افزایش تجربه شرکت در تولید محصولات هزینه های تولید و بازاریابی آن کاهش می یابد.
این روش قیمت گذاری زمانی منطقی به نظر میرسد که سه شرط ذیل حاکم باشد: