دانلود پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های تبلیغاتی و اینستاگرام

دانلود پایان نامه

نمودار (4-17) نمودار درصد فراوانی مشابهت محصول با محصول رقبا
4-3-9 ) نحوه آشنایی با محصولات آسونتر :
جدول و نمودار زیر نتایج موثر بودن هر یک از فعالیت های تبلیغاتی ما را در خصوص فراخوان انجام شده ، نشان میدهد . چنان که مشاهده میکنید حدود 60 درصد افراد از طریق اینستاگرام و حدود 25 درصد نیز از طریق توصیه دوستان و آشنایان خود با آسونتر آشنا شده اند .
ashenaee
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
چاپ
15
3.5
3.5
3.5
پبامک
10
2.3
2.3
5.8
واببر
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درباره نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و محافظهکاری در گزارشگری مالی