دانلود پایان نامه ارشد درمورد فراگرد خلاقیت و آبراهام مزلو

دانلود پایان نامه

آمارهایی که بارها تکرار میشوند حکایت از آن دارند که چهار پنجم سازمانها و واحد های اقتصادی کوچک، حداکثر تا پنج سال اول پس از تاسیس ، با شکست مواجه می شوند. این آمار و ارقام چشم انداز وحشتناکی را برای افرادی که در فکر شروع یک کسب و کار جدیدند ترسیم می کند. اما پژوهشهایی که به تازگی صورت پذیرفته نشان می دهد که میزان ورشکستگی کسب و کارهای کوچک در طول هست سال اول، در حدود 18 درصد است. پنج مسیر پیشرفت واحدهای اقتصادی کوچک به شرح زیر است: (رضائیان ، 1379 : 27 )
مشاوران و پیمانکاران مستقل
اشتغال در کسب و کارهای کوچک
خرید یا مشارکت در واحد های کوچک دارای مالکیت خانگی
اخذ مجوز فروش یا نمایندگی شرکتهای دیگر
ایجاد یک واحد اقتصادی و کسب و کارهای شخصی
البته هر یک از این مسیرها، جنبه های مثبت و منفی خاص خود را دارند، یعنی بهترین گزینه وجود ندارد و موفقیت در این بخش، به تلفیق صحیح سرمایه ها، استعدادها، تلاشها و بهره گیری مطلوب از فرصتهای ایجاد شده و رخدادهای پیش بینی نشده بستگی دارد. (رضائیان ، 1379 : 27 )
2-2-1-12 ) کارآفرینی:
کارشناسان کارآفرینی را فراگرد شکار فرصتها به وسیله افراد( به طور انفرادی یا در سازمانها) بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار آنها می دانند. در واقع کار آفرینان به هنگام تصور فرصتهای جدید، محدودیتهای منابع جاری را نادیده می گیرند. کارآفرینان سازمانهای بزرگ را کارآفرینان سازمانی می نامند. کارآفرین سازمانی کسی است که در داخل یک سازمان، محصولات ، فعالیت ها و فن آوری های جدید را کشف می کند و به بهره برداری می رساند. (رضائیان ، 1379 : 28 )
2-2-1-13 ) خلاقیت:
دانشمندان ، خلاقیت را با تعابیر متعدد و متنوعی تعریف کرده اند. به طوری که گاهی هر تعریف فقط بیانگر یک بعد از ابعاد مهم فراگرد خلاقیت است. برای مثال هربرت فوکس معتقد است که ((فراگرد خلاقیت عبارت است از هر نوع فراگرد تفکری که مسئله ای را به طور مفید و بدیع حل کند.)) اریک فروم معتقد است که خلاقیت توانایی دیدن و پاسخ دادن است. آبراهام مزلو می گوید :” از یک تاجر چنین آموختم که ایجاد یک موسسه تجاری نیز ممکن است فعالیتی خلاق باشد. همچنین از یک نوجوان و ورزشکار آموختم حمله ای کاری در هنگام بازی ممکن است مانند تولید یک محصول یا سرودن یک غزل زیبا باشد.” به این ترتیب می توان گفت که به طور کلی، خلاقیت عبارت است از به کارگیری توانایی های ذهنی، برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید.
به هر حال آنچه در ایجاد فکر یا چیز جدید و به طور کلی در فراگرد خلاقیت اهمیت دارد تفکر است.
سازمان در مسیر تطبیق خود با تغییرات ناگزیر از تقویت فراگردهای نوآوری و خلاقیت است.
خلاقیت با تفکر و یافتن نظرها، راهها و روشهای جدید و نوآوری در کاربرد آنها سروکار دارد.
فراگرد ایجاد فکرهای جدید را خلاقیت و تبدیل آن فکرها به عمل و کاربردهای سودمند را نوآوری می گویند. در سازمانها این کاربردها به دو صورت انجام میشود: (رضائیان ، 1379 : 102 )
نوآوری در فراگرد که موجب بهینه شدن راههای انجام کار میگیرد
نوآوری در محصول که به تولید محصولات یا ارائه خدمات جدید و بهبودیافته منجر میشود.
فراگرد نوآوری در محصول خود دارای مراحل چهارگانه زیراست:
ایجاد فکر جدید