دانلود پایان نامه ارشد درمورد فرآیند مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه

5-3-2 ) پیشنهادات پژوهشی : 218
منابع : 219
پیوست : پرسشنامه 220
فهرست اشکال ، جداول ونمودارها :
شکل (1-1) مدل مفهومی اولیه 15
شکل (2-1) فرآیند مدیریت استراتژیک بر مبنای چرخه دمینگ 19
شکل (2-2) عناصر تفکر استراتژیک 20
شکل (2-3) مقایسه استراتژی های قصد شده و تحقق یافته 22
شکل (2-4) رابطه تفکر و برنامه ریزی استراتژیک 25
شکل (2-5) نمودار تجزیه و تحلیل swoT 25
شکل (2-6) الگوی اول – زنجیره ارزش سازن 26
شکل (2-7) الگوی دوم – زنجیره ارزش پورتر 26
شکل (2-8) نمودار ارزش در مقابل هزینه 28
شکل (2-9) ماتریس تحلیل ریسک محصول / بازار 29
شکل (2-10) ماتریس رشد آنصوف 29
نمودار (2-11) سطوح سه گانه راهبردها در سازمان 32
نمودار (2-12) راهبردهای رقابتی عام 34
نمودار ( 2-13 ) راهبرد مناسب با هر مرحله از چرخه حیات محصول 36
نمودار ( 2-14 ) تحلیل زنجیره ارزش اقتصادی 38
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درباره استقلال هیات مدیره و فرآیند تصمیم گیری