دانلود پایان نامه ارشد درمورد عملکرد محصول و قیمت بالا

دانلود پایان نامه

خبلئ زباد


10
2.3
2.3
100.0
جمع کل
430
100.0
100.0
جدول (4-12) توزیع فراوانی میزان عملکرد محصولات رقبا
نمودار (4-13) نمودار درصد فراوانی میزان عملکرد محصولات رقبا
4-3-7 ) قیمت :
ما در این سوال تصمیم داریم به طور غیر مستقیم حدود قیمت مورد انتظار پاسخگویان را بسنجیم . لذا در مورد قیمت محصولات رقبا نظر ایشان را جویا شدیم . نایج پاسخ به این سوال نشان میدهد که بیش از نیمی از افراد از محصولاتی با قیمت بالای 30 هزارتومان استفاده میکنند .
gheymat
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
-10
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سوره نساء و حضرت عیسی