دانلود پایان نامه ارشد درمورد سیر تکامل برنامه ریزی و استراتژی بازاریابی

دانلود پایان نامه

استراتژی بازاریابی به مجموعه برنامه ها و تصمیماتی که سازمان در هریک از حوزه های آمیخته بازاریابی برای رسیدن به هدف استراتژیک خود اجرا میکند گفته مشود .
1-13-12 ) موفقیت :
1-13-12-1 ) تعریف عملیاتی :
تحقق اهداف استراتژیک هر کسب و کار که مهمترین آنها اهداف مالی میباشد . یعنی رسیدن به سودآوری بمیزان تعیین شده در هدف استراتژیک .
1-14 ) مدل مفهومی اولیه تحقیق :
شکل (1-1) مدل مفهومی اولیه
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2 ) فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 ) مقدمه :
اینک که در فصل اول از موضوع تحقیق مطلع شدیم در نظر داریم در فصل پیش رو با مطالعه مباحث نظری و تخصصی با اصول علمی مربوطه و همچنین سازمان مورد مطالعه در این تحقیق به میزان لازم آشنا شویم تا بتوانیم یا استفاده از نتایج تحقیقاتی که پیش از این توسط محققین دیگر در زمینه های مشابه و مرتبط انجام شده ابزاری مناسب برای جمع آوری اطلاعات و شناسایی ابعاد گوناگون مسئله مورد نظر بیابیم تا نتایج انجام این تحقیق منجر به ارائه راهکارهای مناسبی برای حل مسئله و تحقق اهداف مورد نظر گردد .
2-2 ) مبانی نظری :
2-2-1 ) استراتژی :
2-2-1-1 ) سیر تکامل برنامه ریزی:
برنامه ریزی در سیر تکامل خویش دستخوش تحولاتی بسیار قرار گرفت که طی سه دوره قابل تفکیک است. گذار از دوره محصول گرایی در قرن نوزدهم میلادی به دوره بازارگرایی و نهایتاً دوره فراصنعتی باعث شد برنامه ریزی، روشها و انواع آن نیز متناسب با نیاز هر دوره متحول شود. (علی احمدی ، 1386 : 3 )
2-2-1-2 ) گرایش های برنامه ریزی:
گرایش مسلط بعضی برنامه ریزان به گذشته است که به آن ارتجاعی گفته می شود. گروهی به زمان حال گرایش دارند که غیر فعال نامیده می شوند و برخی به آینده متمایلند که به فعالان معروفند.
چهارمین گرایش که به آن خواهیم پرداخت گرایش تعاملی است که گذشته، حال و آینده را به عنوان بخشهای مجزا، لیکن جنبه های غیرقابل تفکیک یک آشفتگی می بیند که باید برای آن برنامه ریزی کرد. (علی احمدی ، 1386 : 5 )
2-2-1-2-1 ) گرایش تعاملی: