دانلود پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون گام به گام و آمیخته بازاریابی

دانلود پایان نامه

یافتن بهترین معادله پیش بینی برای مجموعه ای از متغیرها ، برای مثال با در نظر گرفتن (الف ، ب ، ج ، …) به عنوان متغیرهای پیش بینی ، متغیر وابسته ( ی ) چقدر خواهد بود ؟


کنترل متغیرهای مزاحم به منظور اندازه گیری اثر یک متغیر خاص یا مجموعه ای از متغیرها
یافتن روابط ساختاری و ارائه تبیینی برای روابط چند متغیره ظاهرا پیچیده به همان شیوه ای که در تحلیل مسیر از آن استفاده میشود .
3-14-3-1 ) انواع روشهای رگرسیون چندگانه :
رگرسیون چندگانه دارای 3 روش عمده است : رگرسیون چندگانه استاندارد ، رگرسیون سلسله مراتبی و رگرسیون آماری یا گام به گام . این روشها بر اساس اینکه چگونه اثر همپوشانی که در نتیجه همبستگی متغیرهای مستقل ایجاد میشود را کنترل میکنند و نیز اینکه چه کسی ترتیب ورود متغیرهای مستقل به معادله را تعیین میکند با یکدیگر متفاوتند . ( : 167 )
3-14-3-2 ) رگرسیون چندگانه آماری یا گام به گام :
در این مدل ترتیب ورود متغیرهای پیش بینی صرفا بر اساس معیارهای آماری صورت میگیرد . متغیرهایی که بیشترین همبستگی را با متغیر وابسته داشته باشند در اولویت ورود به معادله قرار میگیرند و بنابراین ملاحظات نظری مورد توجه نیست . عیب این مدل این است که احتمال دارد معیار آماری که برای مشخص کردن ترتیب ورود متغیرها محاسبه شده است فقط برای نمونه اخذ شده مناسب باشد . ممکن است این معیار برای یک نمونه دیگر به صورتی متفاوت محاسبه شود که این موضوع میتواند منجر به تفاوت در ترتیب متغیرهای مشابه شود . رگرسیون آماری بیشتر در مطالعات اکتشافی به کار میرود که در آن ، محقق اطمینانی نسبت به قدرت پیش بینی نسبی متغیرهای مستقل مطالعه ندارد . ( نظریه وجود ندارد و متغیرها به لحاظ منطقی نیر دارای اولویت نیستند ) ( : 168)
رگرسیون آماری را یه 3 صورت میتوان انجام داد : انتخاب رو به جلو ، حذف عقبگرد و رگرسیون گام به گام .
در روش انتخاب رو به جلو ، متغیرها را بر اساس مجموعه ای از معیارهای آماری ارزیابی میکنند ، اگر این متغیرها بتوانند این معیارها را محقق نمایند بر اساس همبستگی نسبی شان با متغیر وابسته اولویت بندی میشوند . متغیری که بیشترین هبستگی را با متغیر وابسته دارد ابتدا وارد مدل میشود و پس از ورود نیز در مدل باقی میماند .
در روش حذف عقبگرد مدل در ابتدا با تمام متغیرهای مستقل اجرا میشود ، سپس متغیرها یکی یکی بر اساس مساعدتشان با معادله رگرسیون ارزیابی میشوند . متغیرهایی که سهم شان در تبیین ، معنادار نباشد ، حذف میشوند .
در رگرسیون گام به گام به منظور اولویت بندی ورود متغیرها ، ابتدا آنها را بر اساس معیارهای ارائه شده توسط دو روش قبلی ارزیابی مینمایند . به این صورت که اگر متغیرها معیارهای آماری را محقق کنند یکی یکی وارد مدل میشوند اما اگر در هر مرحله نتوانند به قدرت تبیین مدل کمک کنند از معادله حذف خواهند شد . ( : 169 )
3-14-3-3 ) الزامات :
در رگرسیون چندگانه حجم نمونه تاثیر مستقیمی در قدرت آماری آزمون دارد . در رگرسیون چندگانه ، قدرت عبارتست از اینکه یک سطح مشخص R² به لحاظ آماری معنادار تشحیص داده شود و یا اینکه ضرایب رگرسیون در یک سطح معناداری مشخص یا با یک حجم نمونه معین معنادار تشخیص داده شوند . بنابراین اگر بخواهیم تعداد معینی از متغیرهای مستقل در یک سطح معناداری معین دارای قدرت مطلوبی باشند به یک حجم نمونه معین نیاز داریم تا R² آن معادله معنادار باشد . با یک حساب سرانگشتی تعداد آزمودنی ها باید حداقل 20 برابر متغیرها باشد . به این معنی که اگر تعداد متغیرهای مستقل 5 است حداقل باید 100 آزمودنی داشته باشیم .
مقیاس متغیرها هم میتواند پیوسته ( متریک ) و هم دوارزشی ( غیر متریک ) باشند . اگر متغیرهای مستقل ، گسسته و دارای چند طبقه ( بیش از دو طبقه ) باشند ، باید آنها را بوسیله متغیرهای ساختگی به متغیرهای دو ارزشی تبدیل کرد . هر متغیر غیر متریک با K طبقه را میتوان به ( K-1 ) متغیر ساختگی دو ارزشی تبدیل کرد . ( : 169 )
3-14-4 ) تحلیل مسیر :
رگرسیون چندگانه در کنار تحلیل مسیر ، معمولا به همراه یک نظریه علی ، به منظور توصیف ساختار کلی پیوند بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل که از یک نظریه مستخرج شده اند مورد استفاده قرار میگیرد . مدل مفهومی تصریح کننده نحوه روابط بین متغیرها است که منعکس کننده یک ساختار فرضی از روابط علی – معلولی است . تکنیک رگرسیون چندگانه را میتوان برای تعیین اندازه و جهت تاثیر هر متغیر بر متغیرهای دیگری به کار برد که بر اساس ترتیب مشخص شده در مدل علی مفروض توسط پیکان های جهت دار به دنبال آن متغیر آمده است . هرپیکان بیانگر یک رایطه علی یا مسیر یا تاثیر است . قدرت هر مسیر مستقل را میتوان بوسیله تکینک رگرسیون برآورد کرد . ( : 187 )
3-15 ) مشخصات تحقیق حاضر :
تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی ، توسعه ای و عملی به شمار می رود و بر اساس ماهیت و روش در زمره تحقیقات توصیفی – تحلیلی موردی یا ژرفانگر قرار میگیرد .
متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق در چهار حوزه کلی آمیخته بازاریابی یعنی محصول ، قیمت ، ترفیع و توزیع دسته بندی شده که در هر حوزه به متغیرهای جزئی تر تفکیک شده اند . لازم به ذکر است با توجه به اینکه پاسخگویان بره پرسشنامه مربوطه از طریق فراخوان مبادرت به تکمیل آن نموده اند ، جهت کاهش حجم پرشسنامه و مشارکت بیشتر افراد در تکمیل پرشسنامه تصمیم بر این شد که پرسشهای مرتبط با یک متغیر کلی با استفاده از سطح مقیاس اسمی به جای مقیاس متداول رتبه ای پرسشنامه های استاندارد و تبدیل سوالات کیفی با طیف لیکرت به سوالات بسته چند گزینه ای نسبت یه کاهش تعداد سوالات و خلاصه کردن پرسشنامه اقدام گردد و در زمان کدگذاری و ورود اطلاعات با تبدیل متغیر مربوط به این سوالات به متغیرهای ساختگی کاربردی امکان استفاده از آزمونهای مناسب برای تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده هاتی مربوطه را دوباره احیا نماییم .