دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش آموزش و نمودا

دانلود پایان نامه

25-30
15
3.5
3.5
48.8
+30
220
51.2
51.2
100.0
جمع کل
430
100.0
100.0
جدول (4-14) توزیع فراوانی قیمت
نمودار (4-15) نمودار درصد فراوانی قیمت
4-3-8 ) میزان جدید و نوآورانه بودن محصول :
پاسخها نشان میدهد که حدود 90 درصد افراد با روش آموزش ما از قبل آشنا نیستند لذا میتوان گفت محصول ما از نظر نو آوری میتواند در رتبه مناسبی باشد .
noavari
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق با موضوع رویکرد بازاریابی اجتماعی و استراتژی بازاریابی