دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش آلفای کرونباخ و روش کتابخانه ای

دانلود پایان نامه

3-6 ) جامعه آماری و نمونه : 140
3-7 ) برآورد حجم نمونه : 142
3-8 ) ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات : 142
3-8-1 ) طیفها : 143
3-9 ) روایی و پایایی ابزار سنجش : 143
3-9-1 ) روش آلفای کرونباخ : 144
3-10 ) روش های گردآوری اطلاعات : 145
3-10-1 ) روش کتابخانه ای : 145
3-10-2 ) روش های میدانی : 145
3-10-2-1 ) پرسشنامه : 145
3-11 ) طراحی و تنظیم پرسشنامه : 146
3-12 ) کدگذاری ، استخراج و طبقه بندی داده ها : 147
3-13 ) تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج : 148
3-13-1 ) آمار توصیفی : 149
3-13-2 ) آمار استنباطی : 149
3-14 ) انتخاب نوع آزمون : 149
3-14-1 ) آزمون کای – مربع برای آزمایشات یک متغیره : 150
3-14-1-1 ) مفروضات آزمون : 150
3-14-2 ) آزمون کای – مربع برای آزمون استقلال بین دو متغیر : 150
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درباره کشورهای خاورمیانه و قانون بودجه سال