دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش آلفای کرونباخ و روش کتابخانه ای

دانلود پایان نامه

مقیاس های اسمی : این مقیاس ها که به مقیاس عددی نیز مشهورند جزء محدودترین مقیاس ها و به صورت دو ارزشی یه چند ارزشی وجود دارند .
مقیاس های ترتیبی : با این مقیاس ها میتوان علاوه بر تشخیص وجود یا عدم وجود صفت ، شدت و ضعف آن را نیز سنجید .


مقیاس های فاصله ای : مقیاس فاصله ای علاوه برد دارا بودن صفات مقیاس های اسمی و ترتیبی ، دارای این ویژگی است که میتواند فواصل بین نمرات را نیز مشخص کند یا به عبارتی آن را کمّی نماید .
مقیاس نسبی : مانند مقیاس فاصله ای است با این تفاوت که این مقیاس دارای نقطه صفر مطلق است که به عنوان مبدا سنجش مورد استفاده قرار میگیرد . از این مقیاس در اندازه گیری های فیزیکی استفاده میشود .
3-8-1 ) طیفها :
سنجش دیدگاه ها و نگرش ها از امور کیفی است که ابزارهای ویژه ای را در چهارچوب مقیاس های اسمی – عددی برای اندازه گیری متغییرها طلب میکنند . لیکرت که از سال 1939 مدیریت بخش بررسی های افکار عمومی را در وزارت کشاورزی آمریکا برعهده داشت طیفی را ارائه داد که از پنج قسمت مساوی تشکیل شده و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قرار میدهد تا گرایش خود را درباره آن مشخص نماید .
این طیف از گرایش کاملا موافق تا گرایش کاملا مخالف کشیده میشود . سپس به هریک از قسمتهای طیف شماره هایی از 1 تا 5 اختصاص می یابد .
3-9 ) روایی و پایایی ابزار سنجش :
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار مقیقا متغییرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد .
پایایی ابزار که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر میشود عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغییر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد نتایج مشابهی از آن حاصل شود . به عبارت دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد . (حافظ نیا ، 1386 : 154)
پایایی یک ابزار اندازه گیری را میتوان توانایی ان ابزار در اندازه گیری باثبات پدیده ای تعریف کرد که برای اندازه گیری آن طراحی شده است . به عبارت دیگر ، پایایی یک ابزار را میتوان ثبات یک ابزار دانست . اهمیت پایایی در این واقعیت ریشه دارد که پایایی یک ابزار ، پیش نیاز اعتبار آن است . به طور ساده ، اگر بخواهیم اعتبار یک ابزار را حفظ کنیم ، باید پایایی آن را بالا نگه داریم . اگر یک ابزار اندازه گیری نتواند یک ویژگی را به صورتی باثبات اندازه گیری کند ، پتانسیل بسیار پایینی برای اندازه گیری معتبر آن ویژگی خواهد داشت .
برای تعیین پایایی یک ابزار اندازه گیری ، روش های متعددی وجود دارد . اما بطور کلی این روشها را میتوان در دو طبقه ثبات بیرونی و درونی تقسیم کرد .
روشهای ثبات درونی میزان یا حدی را مورد توجه قرار میدهند که سوالات یک ابزار اندازه گیری ، یک سازه یا یک مفهوم یکسان را اندازه گیری می کنند . سوالاتی که یک پدیده یکسان را اندازه گیری می کنند باید منطقا دارای ثبات بوده و نتایج آنها به یکدیگر نزدیک باشد . تعیین ثبات درونی یک ابزار به محقق کمک میکند تا سوالاتی را که در اندازه گیری یک پدیده با بقیه سوالات ثبات ندارند را مشخص نماید . هدف این است که این سوالات حذف شود تا ثبات درونی آزمون افزایش یابد . ثبات درونی ، احتمال پایایی یک ابزار را افزایش میدهد . یکی از روشهایی که برای تعیین پایایی یک ابزار از ثبات درونی استفاده میکنند روش آلفای کرونباخ است .
3-9-1 ) روش آلفای کرونباخ :
این روش بیانگر یک ضریب همبستگی ساده است که در واقع برآوردی است از مینانگین ضرایب همبستگی سوالات یک آزمون ، اگر آلفا بالا باشد ( 8/0 یا بیشتر ) میتوان ادعا کرد سوالات سازگار و باثباتند و بنابراین کل آزمون یا ابزار اندازه گیری نیز دارای ثبات درونی است . اگر آلفا کوچک باشد ، حداقل یکی از سوالات با بقیه ثبات ندارد و بنابراین باید از طریق روش تحلیل سوالات آن را مشخص و حذف نمود . ( نیکنام ، فراهانی ، 1391 : 159 )
3-10 ) روش های گردآوری اطلاعات :
گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن ، گاه به اشتباه ، روش های گردآوری اطلاعات را روش های تحقیق مینامند . روش های گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو طبقه کتابخانه ای و میدانی تقسیم میشوند . (حافظ نیا ، 1386 : 163)
3-10-1 ) روش کتابخانه ای :
ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای بسته به نوع سند و هدف محقق از گردآوری اطلاعات و نوع آن متفاوت است . عمده ترین ابزاری که در تحقیق کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات از آن استفاده میشود ، فیش نام دارد . متن مورد استفاده برای ثبت در فیش ممکن است عین مطلب و به صورت نقل قول مستقیم یا برداشت محقق از مطلب و به صورت نقل قول غیر مستقیم یا ترجمه از متن به زبان دیگری باشد . یا همچنین ممکن است چکیده مطلب مورد مطالعه از متن و زبان اصلی با از ترجمه باشد . علاوه برا آن از فیش برای ثبت اظهارات افراد در روش مصاحبه نیز استفاده میشود . بنابراین فیش برای همه موارد مزبور مورد استفاده قرار میگیرد . (حافظ نیا ، 1386 : 172)