دانلود پایان نامه ارشد درمورد روشهای و نمودا

دانلود پایان نامه

خبلئ زباد
5
1.2
1.2
100.0
جمع کل
430
100.0
100.0
جدول (4-10) توزیع فراوانی میزان تسلط به زبان
نمودار (4-11) نمودار درصد فراوانی میزان تسلط به زبان
4-3-6 ) تاثیر روشها و محصولات موجود در بازار :
حدود 85 درصد افراد نسبت به تاثیر روشهایی که تا کنون استفاده نموده اند نظری متوسط و متوسط به پایین دارند . این موضوع نشان دهنده ضعف محصولات موجود در بازار است .
tasire_raveshha
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خبلئ کم
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی کیفری