دانلود پایان نامه ارشد درمورد دیدگاه میتزبرک در تعریف استراتژی و تقسیم بندی متداول استراتژِی

دانلود پایان نامه

از آنجا که علوم اجتماعی منبعث از دستاوردهای اندیشمندان و مدیرانی است که برای پاسخگویی نیازهای جامعه خویش به نظریه سازی و حل مسئله پرداخته اند، لذا لزوم بومی سازی پاره ای از دستاوردهای مدیریتی برای هر کشوری وجود دارد. از سوی دیگر نگرش اسلامی ضمن آنکه عقل و درایت را به یک تعبیر توجه به مقتضیات محیطی و رعایت مصالح میداند، از سوی دیگر موکلا تکیه بر ساخت و شکل دهی به آینده مطلوب جهان پیرامون با ویژگی های جامعه آرمانی و حکومت عدل جهانی داشته و ادای تکلیف الهی در حد وسع و توان را وظیفه مدیران و دست اندرکاران جامعه اسلامی می داند. (علی احمدی ، 1386 : 28 )
2-2-1-7 ) دیدگاه میتزبرک در تعریف استراتژی:
از نگاه منیتزبرگ مفهوم استراتژی ناشی از نظریات و نگرشهای مختلفی است که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است. بر اساس نظریه منیتزبرگ تعریف استراتژی را از پنج دیدگاه می توان مطرح ساخت که عبارتند از: (علی احمدی ، 1386 : 33)
استراتژی به عنوان طرح
استراتژی به عنوان نیرنگ
استراتژی به عنوان الگو
استراتژی به عنوان موقعیت
استراتژی به عنوان نگرش
انواع استراتژی بر مبنای میزان آزادی عمل رهبران سازمانی در شکل گیری استراتژی به طور قطع، تحقیق در مورد چگونگی شکل گیری استراتژی مفاد و مفهوم ضمنی این واژه را نیز شکل میدهد. از آنجا که به استراتژی (نوعاً به عنوان یک امر بدیهی) به معنی طرحی که رهبری هر سازمان برای آینده دارد نگریسته میشود ، شکل گیری استراتژی نیز بیشتر به عنوان یک روند تحلیلی شامل تعیین اهداف درازمدت و طرحهای عملی در هر سازمانی تلقی می شود. یعنی ابتدا مدلسازی (فرموله کردن) و سپس پیاده سازی و اجرا مدنظر قرار میگیرد.
برای این منظور به بررسی ریشه ها و خاستگاه های چنین استراتژیهایی و یافتن رابطه بین طرحهاو نیات رهبری و آنچه که سازمانها بطور واقعی انجام می دهند خواهیم پرداخت. همانطور که در شکل (2-3) نشان داده شده است مقایسه استراتژی قصد شده و استراتژی محقق شده به ما اجازه می دهد تا به تفاوت بین استراتژی های مدبرانه یا آنهایی را که به عنوان استراتژی قصد شده می نامیم و استراتژی اضطراری یا الگوها و توافقاتی که علی رغم و یا بدون دخالت، تمایلات و نیات رهبران تحقق یافته اند پی ببریم. (علی احمدی ، 1386 : 37 )
شکل (2-3) مقایسه استراتژی های قصد شده و تحقق یافته
2-2-1-8 ) تقسیم بندی متداول استراتژِی:
استراتژی های کلان
استراتژی های اصلی
استراتژی های خاص (علی احمدی ، 1386 : 57 )
2-2-1-9 ) مفهوم پارادایم:
پارادایم مجموعه ای از تفکرات، تصورات وارزشهایی است که یک بینش از واقعیت را شکل میدهند. بینشی که اساس راهی قرار می گیرد که یک جامعه خود را بر اساس آن سازماندهی می کند. از منظر دیگر می توان گفت: پارادایم ها ، راهنمایی برای حل مسائل انسان هستند. انسان در چارچوب پارادایم می اندیشد و قضاوت می کند. هر پارادایم محدوده ای را تعریف می کند که در آن قواعدی حاکم است. توجه به این قواعد بسیار مهم بوده و تنها با درک عمیق و بهره گیری از آنها موفقیت حاصل میشود. ژول بارکر می نویسد: پارادایم مجموعه ای از قواعد هستند که محدوده ای را مشخص کرده و به شما نشان می دهد که برای موفقیت در داخل این محدوده چگونه باید رفتار کنید و الگویی برای حل مسائل به شما ارائه می کند. هنگامیکه پارادایم جدید ظهور می کند در واقع قوانین و قواعد حاکم بر پارادایم قلبی بمرور از بین می رود. بدین ترتیب سازمانهایی که تا آن زمان حتی گمنام بوده اند، فرصت به ظهور رساندن استعدادهای خویش و تثبیت موقعیت خویش را در پارادایم جدید پیدا می کنند.
بنابراین دوره انتقال پارادایم ، فرصت بسیار مناسبی برای رقابت و پیروزی کوچک ها در مقابل بزرگ ها است زیرا در پارادایم جدید همه باید از صفر شروع کنند. پارادایم در سازمانها را می توان به سه سطح تقسیم نمود:
پارادایمی که فقط به یک سازمان خاص بر می گردد