دانلود پایان نامه ارشد درمورد درصددرصد و معتبردرصد

دانلود پایان نامه

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
10-18
105
24.4
24.4
24.4
19-24
120
27.9
27.9
52.3
25-34
135
31.4
31.4
83.7
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله پیوند دوگانه و مواد معدنی