دانلود پایان نامه ارشد درمورد جهت گیری استراتژیک و استراتژی بازاریابی

دانلود پایان نامه

اساس واقعی پژوهش علمی ، رابطه میان متغیر هاست . دو روش اصلی که برای تعیین روابط در اختیار است معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند . یکی از این دو روش ، روش توصیفی است و شامل مجموعه روشهایی است که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می باشد . ( سرمد ، 1380 :80)
تحقیق حاضر عوامل موثر بر استراتژی بازاریابی در بازار الکترونیک را برای محصولات آموزشی آسون تر در چهار زمینه آمیخته بازاریابی مورد بررسی قرار می دهد . متغیر وابسته تمایل به خرید مشتریان بالقوه و متغیرهای مستقل یا در واقع عوامل موثر در جهت گیری استراتژیک برای بازاریابی این محصولات در تحقیق حاضر عوامل مربوط به محصول ، قیمت ، ترقیع و مکان است .
بعضی از تحقیقات علمی جنبه کاربردی دارند و هدف از اجرای آنها حل مسئله یا مشکل است که تحقیق به خاطر آن انجام میشود . حال آنکه تحقیقات انجام شده با هدف ارزیابی نظریه ها یا ارائه نظریه ، بیشتر حالت مبنایی دارند و ویژگیها و ماهیت اشیاء و پدیده ها و چگونگی روابط بین آنها را توضیح میدهند . طبعا افراد و سازمانها غالبا با مسائل و مشکلاتی روبرو میشوند که کشف علت یا علل بروز آن همراه با یاقتن راه حل ، هدف عمده تحقیق قرار میگیرد یا تحقیق کاربردی ضرورت پیدا میکند . ( حافظ نیا ، 1386 : 18)
3-3 ) اصول اساسی تحقیق علمی :
3-3-1 ) قابلیت تعمیم :
تحقیقات علمی معملا در قلمروهای محدودی انجام میشود تا امکان کنترل ، مشاهده و مطالعه وجود داشته باشد با این حال ، این قلمرو محدود به گونه ای انتخاب میشود که نتایج بدست آمده به کل جامعه تعمیم پذیر باشد . بنابراین محقق ناچار است با رعایت ضوابط خاصی به مطالعه بخشی از جامعه که اصطلاحا به آن نمونه میگویند بپردازد . نمونه با روش های آماری انتخاب میشود ، به نحوی که معرف کل جامعه مورد مطالعه باشد . (حافظ نیا ، 1386 : 21)
3-3-2 ) واقعی بودن :
از آنجا که در هر تحقیق برای کشف واقعیت و حقیقت پدیده ها تلاش میشود ، محقق باید سعی نماید اطلاعاتی را که جمع آوری میکند واقعیت و حقیقت داشته باشد و از امور ذهنی و تخیلی پرهیز نماید . اگر این قاعده رعایت نشود ، محقق نخواهد توانست واقعیت و حقیقت را کشف نموده ، مسئله تحقیق را حل نماید ، زیرا کشف واقعیت مستلزم در اختیار گرفتن داده ها و اطلاعات واقعی است . (حافظ نیا ، 1386 : 22)
3-3-3- ) قاعده تجاهل :
این قاعده منسوب به کوویلیه جامعه شناس فرانسوی است و بر این نکته تاکید دارد که محقق باید به هنگام شروع و انجام دادن تحقیق ، ذهنش از مسئله مورد بررسی خالی باشد و از هرگونه پیشداوری و قضاوت عجولانه و دخالت دادن تصورات و اطلاعات ناقص خود در کار تحقیق پرهیز نماید . رعایت این قاعده باعث میشود تا محقق جریان طبیعی تحقیق را پیگیری نموده ، در چهارچوب فرایند تحقیق علمی اطلاعات مورد نیاز را گردآوری و تجزیه و تحلیل کند تا به شناخت واقعی دست یابد . (حافظ نیا ، 1386 : 22)
3-3-4 ) رعایت اصل بیطرفی :
رعایت این اصل از سوی محقق ضروری است . محقق انسان است و بنابراین ایدئالها ، آرزوها ، باورها و عقاید خاص خود را دارد و به ارزشهای خاصی نیز علاقمند است . از این رو ، جدا شدن از این وابستگیها و دور نگه داشتن جریان تحقیق از تاثیر گذاری آنها کاری مشکل است و همت بالای محقق را طلب میکند . این مشکل بویژه در تحقیقات مربوط به علوم انسانی و اجتماعی بیشتر وجود دارد . در هر صورت سلامت تحقیق مستلزم رعایت اصل بیطرفی است و محقق ناچار باید تحقیق خود را از قید این مسائل رها کند . در غیر اینصورت ، مراحل تحقیق بویژه در تدوین فرضیه ، گردآوری اطلاعات ، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری تحت تاثیر آنها قرار خواهد گرفت و نتایج دستکاری شده ای ارائه خواهد شد که فاقد اعتبار علمی است . (حافظ نیا ، 1386 : 24)
اجتهادی بودن : کار تحقیق باید به نتیجه ای منتهی شود که مبین ماهیت پدیده یا تشخیص رابطه بین پدیده ها و اشیاء باشد . به بیان دیگر ، محقق باید در انتهای کار و بر اساس نتایج حاصل شده توانایی ارائه نظریه ای را که چگونگی واقعیت و حقیقت را توضیح میدهد داشته باشد . (حافظ نیا ، 1386 : 24)
3-4 ) انواع تحقیق :
3-4-1 ) انواع تحقیق بر اساس هدف :
بر اساس هدف ، تحقیقات علمی را میتوان به سه گروه : بنیادی ، کاربردی و عملی تقسیم کرد .
تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها ، روشها ، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار میگیرند . از مشخصات تحقیقات کاربردی درآمدزا بودن آنهاست ، به همین دلیل طرفداران بیشتری دارند . ذکر این نکته ضروری است که به نوعی از تحقیقات کاربردی تحقیقات توسعه ای میگویند . به طور کلی هدف این تحقیقات توسعه و بهبود روشها ، ابزارها ، کالاها یا ساختار ها است و به همین دلیل در زمره تحقیقات کاربردی قرار میگیرند . (حافظ نیا ، 1386 : 51)
تحقیقات عملی را باید تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل نامید و آنها را نوعی تحقیق کاربردی محسوب کرد ، زیرا نتایج آن مستقیما برای حل مسئله خاص به کار گرفته میشود . تحقیقات عملی نوعا خصلت محلی و موضعی دارد و معمولا خاصیت تعمیم پذیری زیادی ندارد . این تحقیقات نیز بر داده های تحقیقات بنیادی تکیه دارند ، زیرا از معلومات و قوانین آنها استفاده میشود . (حافظ نیا ، 1386 : 52)
3-4-2 ) انواع تحقیق بر اساس روش :