دانلود پایان نامه ارشد درمورد تدوین راهبرد در سطح عملیاتی و استراتژی اقیانوس آبی

دانلود پایان نامه

2-2-1-16 ) راهبردهای انطباقی: 34
2-2-1-17 ) چرخه حیات محصول: 35
2-2-1-18 ) تدوین راهبرد در سطح عملیاتی: 37
2-2-1-19 ) تحلیل زنجیره ارزش: 37
2-2-2 ) استراتژی اقیانوس آبی : 38
2-2-2-1 ) تابلوی طراحی استراتژی : 40
2-2-2-2 ) شش رویکرد پایه اقیانوس آبی : 44
2-2-2-2-1 ) مسیر 1 : دیدن فراتر از صنایع جایگزین 45
2-2-2-2-2 ) مسیر 2 : در نظر گرفتن گروه های استراتژیک در صنایع 45
2-2-2-2-3 ) مسیر 3 : در نظر گرفتن زنجیره خریداران 46
2-2-2-2-4 ) مسیر 4 : در نظر گرفتن محصولات و خدمات مکمل 46
2-2-2-2-5 ) مسیر 5 : در نظر گرفتن جذابیت های کارکردی یا احساسی برای خریداران 47
2-2-2-2-6 ) مسیر 6 : در نظر گرفتن زمان 47
2-2-2-3 ) غیر مشتری ها : 48
2-2-2-4 ) مطلوبیت خریدار : 49
2-2-2-5 ) قیمت : 50
2-2-2-6 ) هزینه : 52
2-2-2-7 ) پذیرش کالا یا خدمات : 53
2-2-3 ) بازاریابی : 53
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع فرایند مدیریت دانش و مراحل مدیریت دانش