دانلود پایان نامه ارشد درمورد تجارت الکترونیک در ایران و کسب و کار الکترونیکی

دانلود پایان نامه

2-2-4-17 ) جایگاه تجارت الکترونیک در ایران 105
2-2-4-18 ) مروری بر تجارت الکترونیک 105
2-2-4-19 ) بازاریابی الکترونیکی 107
2-2-4-20 ) انواع کاربردهای تجارت الکترونیک 109
2-2-4-21 ) تجارت الکترونیکی 110
2-2-4-22 ) کسب و کار الکترونیکی: 111
2-2-4-23 ) طیف تجارت الکترونیکی: 112
2-2-4-24 ) پارادوکس بهره وری 115
2-2-4-25 ) درجه دیجیتال شدن محصول: 116
2-2-4-26 ) عوامل اثر گذار بر پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مشتریان 117
2-2-4-27 ) قابلیت دیجیتالی کردن محصول: 118
2-2-4-28 ) معروفیت و شهرت محصول: 118
2-2-4-29 ) عناصر اصلی وب سایتهای موثر : 119
2-3 ) پیشینه تحقیق : 120
2-4 ) آشنایی با محصولات آسون تر : 122
2-4-1 ) عنوان محصول نمونه : 122
2-4-2 ) زمینه فنی: 122
2-4-3 ) دانش پیشین : 123
2-4-4 ) مشکلات فنی و تحلیل دلایل آن : 124
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره تعیین نیازهای آموزشی و ارزشیابی برنامه درسی