دانلود پایان نامه ارشد درمورد بومی سازی دستاوردهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و دیدگاه میتزبرک در تعریف استراتژی

دانلود پایان نامه

2-1 ) مقدمه : 17
2-2 ) مبانی نظری : 17
2-2-1 ) استراتژی : 17
2-2-1-1 ) سیر تکامل برنامه ریزی: 17
2-2-1-2 ) گرایش های برنامه ریزی: 17
2-2-1-2-1 ) گرایش تعاملی: 18
2-2-1-3 ) مدیریت استراتژیک: 18
2-2-1-4 ) بصیرت و تفکر استراتژیک: 19
2-2-1-5 ) سازمان استراتژیک/ سازمان یادگیرنده: 20
2-2-1-6 ) بومی سازی دستاوردهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک: 21
2-2-1-7 ) دیدگاه میتزبرک در تعریف استراتژی: 21
2-2-1-8 ) تقسیم بندی متداول استراتژِی: 22
2-2-1-9 ) مفهوم پارادایم: 23
2-2-1-10 ) مدل رقابت صنعتی پورتر: 26
2-2-1-11 ) مدل ارزش- مشتری 28
2-2-1-12 ) کارآفرینی: 30
2-2-1-13 ) خلاقیت: 31
2-2-1-14 ) راهبرد یا استراتژی : 32
2-2-1-15 ) استراتژی های رقابتی پورتر: 33
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله با موضوع سازمان ملل متحد و توسعه اجتماعی