دانلود پایان نامه ارشد درمورد بسته بندی محصول و آمیخته محصول

دانلود پایان نامه

2-2-3-14 ) آمیخته محصول : 75
2-2-3-14-1 ) نام گذاری و مارک محصول : 75
2-2-3-14-2 ) بسته بندی محصول : 76
2-2-3-14-3 ) ضمانت نامه محصول : 77
2-2-3-14-4 ) خدمات : 77
2-2-3-15 ) آمیخته قیمت 77
2-2-3-15-1 ) رابطه قیمت و تقاضا : 78
2-2-3-15-2 ) روشهای قیمت گذاری : 80
2-2-3-15-3 ) تعدیل قیمتها و تخفیفها : 82
2-2-3-16 ) آمیخته توزیع : 83
2-2-3-16-1 ) طبقه بندی واسطه ها : 83
2-2-3-16-2 ) کانالهای اصلی توزیع : 84
2-2-3-16-3 ) توزیع فیزیکی : 84
2-2-3-17 ) آمیخته ترفیع 86
2-2-3-17-1 ) عوامل موثر درترکیب ترفیع 86
2-2-3-17-2 ) تبلیغات و آگهی: 86
2-2-3-17-3 ) پیشبرد فروش 88
2-2-3-17-4 ) روابط عمومی: 88
2-2-3-17-5 ) فروش مستقیم 89
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   توسط نرم افزار و عملکرد کنترل