دانلود پایان نامه ارشد درمورد برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژی

دانلود پایان نامه

1-10 )‌ قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی ) : 9
1-10-1 ) قلمرو مکانی تحقیق : 9
1-10-2 ) قلمرو زمانی تحقیق : 9
1-10-3 ) قلمرو موضوعی : 10
1-11 ) جامعه آماری 10
1-12 ) روش نمونه گیری : 10
1-13 ) تعریف واژه ها : 10
1-13-1 ) طرح کسب و کار : 10
1-13-1-1 ) تعاریف نظری : 10
1-13-1-2 ) تعریف عملیاتی : 11
1-13-2 ) تفکر استراتژیک : 11
1-13-2-1 ) تعاریف نظری : 11
1-13-2-2 ) تعریف عملیاتی : 11
1-13-3 ) برنامه ریزی استراتژیک : 12
1-13-3-1 ) تعاریف نظری : 12
1-13-3-2 ) تعریف عملیاتی : 12
1-13-4 ) بازاریابی الکترونیکی : 12
ا-13-4-1 ) تعاریف نظری : 12
1-13-4-2 ) تعریف عملیاتی : 13
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله امارات متحده عربی و منابع اینترنتی