دانلود پایان نامه ارشد درمورد برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژی

دانلود پایان نامه

فشار تازه واردین (رقبای بالقوه)
تهدید محصولات جانشین
قدرت چانه زنی خریداران
قدرت چانه زنی تامین کنندگان
در روش پورتر، آنالیز این پنج عامل، شکل گیری استراتژی توسعه صنعت را بوجود می آورد.
کلید موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک تمرکز روی فرصتها و بخشی کوچک از صنعت است. بهرحال آنالیز رقابتی برروی رقابت بین شرکتهای موجود متمرکز شده و برنامه ریزی را بر اساس توان سایر شرکتهای موجود در صنعت انجام می دهد. پورتر معتقد است که سه نوع استراتژی عمومی می توان انتخاب کرد: (علی احمدی ، 1386 : 391 )
رهبری در هزینه های بالا سری
متمایز سازی
متمرکز
شکل (2-8) نمودار ارزش در مقابل هزینه
2-2-1-11 ) مدل ارزش- مشتری
مدل بالاترین سطح ارزش دهنی HPV با پرداخت کمترین سطح هزینه ها (LDC) :
در تدوین استراتژی رقابتی بیش از هر چیز لازم است تا موقعیت هر یک از محصولات در بازار رقابتی مشخص شود. تمام محصولات (جدید و موجود) در بازار ودر ذهن خریداران دارای موضع و جایگاهی خاص هستند. موضع و جایگاه محصولات را می توان به نحوه ادراک مصرف کنندگان از آن محصولات در مقایسه با ادراک آنها از محصولات رقیب دانست. مشتریان غالباً به سوی محصولاتی گرایش دارند که ارزش بیشتری را با قیمت کمتری برایشان فراهم سازد. از این رو لازم است تا ابعاد مهم ارزش آفرینی هر محصول مشخص شودو بر عواملی که از نظر مشتریان دارای اهمیت ویژه ای می باشد تاکید شود. هر محصول ابعاد ارزش آفرینی خاص خود را داراست که باید با همکاری بخش های مختلف بویژه تحقیقات بازار، شناسایی و وزن دهی شوند. در نمودار ارزش – مشتری که تکنیکی است در جهت شناسایی موقعیت کالا در بازار ، پس از تعیین موقعیت کالا، می توان دو استراتژی را برای رقابت برگزید. (علی احمدی ، 1386 : 404 )
شکل (2-9) ماتریس تحلیل ریسک محصول / بازار
شکل (2-10) ماتریس رشد آنصوف
کسب و کارهای کوچک از اجزای لاینفک اقتصاد هر کشورند، ضمن اینکه منشأ نوآوریهای عمده ای در عرصه صنعت و تجارتند. از این رو صاحبنظران سازمانها و واحدهای اقتصادی کوچک را نیروی محرکه نوآوری در اقتصاد میدانند. هرچند که این واقعیت را کمتر کسی انکار می کند ولی در مورد تعریف این سازمانها، تفاوت آرای زیادی وجود دارد. اگر این سازمانها بر مبنای سهام مالک تعریف شوند. گفته می شود سازمانی است که بخش عمده ای از سهام آن متعلق به (مالک/ مدیر) آن است. سلامت اقتصادی هر کشوری به میزان مطلوبیت مدیریت سازمانها و واحدهای اقتصادی کوچک در آن بستگی دارد. به منظور ارائه تصویر بهتر از قلمرو مدیریت سازمانهای کوچک، مسیرهای پیشرفت شغلی و کارآفرینی در آنها مورد بحث قرار میگیرد.
پیش از پرداختن به فرصتهای مسیر پیشرفت ، بررسی دو نکته با استفاده از تجربیات و تحقیقات سایر کشورها اهمیت دارد: ( رضائیان ، 1379 : 26 )
افسانه ورشکستگی
افسانه مشاغل کم درآمد