دانلود پایان نامه ارشد درمورد برنامه ریزی بازاریابی و بازاریابی الکترونیکی

دانلود پایان نامه

2-2-4 ) بازاریابی الکترونیک : 90
2-2-4-1 ) تجارت الکترونیک: 90
2-2-4-2 ) روند تجارت الکتریکی: 90
2-2-4-3 ) کاربردهای تجارت الکترونیکی: 92
2-2-4-4 ) خرید الکترونیکی و عوامل محرک جهت استفاده از آن: 95
2-2-4-5 ) بازاریابی و رفتار خریدار: 96
2-2-4-6 ) بازاریابی الکترونیکی: 97
2-2-4-7 ) برنامه بازاریابی الکترونیکی: 97
2-2-4-8 ) مخاطبان ما چه کسانی هستند؟ 98
2-2-4-9 ) نقش زمان و مکان در برنامه ریزی بازاریابی الکترونیکی: 99
2-2-4-10 ) به چه طریقی با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنیم؟ 100
2-2-4-11 ) سیر تکاملی بازاریابی الکترونیکی: 100
2-2-4-12 ) طراحی معماری وب سایتهای تجاری و نقشه سایت: 101
2-2-4-13 ) ترفیع فعالیت های ارتباطی الکترونیکی به دو روش سنتی و برخط: 102
2-2-4-13-1 ) روش های سنتی: 102
2-2-4-13-2 ) روش های بر خط: 103
2-2-4-14 ) اندازه گیری فعالیت های ارتباطی الکترونیکی 103
2-2-4-15 ) بازاریابی الکترونیکی: 104
2-2-4-16 ) فاکتورهای موفقیت در تجارت الکترونیک 104
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوع مورفولوژی و مقایسه