دانلود پایان نامه ارشد درمورد اعتماد الکترونیک و رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه

جداول (4-42) معناداری رابطه جدید بودن محصولات با تمایل به خرید 183
جداول (4-43) معناداری رابطه روش تبلیغ با تمایل به خرید 184


جداول (4-44) معناداری رابطه محصول ترجیحی با تمایل به خرید 185
جداول (4-45) معناداری رابطه ارسال رایگان و تخفیف نقدی با تمایل به خرید 186
جداول (4-46) معناداری رابطه آسان بودن خرید از سایت با تمایل به خرید 187
جداول (4-47) معناداری رابطه داشتن نماد اعتماد الکترونیک با تمایل به خرید 188
جداول (4-48) معناداری رابطه نحوه پرداخت با تمایل به خرید 189
جداول (4-49) معناداری رابطه نسخه رایگان و گارانتی بازگشت مبلغ با تمایل به خرید 190
جداول (4-50) محاسبات رگرسیون رابطه هدف از آموزش با تمایل به خرید 192
جداول (4-51) محاسبات رگرسیون رابطه قیمت با تمایل به خرید 194
جداول (4-52) محاسبات رگرسیون رابطه روشهای تبلیغی با تمایل به خرید 196
جداول (4-53) محاسبات رگرسیون رابطه محصولات ترجیحی با تمایل به خرید 199
جداول (4-54) محاسبات رگرسیون رابطه ارسال رایگان – تخفیف نقدی با تمایل به خرید 201
جدول (4-55) محاسبات رگرسیون رابطه نماد اعتماد الکترونیک با تمایل به خرید 201
جدول (4-56) محاسبات رگرسیون رابطه آسان بودن خرید از سایت با تمایل به خرید 201
جدول (4-57) محاسبات رگرسیون رابطه نحوه پرداخت با تمایل به خرید 202
جدول (4-58) محاسبات رگرسیون رابطه نسخه رایگان-گارانتی بازگشت با تمایل به خرید 202
جدول (4-59) محاسبات رگرسیون چندگانه جهت تحلیل مسیر 208
شکل (4-60) مدل مفهومی نهایی 209