دانلود پایان نامه ارشد درمورد اعتماد الکترونیک و رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه

4-5-11 ) رابطه ارسال رایگان و تخفیف نقدی با تمایل به خرید : 185
4-5-12 ) رابطه آسان بودن خرید از سایت با تمایل به خرید : 186
4-5-13 ) رابطه داشتن نماد اعتماد الکترونیک با تمایل به خرید : 187
4-5-14 ) رابطه نحوه پرداخت با تمایل به خرید : 188
4-5-15 ) رابطه نسخه رایگان و گارانتی بازگشت مبلغ با تمایل به خرید : 189
4-6 ) رگرسیون چندگانه جهت یافتن رابطه متغیرهای مستقل و وابسته : 190
4-6-1 ) متغیر هدف از آموزش زبان و تمایل خرید : 190
4-6-2 ) متغیر قیمت و تمایل خرید : 192
4-6-3 ) متغیر روشهای تبلیغی و تمایل خرید : 194
4-6-4 ) متغیر نوع محصول ترجیحی و تمایل خرید : 196
4-6-5 ) متغیر ارسال رایگان – تخفیف نقدی و تمایل خرید : 199
4-6-6 ) متغیر نماد اعتماد الکترونیکی و تمایل خرید : 201
4-6-6 ) متغیر آسان بودن خرید از سایت و تمایل خرید : 201
4-6-6 ) متغیر خرید پستی-پرداخت آنلاین و تمایل خرید : 202
4-6-7 ) متغیر نسخه رایگان-گارانتی بازگشت مبلغ و تمایل خرید : 202
4-7 ) تحلیل مسیر جهت تبیین مدل : 202
4-8 ) مدل مفهومی نهایی : 209
5 ) فصل پنجم : جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 211
5-1 ) مقدمه : 211
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد فعالیت های تبلیغاتی و کشورهای اسلامی