دانلود پایان نامه ارشد درمورد استراتژی بازاریابی و مدل مفهومی اولیه

دانلود پایان نامه

1-13-5 ) تجارت الکترونیکی : 13
1-13-5-1 ) تعاریف نظری : 13
1-13-5-2 ) تعریف عملیاتی : 13
1-13-6 ) آمیخته بازاریابی : 13
1-13-6-1 ) تعریف نظری : 13
1-13-7 ) آمیخته محصول : 13
1-13-7-1 ) تعریف نظری : 13
1-13-8 ) آمیخته قیمت : 13
1-13-8-1 ) تعریف نظری : 13
1-13-9 ) آمیخته ترفیع : 14
1-13-9-1 ) تعریف نظری : 14
1-13-10 ) آمیخته توزیع : 14
1-13-10-1 ) تعریف نظری : 14
1-13-11 ) استراتژی بازاریابی : 14
1-13-11-1 ) تعریف عملیاتی : 14
1-13-12 ) موفقیت : 14
1-13-12-1 ) تعریف عملیاتی : 14
1-14 ) مدل مفهومی اولیه تحقیق : 15
2 ) فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 17
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد خدمات پس از فروش و آمیخته بازاریابی