دانلود پایان نامه ارشد درمورد استراتژی اقیانوس آبی و اجرای استراتژی

دانلود پایان نامه

روی تصویر کلان تمرکز کنید و نه روی اعداد


ریسک برنامه ریزی
به فراتر از تقاضای موجود بیندیشید
ریسک مقیاس
دنباله اقدامات استراتژیک را بدرستی اجرا کنید
ریسک مدل کسب و کار
اصول اجرا
عامل ریسکی که هر اصل آن را کاهش میدهد
بر موانع سازمانیِ کلیدی غلبه کنید
ریسک سازمانی
اجرای استراتژی را در درون استراتژی قرار دهید
ریسک مدیریت
جدول ( 2-15 ) شش اصل استراتژی اقیانوس آبی
اما قبل از شروع به تدوین باید بوسیله ابزارها و چارچوبهای تحلیلی مشخصی نقات قوت و ضعف یک کسب و کار برای ورود به این حوزه ، آشکار ، و اقدامات مورد نیاز برای آماده سازی شرایط برای تحقق مدل کسب و کار مبتنی بر استراتژی اقیانوس آبی تعیین گردد . بعد از این مرحله میتوان با پیروی از اصول ششگانه فوق کار تدوین و اجرای استراتژی اقیانوس آبی را برای کسب وکار مورد نظر شروع کرد . در ادامه با ابزار تحلیلی مورد نظر و نحوه تهیه آنها آشنا میشویم :
2-2-2-1 ) تابلوی طراحی استراتژی :
تابلوی طراحی استراتژی چارچوبی برای تشخیص و همچنین برای اقدام است که در ساخت استراتژی های بسیار جذاب اقیانوس آبی به دو منظور به کار میرود :
اول آنکه وضعیت کنونی بازی در فضای بازار شناخته شده را نشان میدهد .
دوم آنکه نشان میدهد به منظور خلق یک منحنی ارزش جدید و رسیدن به تمایز و کاهش هزینه به طور همزمان چه اقداماتی باید صورت پذیرد .
در تابلوی طراحی استراتژی ، محور افقی عواملی را نشان میدهد که بازیگران صنعت و رقبا روی آنها رقابت و در آنها سرمایه گذاری میکنند . این عوامل را میتوان به عنوان کلید هایی که در تبلیغ محصولات یا خدمات ارائه شده توسط این بازیگران به عنوان محصولی خاص برای مشتریان به کار میرود شناسایی کرد . محور عمودی در تابلوی طراحی استراتژی سطح عرضه ای را نشان میدهد که خریداران برطبق هریک از این عوامل کلیدی رقابت از هر تولید کننده ای دریافت میکنند . ( پورممتاز ، 1392 : 39 )