دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش زبان و نمودا

دانلود پایان نامه

جمع کل
430
100.0
100.0
جدول (4-18) توزیع فراوانی روش تبلیغ موثر
نمودار (4-19) نمودار درصد فراوانی روش تبلیغ موثر
4-3-10 ) محصول ترجیحی از دید مخاطبین :
نتایج بدست آمده از سوال مربوط به نوع محصول ترجیحی افراد نشان میدهد که استفاده از موبایل های هوشمند در بین مردم بسیار عمومیت پیدا کرده . و اینکه آموزشگاه های زبان و تدریس خصوصی در کنار محصولات آموزش زبان جزو رقبای اصلی ما در این بازار هستند .
mahsool
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کتاب
25
5.8
5.8
5.8
فابل صوتئ
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درمورد تعریف عملیاتی هوش هیجانی و تعریف مفهومی هوش هیجانی