دانلود پایان نامه ارشد درمورد آلفای کرونباخ و نفر از

دانلود پایان نامه

Total
32


100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.706
16
جداول (4-1) محاسبات آلفای کرونباخ
4-3 ) تحلیل توصیفی داده ها :
اینک با توضیح مختصری در خصوص داده های جمع آوری شده از سوالات که نشان پرسشنامه که هرکدام مربوط به یک متغیر جزئی مستقل در این تحقیق میباشد سعی میکنیم از وضعیت جامعه آماری مربوطه به یک دید کلی برسیم .
4-3-1 ) جنسیت :
با نهایی شدن پرسشنامه و توزیع آن از طریق فراخوان انجام شده ، تعداد 430 نفر از طریق وبسایت سازمان مربوطه پرسشنامه توزیع شده را تکمیل نمودند . 235 نفر از این افراد یعنی حدود 55 درصد آنها مرد و الباقی زن می باشند .
jensiat
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد درباره باستان شناسی و تاریخ ایران