دانلود پایان نامه ارشد درباره نهادهای رسمی و غیررسمی و محصولات کشاورزی


Widget not in any sidebars
متغیرها ضرایب تخمین زده شده انحراف معیار ضرایب آمارهz معنی داری
ثابت -1/99 1/94 -1/02 0/304
جنسیت 1/39 1/66 0/83 0/402
سابقه کار کشاورزی 0/042 0/023 1/73 0/082**
تعداد افراد خانوار -0/46 0/16 -2/85 0/00*
سطح زیر کشت گندم 0/099 0/053 1/86 0/06**
عملکرد گندم 0/0002 0/0002 1/133 0/25
تعداد ساعات شرکت در کلاس ترویجی 0/081 0/044 1/83 0/065**
رضایت از عملکرد بیمه 1/64 0/617 2/65 00/0*
آگاهی از فواید بیمه 0/26 0/313 0/843 0/39
Included observations: 131 -60.3 Log likelihood
31.45 Chi-squared -76 Restr/ log likelihood
0.20 McFadden R-squared 0.000 Significance level
ماخذ:یافته های تحقیق. ( * و ** به ترتیب معنی داری در سطح اطمینان 1 و 10 درصد)
با استفاده از نتایج تحلیل رگرسیون مدل لاجیت (جدول 4-5) می توان تاثیر عوامل گوناگون را بر تقاضای بیمه محصول گندم در منطقه چنین توصیف کرد: متغیر های جنسیت، عملکرد گندم و آگاهی از فواید بیمه در پذیرش بیمه از سوی زارعان تأثیر قابل توجهی برجای نگذاشته، گرچه علامت های آنها مطابق نظریه بوده است. تاثیر معنی دار و مثبت ضریب سابقه کار کشاورزی حاکی از آن است که کشاورزان مجربتر تمایل بیشتری به بیمه کردن محصول خود دارند. هر چه کشاورزان تجربه بیشتری در امر کشاورزی داشته باشند از وضعیت عملکرد و هزینه ها آگاهترند و این امر ممکن است به گرایش یافتن کشاورزان به بیمه محصول خود بینجامد.
متغیر تعداد افراد خانوار بر تقاضای بیمه محصول گندم مؤثر بوده است. ضریب منفی این متغیر بیانگر آن است که با افزایش تعداد افراد خانوار احتمال پذیرش بیمه کاهش می یابد. این نتیجه را می توان ناشی ار آن دانست که با افزایش تعداد افراد خانوار و سهم افراد از درآمد خانواده کم شده و کاهش درآمد انگیزه را برای بیمه کم می کند.
مثبت و معنی دار بودن ضریب متغیر سطح زیر کشت مبین آن است که با افزایش وسعت زمین احتمال پذیرش بیمه از سوی زارع بیشتر می شود. به عبارت دیگر کشاورزان بزرگتر نسبت به کشاورزان خرده پا گرایش بیشتری به پذیرش بیمه نشان می دهند. این نتیجه اصل انتخاب معکوس نظریه بیمه محصولات کشاورزی را تأیید می کند. با افزایش سطح زیر کشت به همراه بالا رفتن میزان تولید و ریسک پذیری کشاورزان گرایش آن ها برای بیمه ی محصولات افزایش می یابد.
تعداد ساعات شرکت در کلاس ترویجی تاثیر مثبت و معنیداری بر میزان پذیرش بیمه دارد که چنین نتیجه ای، منطقی به نظر می رسد زیرا افراد مرتبط با نهادهای رسمی و غیررسمی کشاورزی در دوره های آموزشی، اطلاع بیشتری از فنآوری های جدید، تسهیلات و فرصتهای جدید در اختیار کشاورزان قرار می دهند.
در نهایت ضریب مثبت و معنی دار متغیر رضایت از عملکرد صندوق بیمه نشان دهنده آن است که رضایت از عملکرد صندوق بیمه باعث افزایش تمایل پذیرش بیمه محصولات می گردد که کاملا منطقی می باشد. شایان ذکر است که در الگوی انتخاب دوتایی لاجیت، تفسیر مقدار ضرایب رگرسیون مد نظر نمی باشد و مقادیر اثر نهایی مورد تفسیر قرار می گیرد. بدین ترتیب در این قسمت از مطالعه تنها به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه گندم از حیث علامت و معنی داری ضرایب پرداخته شد.