دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر، پیش آزمون، درصد چربی بدن، توده بدون چربی

معنی داری کاهش چربی بیشتر و عدم کاهش توده بدون چربی را نشان دادند.گروه غیر ورزشی کاهش معنی داری را در مقدار توده بدون چربی نشان داد.
(خلیلی و همکارانش،1379؛نیک بخت،1372)خلیلی در بررسی و مقایسه روش‌های کاهش وزن مشاهده کردند که ترکیب رژیم غذایی و ورزش به منظور کاهش جرم توصیه می‌شود،رژیم غذایی به تنهایی می‌تواند موجب کاهش جرم چشمگیری بشود اما 40% کاهش جرم مربوط به جرم بدون چربی است.با اجرای برنامه‌های ورزشی کاهش جرم بسیار اندک است اما 80% آن مربوط به چربی‌های بدن است،ترکیبی ازاین دو نتایج مطلوب‌تری به دنبال خواهد داشت.
با توجه به محدود بودن اطلاعات و همچنین تحقیقات ضد و نقیضی که در زمینه فعالیت نوجوانان و تغییرات وزن آن‌ها ارائه شده است و تحقیقات قبلی بیشتر بر روی مردان انجام گرفته شده است. این تحقیق بر روی دختران نوجوان گرمی استان اردبیل انجام شد.
جمع بندی مبانی نظری و ادبیات تحقیق
چنانچه در این فصل بیان شد،امروزه چاقی و اضافه وزن به عنوان یکی از معضلات سلامتی گریبانگیر تعداد زیادی از مردم است.پیشرفت‌های صنعتی وزندگی ماشینی فعالیت جسمانی انسانی رادرطی چندین سال اخیربه حداقل خودرسانده که معضلات فراوانی نیز به همراه داشته است.یکی ازاین مشکلات چاقی واضافه وزن وکاهش توان هوازی است که امروزه بسیاری ازافرادباآن دست به گریبان هستند.چاقی عبارت است از مقدار بیش از حد متوسط چربی موجود در بدن و اضافه وزن بودن هم به دلیل چربی اضافی یا وزن بیشتر عضلانی است و وقتی می‌گوییم شخصی دارای اضافه وزن است این امر بیانگر اضافه بودن وزن شخص نسبت به ساختار استخوانی و قد اوست. عوامل مختلفی در افزایش چاقی بدن موثر هستند، مهم‌ترین آن‌ها وراثت، محیط اجتماعی و شیوه زندگی است. دلایل چاقی و اضافه وزن در قرون اخیر ناشی از فقر حرکتی بر اثر مدرنیزه شدن و شهرنشینی، مصرف غذاهای چرب و غیره مفید، دریافت زیاده از حد انرژی، فشارهای درونی، استرس‌ها، کم کاری غدد تیروئید، هیپوفیز و … می‌باشد. چاقی با خطر بیشتر بیماری دیابت قندی، افزایش بیش از حد تری‌گلیسرید در خون، بیماری کیسه صفرا، هیپوکسی مزمن، برخی از انواع سرطان‌ها، وقفه موقتی تنفسی در خواب و بیماری فرسایشی مفصل‌ها همراه است . چاقی در بیماری‌های مثل پر فشار خون و بیماری قلبی و عروقی، افزایش کلسترول و دیابت سهم اصلی دارد.(گائینی ودبیدی روشن،1387).
نتایج حاصله از تحقیقات در زمینه اثر فعالیت بدنی بر میزان وزن و درصد چربی بدن تغییرات مطلوبی را نشان می‌دهد از جمله: محبی و همکارانش (1385) در تحقیق بر روی بیماران دیابتی به این نتیجه رسیدند که تمرین هوازی در بیماران دیابتی،موجب کاهش وزن بدن،شاخص توده بدن (BMI) و درصد چربی بدن می‌شود.رحمانی نیا و همکارانش (1389) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که ورزش پیاده روی به طور موثری توده چربی و درصد چربی بدن را کاهش و توده بدون چربی را افزایش می‌دهد.با توجه به نتایج تحقیقات بررسی شده چنین استنباط می‌شود که انجام فعالیت بدنی منظم و طولانی مدت اثرات قابل توجهی بر کاهش وزن بدن و درصد چربی بدن دارد.ضمن اینکه اکثر تحقیقات در زمینه فعالیت هوازی معطوف به تمرینات طولانی و تداومی بوده‌اند و به تمرینات تناوبی در زمینه کاهش وزن و درصد چربی بهای کمتری داده شده.برآن شدیم تا اثر تمرین هوازی تناوبی را بر وزن و درصد چربی بدن بررسی کنیم.تمرین هوازی نقش زیادی در چربی بدن دارد و باید به عنوان رکن اصلی برنامه‌های کاهش وزن قرارگیرد. تمرینات هوازی می‌تواند باعث کاهش چربی بدن شوند و برای کاهش چربی بدن، ورزش‌های هوازی با شدت کم موثرتر از ورزش‌های شدید است.

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
در این فصل روش و مراحل اجرای تحقیق ارایه می‌شود. مؤلفه‌های این فصل شامل روش و طرح تحقیق، معرفی جامعه و روش نمونه گیری ، ابزارهای جمع آوری اطلاعات ، متغیرهای تحقیق، شیوه جمع آوری اطلاعات، روش اجرای کار و روش تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده خواهد بود که در ادامه موردبررسی قرار می‌گیرد.

روش تحقیق
روش انجام تحقیق نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه تجربی و کنترل می‌باشد. در این تحقیق 15 نفر از آزمودنی‌ها در طی 8 هفته در تحت فعالیت هوازی به شکل تناوبی، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه قرار گرفتند و 15 نفر دوم هیچ تمرینی انجام ندادند، و وزن ،درصد چربی ،توده چربی بدن،توده بدون چربی وشاخص توده بدن آزمودنی‌ها قبل و بعد از تمرین اندازه گیری شد.
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان 17 – 15 ساله بخش انگوت شهرستان گرمی به تعداد 698 نفر خواهد بودکه در سال 1390 مشغول تحصیل بودند.
نمونه آماری و روش نمونه گیری
30 نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهرستان گرمی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و در انتخاب آزمودنی هامحدوده سنی (17-15) مد نظرقرار گرفت. برای نمونه‌های انتخاب شده پرسشنامه‌هایی جهت اطمینان از سلامت آنان پر و سپس نمونه‌ها برگه رضایت نامه را تکمیل کردند. افرادیکه شرایط شرکت در آزمون را داشتند بعد از اندازه گیری وزن و درصد چربی به صورت یکسان و تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند.
ابزارهای جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه تندرستی
دستگاه سنجش قد و وزن مدل سکا با دقت 1/0 کی
ل
وگرم،مدل 7071314004،ساخت کشور Halka Hamburgand Vogel
کرنومتر دیجیتالی JOERX مدل4504. NO ساخت کشور چین
سوت
برگه رضایت نامه
برگه ثبت اطلاعات
کالیپر پویا برای اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوستی،ساخت کشور ایران با دقت 32/99% و روایی 8/99% (998%=R)

شکل 3-1-کالیپر پویا
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل : فعالیت هوازی (تناوبی) 3 جلسه در هفته به مدت 8 هفته
متغیرهای وابسته : درصدچربی بدن، وزن،توده چربی بدن،توده بدون چربی و شاخص توده بدن
محدودیت های تحقیق
الف- محدودیت‌های قابل کنترل : زمان انجام تمرینات – مدت تمرینات- جنسیت- سن آزمودنی‌ها – شدت تمرینات
ب – محدودیت‌های خارج از کنترل: تغذیه آزمودنی‌ها (علی رغم توصیه‌هایی که به آزمودنی‌ها شده است) تفاوت‌های فردی و ژنتیکی – قابلیت فشردگی بافت بدن آزمودنی‌ها (پوست + چربی زیر جلدی)،سطح فعالیت بدنی روزانه – خواب شبانه.
روش جمع آوری داده‌ها
30 نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهرستان گرمی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند.نمونه‌های انتخاب شده برگه رضایت نامه و پرسشنامه سلامت را برای شرکت در فعالیت ورزشی تکمیل کردند.قبل و بعد آزمون،وزن بدن و قد آزمودنی هابا دستگاه سنجش قد و وزن اندازه گرفته شد.شاخص توده بدن از تقسیم وزن به کیلوگرم به مربع قد به متر محاسبه شد.ضخامت جین پوستی جا استفاده از کالیپر در سر ناصر سه سر بازو،فوق خاصره و ران اندازه گیری شد.با ضرب کردن درصد چربی در وزن بدن،توده چربی بدن محاسبه شد و با کم کردن وزن چربی از وزن کل بدن ،توده بدون چربی نیز محاسبه شد.
اندازه گیری وزن و قد
برای اندازه گرفتن وزن و قد ، آزمودنی‌ها با کم‌ترین لباس و بدون کفش در حالی که بدنشان صاف و کشیده بود، روی دستگاه سنجش قد و وزن قرار گرفته و قد و وزن آن‌ها ثبت شد،وزن بدن به کیلوگرم اندازه گیری شد و قدشان به سانتی متر ثبت شد.
اندازه گیری درصد چربی
برای جمع آوری داده‌های مربوط به ترکیب بدن و درصد چربی از کالیپر استفاده شده است، درصد چربی بدن آزمودنی با استفاده از مدل سه نقطه‌ای جکسون و پولاک اندازه‌گیری شد. ابتدا توسط کالیپر ضخامت چربی زیر پوستی سه ناحیه فوق خاصره، ران و پشت بازو سمت راست بدن آزمودنی‌ها اندازه گیری شده و مجموع آن‌ها در فرمول جکسون و پولاک جهت محاسبه چگالی قرار داده شدو سپس با قرار دادن چگالی بدست آمده در فرمول سیری درصد چربی بدن برآورد شد(گائینی و دبیدی روشن،1387).
پشت بازو + ران + فوق خاصره S =
(سن) 001392/0 _2(s) 0000023/0 + (s) 0009929/0 – 0994921/1 = d چگالی بدن
100* [(4/95/d) – 4/5] = در صد چربی بدن (فرمول سیری)
محل و نکات قابل توجه در اندازه گیری چربی زیر پوستی عبایتند از:
ناحیه ران: برای اندازه گیری درصد چربی ران، یک لایه به صورت عمودی از قسمت قدمی ران در وسط فاصله بین مفصل ران و زانو انجام گرفت که در شکل 3-2 نشان داده شده است(گائینی و رجبی،1387).

شکل 3-2-نحوه اندازه گیری چربی زیرپوستی در ناحیه ران
ناحیه پشت بازو : فاصله بین نوک شانه و آرنج دست راست با متر نواری اندازه گیری می‌شود و وسط آن در ناحیه عضله پشت بازو علامت گذاری می‌شود و سپس با دو انگشت شصت و نشانه، لایه پوست در محل علامت گذاری از روی عضله پشت بازو جدا و ضخامت آن با کالیپر اندازه گیری می‌شود که در شکل 3-3 نشان داده شده است(گائینی و رجبی،1387).

شکل 3-3-نحوه اندازه گیری چربی زیرپوستی در ناحیه پشت بازو

ناحیه فوق خاصره : علامت گذاری بالای تاج لگن در امتداد خط زیر بغل انجام شدسپس با کالیپر اندازه گیری شد که در شکل 3-4- نشان داده شده است(گائینی و رجبی،1387).

شکل 3-4-نحوه اندازه گیری چربی زیرپوستی در ناحیه فوق خاصره
هفته‌های تمرین
سیستم انرژی
اصلی
زمان فعالیت
(دقیقه)
تعداد تکرار در
یک جلسه
تعداد ست
نسبت کار و استراحت
نوع استراحت
اول
هوازی
3
3
1
1 به 1
راه رفتن
دوم
هوازی
3
4
1
1 به 1
راه رفتن
سوم
هوازی
4
4
1
ا به 2/1
راه رفتن
چهارم
هوازی
4
5
1
ا به 2/1
راه رفتن
پنجم
هوازی
4
5
1
ا به 2/1
راه رفتن
ششم
هوازی
4
6
1
ا به 2/1
راه رفتن
هفتم
هوازی
4
6
1
ا به 2/1
راه رفتن
هشتم
هوازی
4
6
1
ا به 2/1
راه رفتن
جدول3-1- نحوه انجام تمرین هوازی تناوبی درگروه تجربی
ابزارهای آماری
ابتدا نمره توزیع داده‌ها در گروه تجربی در پیش آزمون توسط آزمون شپیروویلک آزمون شد و در صورت نرمال بودن اطلاعات از آزمون پارامتریک t همبسته برای مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون در گروه تجربی و کنترل استفاده شد.به منظور مقایسه گروه تجربی و کنترل در هر مرحله از آزمون t مستقل برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه
در فصل حاضر ابتدا آمار توصیفی در رابطه با داده‌های خام و اندازه‌های متغیر ارائه شده است.سپس در بخش تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها،هر یک از فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته و جدول و نمودارهای مربوط به آن ارائه شده است.برای مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون در گروه تجربی کنترل از آزمون پارامتریک t هم بسته استفاده شد و به منظور مقایسه گروه تجربی و کنترل در هر مرحله از آزمون t مستقل برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده ش
د.

توصیف یافته‌ها
جدول 4-1و4-2 میانگین و انحراف استاندارد ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها را نشان می‌دهد.
جدول 4-1 :جدول توصیفی مربوط به ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها
متغیر
درصد چربی بدن
(%)
وزن
(کیلوگرم)
سن
(سال)
قد
(سانتی متر)
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
کنترل
57/21
53/4
40/52
24/3
15/15
19/4
07/156
71/3
تجربی
27/26
62/5
13/54
68/4
15/15
41/4
7/155
06/4

جدول4-2: جدول توصیفی مربوط به ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها
متغیر
شاخص توده بدن
(کیلوگرم بر متر مربع)
توده بدون چربی
)kg(
توده چربی
(kg(
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
کنترل
29/22
44/3
71/29
12/4
24/17
98/3
تجربی
74/23
99/3
86/32
89/4
65/18
09/4

تحلیل استنباطی یافته‌ها
فرضیه اول:یک دوره تمرین هوازی تناوبی بر وزن دختران نوجوان تاثیر معناداری دارد.
به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون t وابسته برای مقایسه وزن در بین دانش آموزان دختردر پیش آزمون و پس آزمون در گروه تجربی استفاده شده است . نتایج نشان داد که t محاسبه شده (44/3-) در سطح 05/0 معنادار می‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که وزن در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت است و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر تاثیر 8 هفته تمرین بر وزن در بین دانش آموزان دختر در گروه تجربی تأیید می‎شود.
4-3- مقایسه وزن آزمودنی‌های گروه تجربی
شاخص آماری
مرحله
گروه
انحراف استاندارد
T
سطح معنی داری
وزن
پیش آزمون
38/52
119/5
44/3-
046/0

پس آ‍زمون
81/48
021/5

به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون t وابسته برای مقایسه وزن در بین دانش آموزان دختردر پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل استفاده شده است . نتایج نشان داد که t محاسبه شده (174/2-) در سطح 05/0 معنادار نمی‌باشد ، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که وزن در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت نیست و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت وزن در بین دانش آموزان دختر گروه کنترل تأیید نمی‎شود.
4-4- مقایسه وزن آزمودنی‌های گروه کنترل
شاخص آماری
میانگین
گروه
انحراف استاندارد
T
سطح معنی داری
وزن
)kg(
پیش آزمون
78/50
352/4
174/2-
062/0

پس آ‍زمون
92/49
783/4

فرضیه دوم:یک دوره تمرین هوازی تناوبی بر درصد چربی دختران نوجوان تاثیر دارد
به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون tوابسته برای مقایسه میانگین درصد چربی در بین دانش آموزان دختردر پیش آزمون و پس آزمون در گروه تجربی استفاده شده است . نتایج نشان داد که tمحاسبه شده (952/0) در سطح 05/0 معنادار می‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که میانگین درصد چربی در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت است و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت میانگین درصد چربی در بین دانش آموزان دختر در گروه تجربی تأیید می‎شود.
4-5- مقایسه درصد چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی
شاخص آماری
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
T
سطح معنی داری
درصد چربی
پیش آزمون
71/29
99/8
952/0
032/0

پس آزمون
51/21
72/5

به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین درصد چربی در بین دانش آموزان دختردر پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است . نتایج چنانکه نتایج