دانلود مقاله با موضوع امام رضا ع و محدودیت


Widget not in any sidebars

الغرض از منظر امامان شیعه علیهم السلام ، خدای متعال دارای ویژگی های زیر است :
1 – ذاتی جدا از مخلوقات دارد . یعنی او شی ایست بحقیقت معنای شیء بودن ، و به عبارت دیگر شیءبما هو الشیء است ؛
“امام صادق علیه السلام فرمود : ذات خدا از مخلوقش جدا و مخلوقش از ذات او جداست و هر آنچه نام شیء چیز بر او صادق باشد جز خدا مخلوقست و خدا خالق همه چیز است” .
از مولا و سرورمان امام هادی علیه السلام سوال شد : آیا رواست به خدا شی ء اصلاق شود؟
و حضرت فرمودند :
“آرى ، البته با اعتراف به اینکه خدا چیزى است که او را از حد تعطیل (بى‏عقیده‏اى به خدا) و حد تشبیه (عقیده به خداى مجسم و مکیف) بیرون آورد”.
2– آنچه به عنوان ذات خدا تصور شود مخلوق است و مخلوق خدا نیست . به عبارت دیگر تصورات ما در باب ذات خداوند مخلوقاتی بیش نیستند ؛
زندیق به حضرت امام صادق علیه السلام‏ عرض کرد:
“هر چیزی که در خاطر گذرد مخلوقست ؟”
حضرت فرمود:
“اگر چنین باشد که تو می گوئى خداشناسى از ما ساقط است زیرا ما جز به شناختن آنچه در خاطر گذرد مکلف نیستیم ، بلکه ما مى‏گوئیم : هر چیز که حقیقتش به حواس در آید و درک شود و در حواس محدود و ممثل گردد مخلوقست‏.”
4 – اثبات وجود خدا باعث محدودیت ذات الهی نمی شود چرا که مراد از وجود در بحث اثبات غیر از وجود در بحث مقایسه ممکن و واجب است ؛
سائل به امام صادق علیه السلام گفت :
“چون وجود خدا را ثابت کردى پس او را محدود ساختى ؟”
امام صادق علیه السلام فرمود:
“محدودش نکردم بلکه اثباتش کردم زیرا بین نفى و اثبات منزلى نیست (یعنى نتیجه استدلالات من همین قدر است که صانعى موجود است در مقابل آنها که گویند موجود نیست و استدلال من از هیچ راه دلالت بر محدود ساختن او ندارد”.
5 – او در زمان محدود نیست ؛
نافع بن ازرق از امام باقر علیه السلام پرسید :
“به من خبر بده از اینکه خدا از چه زمانى بوده است؟”
حضرت فرمود:
“از چه زمانى نبوده که من به تو خبر دهم از چه زمانى بوده ؟ منزه باد آن که همیشه بوده و همیشه خواهد بود، تنها است بى‏نیاز است و همسر و فرزند نگیرد”.
6 – او محدود به مکان و زمان نیست ؛
“مردى از ما وراء نهر بلخ حضور امام رضا علیه السلام آمد و گفت : من از شما مسأله‏اى پرسم اگر جواب مرا چنانچه مى‏دانم بگوئى معتقد به امامتت مى‏شوم.
امام فرمود : هر چه می خواهى بپرس !
گفت: به من بگو پروردگار تو از کى بوده ؟ و چگونه بوده و بر چه تکیه دارد؟
امام علیه السلام فرمود: به راستى خداى تبارک و تعالى مکان را در لا مکان آفریده و در بى‏کیفیتى کیفیت را پدید آورده و به نیروى خود تکیه دارد”.
7 – خدا دیده نمی شود ؛